Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-599/08-2/RP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani reprezentowanej przez adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zaliczki wypłacanej akcjonariuszowi (wspólnikowi) na poczet jego udziału w zysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zaliczki wypłacanej akcjonariuszowi (wspólnikowi) na poczet jego udziału w zysku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą samodzielnie. Z tytułu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej osoba fizyczna opodatkowana jest 19% podatkiem liniowym. Jednocześnie osoba ta będzie wspólnikiem w spółce komandytowej i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (akcjonariuszem).

Zgodnie z postanowieniami umów spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej komplementariusz będzie mógł zadecydować o wypłacie akcjonariuszom (wspólnikom) zaliczki w trakcie roku podatkowego (bilansowego) na poczet (przewidywanego zysku) przewidywanej dywidendy. Po zakończeniu roku bilansowego, wypłacone zaliczki będą rozliczane z zyskiem za rok bilansowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zaliczki wypłacane akcjonariuszowi (wspólnikowi) na poczet jego udziału (w zysku) w dywidendzie należy opodatkować, w sytuacji, gdy akcjonariusz (wspólnik spółki komandytowej) na bieżąco, w ciągu roku podatkowego rozlicza przychody i koszty uzyskane w spółkach komandytowej i komandytowo - akcyjnej i odprowadza od uzyskanego dochodu podatek.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Poprzez art. 126 § 1 pkt 2 przepis art. 349 stosuje się do spółek komandytowo-akcyjnych. " (...) Dopuszczalność wypłaty dywidendy zaliczkowej akcjonariuszom nie budzi wątpliwości (...)" (Prawo spółek handlowych, Tom 2A, pod red. Stanisława Włodyki, wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2007, str. 859).

Z kolei w spółce komandytowej wspólnikowi przysługuje prawo żądania podziału i wypłaty należnego mu zysku. Poziom należnego zysku zależy od wartości, które wynikają ze sporządzonego bilansu. Dopiero wówczas może zostać ustalony aktualny majątek spółki i udział każdego wspólnika. Wspólnicy mogą się umówić jednak co do odmiennego sposobu podziału zysku, na przykład zaliczkowo w trakcie roku.

Zgodnie z art. 123 Kodeksu spółek handlowych zysk przypadający komandytariuszowi (w spółce komandytowej) za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Czyli wkład w spółce komandytowej może być pokrywany także z zysku. Wkład ten może być również uszczuplany, między innymi poprzez zaliczkowe wypłaty na poczet zysku, o czym swobodnie decydują wspólnicy jako właściciele. Zasady podziału zysku w spółce komandytowo-akcyjnej określa art. 147 Kodeksu spółek handlowych. To norma dyspozytywna. Statut może decydować o uprzywilejowaniu akcjonariuszy przeznaczając dla nich większą część lub całość zysku.

Z regulacji Kodeksu spółek handlowych widać, że o przeznaczeniu zysku decyduje wola wspólników. Najczęściej jest wypłacany wspólnikom, choć przepisy określają sytuacje, gdy może on być zatrzymany w spółce.

Spółka komandytowo - akcyjna (komandytowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego. To nie spółka osiąga zysk lecz wspólnicy. Dochód z udziału w spółce będzie ustalany od razu u wspólnika. Charakterystyczny jest pogląd wyrażony w postanowieniu z dnia 27 marca 2006 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach z dnia 27 marca 2006 r., sygn. 1424/2150/4111/415/21/05, publ. str. internetowa MF.), w którym wskazał On, iż" (...)Uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej zarówno u komplementariuszy, jak i akcjonariuszy), proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Należy zaznaczyć, iż w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, powyższe przychody i koszty są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej (...)".

W uzasadnieniu cytowanego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach tamtejszy organ stwierdził, że " (...) akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (,.,)".

Wnioskodawczyni osiągając przychody jednocześnie z działalności gospodarczej i w formie spółki komandytowo-akcyjnej (komandytowej), w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L, jest zobowiązana zsumować przychody oraz koszty z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz w formie spółek komandytowo-akcyjnej i komandytowej, które ogółem stanowią jedno źródło przychodu, a w konsekwencji zmniejszyć/zwiększyć roczny dochód uzyskany z działalności o stratę/dochód wynikające z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej (komandytowej).

Zgodnie z art. 44 ust. 6 cyt. ustawy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani za okres od stycznia do listopada uiszczać zaliczki od dochodów do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiścić należy w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W spółkach osobowych, w których podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, a nie spółka, wynik finansowy brutto jest równy wynikowi finansowemu netto. Podziałowi podlega wynik finansowy brutto.

Wnioskodawczyni otrzyma w ciągu roku podatkowego zaliczki na poczet zysku brutto (dochodu). Mogą one być wypłacane w kwocie dowolnej. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości podział zysku lub pokrycie straty spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, po uprzednim wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Zaliczkowe wypłaty na poczet zysku zmniejszają kwotę zysku do podziału należną wspólnikom (właścicielowi). W sytuacji gdy wypłacane wspólnikom w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet przewidywanego zysku przewyższą wartość zysku faktycznie wypracowanego, powstanie nadpłata zaliczek. Wtedy w księgach rachunkowych powstanie należność od wspólnika, która nie może być u wspólnika opodatkowana. Bowiem opodatkowaniu podlegają dochody z udziału w spółce osobowej, a nie wypłacone kwoty. Wspólnik wypłaca kwoty niejako sam sobie.

W sytuacji odwrotnej w przypadku niewypłacenia zysku wspólnikowi (akcjonariuszowi) nadwyżkę zysku nie wypłaconą można przeksięgować na kapitał zakładowy (kapitał zapasowy w spółce komandytowo-akcyinej). Jak widać, w każdym przypadku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może dysponować środkami pieniężnymi (zgromadzonymi zarówno w kasie, jak i na rachunku bankowym) i wspólnie ze wspólnikami podjąć decyzję o wypłacie zaliczek na zysk, bądź o pozostawieniu zysku w spółce, co zwiększy majątek spółki. Nie ma to żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. O przeznaczeniu wypracowanego za rok obrotowy zysku w spółce osobowej mogą więc swobodnie decydować wspólnicy jako właściciele. Może być podjęta decyzja o niewypłaceniu właścicielowi zysku. Jednak to nie powoduje, że nie ustala się dochodu z udziału w spółce wspólnika w celu jego opodatkowania. Opodatkowaniu podlega udział wspólnika w dochodzie spółki, a nie wypłacone pieniądze, którymi wspólnik jako właściciel swobodnie dysponuje.

Od dochodu wspólnik w ciągu roku podatkowego wpłaci zaliczki na podatek dochodowy. Wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również wypłat na poczet podziału. Przyjęcie odmiennego rozwiązania oznaczałoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu, który raz już został opodatkowany z tytułu udziału w spółce osobowej. Opodatkowaniu bowiem podlega dochód jaki w ciągu roku osiąga wspólnik z udziału w spółce. Nie podlegają opodatkowaniu jeszcze dodatkowo wypłacone środki z tytułu podziału zysku. Oznaczałoby to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawczynię postanowienia tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl