Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-543/08-4/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r., znak ILPB1/415-543/08-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 sierpnia 2008 r., a w dniu 1 września 2008 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca i jego małżonka są przedsiębiorcami, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Jednym z przedmiotów działalności spółki jest wynajem własnych nieruchomości. W roku 2007 Wnioskodawca wspólnie z małżonką otrzymał kredyt na sumę 540.000,00 zł. Kwotę kredytu Wnioskodawca i jego małżonka w całości przeznaczyli na pokrycie ceny zakupu nieruchomości, zabudowanej budynkiem kamienicy i budynkiem garażu, przy tym ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku kamienicy (67,26%) przeznaczona jest do celów mieszkalnych. Zakup nieruchomości został dokonany poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie wskazaną nieruchomość, Wnioskodawca i jego małżonka działając jako przedsiębiorcy i wspólnicy spółki cywilnej, postanowili wykorzystać w prowadzonej działalności gospodarczej i wnieśli ją tytułem wkładu niepieniężnego do spółki.

Opisana nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i jest amortyzowana.

Spółka cywilna Wnioskodawcy i jego małżonki, uzyskuje przychód z najmu lokali, znajdujących się we wskazanej wyżej nieruchomości, wniesionej do spółki tytułem wkładu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czy w przedstawionym wyżej zaistniałym stanie faktycznym, po wniesieniu do spółki cywilnej nieruchomości, która zakupiona została ze środków uzyskanych w szczególności z kredytu bankowego, odsetki kredytowe płacone przez wspólników są wydatkami stanowiącymi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż otrzymany kredyt bankowy, Wnioskodawca i jego małżonka spożytkowali na sfinansowanie zakupu nieruchomości, która następnie tytułem wkładu została wniesiona do spółki cywilnej, jest amortyzowana i przynosi przychód z czynszu najmu, zgodnie z treścią przepisów art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz pkt 32 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), odsetki kredytowe zapłacone przez Wnioskodawcę i jego małżonkę, są wydatkami stanowiącymi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą odnosząc wydatki do kosztów uzyskania przychodów mają obowiązek uwzględniać w tym zakresie uregulowanie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), natomiast zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 32 tejże ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny, czy ponoszone wydatki spełniają kryterium związku z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej, istotne jest to, czy składniki majątku nabyto do majątku przedsiębiorstwa spółki cywilnej (co znajduje odzwierciedlenie np. przez uwzględnienie ich w ewidencji środków trwałych), a więc istotne jest, na jaki cel faktycznie zostały wydatkowane środki z zaciągniętego kredytu. Jeśli kredyt zostanie przeznaczony na zakup składnika majątku przeznaczonego na prowadzoną działalność gospodarczą to uznać należy, iż również ponoszone przez kredytobiorcę odsetki faktycznie zapłacone, związane z tym kredytem, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, zatem w przypadku spożytkowania pożyczki (kredytu) np. na zakup środka trwałego, odsetki zapłacone przed jego przekazaniem do użytkowania, podwyższają wartość środka trwałego ustalaną dla celów amortyzacji, natomiast płacone po tym okresie są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Skoro w powyżej opisanym przypadku, kredyt został spożytkowany przez Wnioskodawcę i jego małżonkę na sfinansowanie zakupu nieruchomości wniesionej przez nich jako wspólników tytułem wkładu do spółki cywilnej, uznać należy, iż płacone od kredytu odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów i są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższego należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

* zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

* odsetki zostały zapłacone;

* odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.

Jednakże należy zaznaczyć, iż to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, że pobrane środki (kredyt) zostały przeznaczone na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle powyższego, wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę i jego małżonkę na zakup nieruchomości wniesionej jako wkład do spółki przeznaczonej na cele działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii zagadnienia dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej wydano w dniu 28 października 2008 r. odrębną interpretację indywidualną nr ILPB1/415-543/08-5/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl