Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
Ustalenie możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-507/12-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2012 r. (data wpływu 14 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Ratownik medyczny chce założyć swoją działalność i pracować na kontrakcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ratownik medyczny może wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową ze stawką taką jak pielęgniarki.

Zdaniem Wnioskodawcy, ratownik medyczny to stosunkowo nowy zawód, dlatego nie ma odzwierciedlenia zarówno w klasyfikacji PKD, jak również nie jest wymieniony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W związku z tym, iż wykonuje on pracę taką samą bądź podobną do lekarza czy pielęgniarki, Zainteresowany uważa, że powinien mieć możliwość wyboru jako formy opodatkowania karty podatkowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług m.in. dla ratowników medycznych:

"POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 7 września 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dot. punktu 2 i 3 i nieprawidłowe dot. punktu 1.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

We wniosku zawarto pytanie: jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione usługi:

1.

ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych,

2.

masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów,

3.

odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych.

Z treści pisma wynika, że jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pan działalność na terenie hoteli i ośrodków wczasowych z zakresu ww. usług.

Z opinii Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 2005 r. wynika, że usługi z zakresu:

* ratownictwa medycznego wykonywanego przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zostały zakwalifikowane do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska",

* masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów zostały zakwalifikowane do grupy PKD 5.14.A jako "działalność fizjoterapeutyczna",

* obsługa solariów i gabinetów kosmetycznych oraz usługi z zakresu odnowy biologicznej zostały zakwalifikowane do grupy PKD 93.04 jako "działalność związana z poprawą kondycji fizycznej".

Zdaniem Pana usługi z grupy:

1.

PKD 85.12.Z "praktyka lekarska" powinny być opodatkowane stawką 7%,

2.

PKD 85.14.A "działalność fizjoterapeutyczna" powinny być zwolnione z podatku VAT,

3.

PKD 93.04.Z "działalność związana z poprawą kondycji fizycznej" powinny być opodatkowane stawką 22%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod pozycją Nr 9 określono zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85, z wyłączeniem usług weterynarii (PKWiU 85.2).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługi wymienione w punkcie pierwszym - ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zakwalifikowane do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska" i w punkcie drugim - masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów zakwalifikowane do grupy PKD 85.14.A jako "działalność fizjoterapeutyczna" są zwolnione z podatku od towaru i usług na podstawie ww. art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast usługi: obsługa solariów i gabinetów kosmetycznych oraz usługi z zakresu odnowy biologicznej zakwalifikowane do grupy PKD 93.04 jako "działalność związana z poprawą kondycji fizycznej" winny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Na dzień wydania mniejszej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja:

* dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

* nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie."

Z przytoczonej wyżej interpretacji wynika, że usługi ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych zakwalifikowane są do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska".

Biorąc pod uwagę zacytowane stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego, który zakwalifikował ratownika medycznego do grupy PKD 85.12.Z jako "praktyka lekarska", zatem ratownik medyczny jest zobowiązany zastosować prawo podatkowe w podatku od towarów i usług takie samo jak lekarz, należy stwierdzić, iż ratownik medyczny też tak jak lekarz może się rozliczać za pomocą karty podatkowej, jednakże z uwagi na to, że ratownik medyczny ma o wiele niższe dochody, a właściwie dochody takie jak pielęgniarki - w wysokości 27 zł za godzinę, zatem powinien mieć taką samą stawkę rozliczeniową na karcie podatkowej jak one. Należy także dodać, iż ratownik medyczny tak jak lekarz czy pielęgniarka wystawia rachunki na usługi medyczne, zatem jest to ta sama grupa zawodowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Z powyższych regulacji wynika, że zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w wolnych zawodach wskazanych w ustawie. Wśród zawodów tych nie wymieniono ratownika medycznego. Oznacza to, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako ratownik medyczny nie ma prawa opodatkowywania przychodów z tej działalności w formie karty podatkowej.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że Wnioskodawca, chcąc prowadzić działalność gospodarczą jako ratownik medyczny, nie ma prawa opodatkowania przychodu z tego źródła w formie karty podatkowej. Zainteresowany ma natomiast możliwość opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. na zasadach ogólnych, bądź na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, tj. podatkiem liniowym, bądź też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednak należy, iż zastosowanie odpowiedniej formy opodatkowania wymaga spełnienia warunków określonych odpowiednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne wskazać należy, że Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą jako ratownik medyczny nie ma możliwości opodatkowywania przychodów z tej działalności w formie karty podatkowej.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę pisma organu podatkowego stwierdzić należy, że zapadło ono w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Co więcej, pismo to dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl