ILPB1/415-503/12-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-503/12-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2012 r. (data wpływu 11 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania otrzymanych nieodpłatnie środków do produkcji drobiu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania otrzymanych nieodpłatnie środków do produkcji drobiu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawczyni jest hodowcą - producentem drobiu kurczaków brojlerów i posiada numer identyfikacyjny producenta rolnego X.

Zainteresowana jest członkiem Grupy Producentów "X", spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w X NIP X (dalej jako Spółka), która działa jako grupa producentów rolnych, na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r.

W dniu 22 maja 2007 r. Spółka została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa i z tym samym dniem zyskała status grupy producentów rolnych.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - hodowla kurczaków, brojlerów. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności, uzależniony od ilości wstawianych sztuk drobiu i stawki ryczałtu określanej każdego roku.

Zainteresowana nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też na podstawie art. 24 ust. 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych - dochody z jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Kwota zryczałtowanego podatku nie jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych przychodów.

Grupą produktów, dla której została utworzona Grupa Producentów sp. z o.o. jest drób żywy, mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone - kurczaki. Każdy z 14 wspólników posiada 20% lub mniej udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych, członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do GP "X" sp. z o.o., która następnie sprzedaje je ubojniom drobiu wskazanym przez sprzedającego hodowcę. Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (Wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych).

Spółka w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - art. 4.1.6 i art. 5.1 i 2 oraz akt założycielski - z uzyskanego zysku w tym głównie z dotacji otrzymanej z ARiMR utworzyła fundusz specjalny między innymi na wypłacanie członkom grupy zaliczek za dostarczane kurczaki. Zaliczki podlegają zwrotowi w określonym terminie.

Obecnie Spółka zamierza po zwrocie zaliczek przeznaczyć na zakup paszy dla kurczaków i nieodpłatne przekazanie tej paszy hodowcom swoim członkom (Wspólnikom), proporcjonalnie do ilości kurczaków sprzedawanych za pośrednictwem grupy.

Przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych", rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi (członkowi) - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, środków do produkcji drobiu, zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych", nie rodzi po stronie wspólnika obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego.

Członkowie grupy za dostarczane grupie producentów rolnych produkty rolne uzyskują nie tylko środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży tych produktów, ale także mogą otrzymywać przekazane im nieodpłatnie przez grupę środki produkcji nabyte z dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów rolnych, dla których grupa producentów rolnych została utworzona - na który składają się: zysk wynikający z różnicy między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży produktów oraz przyznaną grupie przez ARiMR dotację w ramach działania "Grupy producentów rolnych" (po jej pomniejszeniu o koszty działalności administracyjne grupy). Oznacza to, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej w ich gospodarstwach. Można przyjąć, że grupa producentów rolnych jest niejako przedłużeniem działalności prowadzonej przez swoich wspólników (członków) we własnych gospodarstwach, a tym samym dochody uzyskiwane z grupy producentów należy traktować jak dochody otrzymywane z prowadzonej działalności w zakresie hodowli kurczaków. Zwłaszcza, że środki uzyskiwane przez grupę producentów rolnych z dotacji wypłacanych przez ARiMR w ramach działania grupy producentów rolnych są uzależnione od wielkości sprzedaży za pośrednictwem grupy producentów rolnych, produktów rolnych (drobiu) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustała się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Zatem podstawa opodatkowania stanowiąca podstawę wymiaru podatku dochodowego dla osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w żaden sposób nie jest powiązana z wysokością przychodu, czy też rzeczywistego dochodu uzyskiwanych z tego tytułu. Podstawą opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej produkcję drobiu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej jest corocznie określana w załączniku do ustawy, norma szacunkowa.

Taki sposób opodatkowania nie uwzględnia rzeczywistego dochodu (przychód minus koszty). Producent bez względu, czy osiągnie zysk, czy też stratę zobowiązany jest do zapłaty z góry określonej kwoty podatku w zależności od liczby produkowanych sztuk drobiu. Stąd też nieodpłatne przekazanie środków do produkcji, zakupionych przez grupę producentów rolnych z zysku osiągniętego ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w żaden sposób nie wpływa na podstawę opodatkowania (nie zwiększa podstawy opodatkowania), a w konsekwencji na wysokość zobowiązania podatkowego, zatem nie rodzi po stronie członków grupy producentów rolnych obowiązku podatkowego.

Przekazanie środków do produkcji drobiu zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR jest zgodne z zapisami Umowy Spółki oraz zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem zwalnia się z podatku, dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Wobec powyższego, otrzymywanie od grupy producentów rolnych przez wspólników (członków) środków do produkcji kurczaków nie wiąże się z koniecznością zapłaty przez nich podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

W myśl przepisu art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat - wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym staje się, czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w art. 10 ust. 1 pkt 4, jako odrębne źródło przychodów wymienia działy specjalne produkcji rolnej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody.

W myśl art. 24 ust. 4 zdanie drugie ww. ustawy, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawczyni jest członkiem grupy producentów rolnych, spółki z o.o. Wnioskodawczyni prowadzi działy specjalne produkcji rolnej - hodowlę kurczaków, brojlerów, z których dochód ustala przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej. Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków, m.in. Wnioskodawczyni. Przekazanie przedmiotowych środków nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w przypadku gdy nieodpłatnie przekazanie środków do produkcji drobiu nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej. Przy czym, ponieważ Wnioskodawczyni ustala dochód z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, to z otrzymaniem nieodpłatnie środków do produkcji drobiu nie będzie związany obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu w formie norm szacunkowych podlegają bowiem wszystkie przychody osiągnięte w wyniku prowadzenia produkcji objętej danym rodzajem działu specjalnego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl