Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-477/08-6/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu X, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 29 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie korekt zeznań rocznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie korekt zeznań rocznych.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 5 września 2008 r. nr ILPB1/415-477/08-2/AMN Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 9 września 2008 r., zaś w dniach 17 i 29 września 2008 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2007 r. środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie X Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej: XRPO) w ramach projektu "Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania XRPO" pochodziły bezpośrednio z budżetu województwa.

Projekt "Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania XRPO" realizowany w ramach Pomocy Technicznej XRPO jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zatem środki, których beneficjentem jest Wnioskodawca pochodzą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Komisje Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Środki przekazywane przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy dla XRPO, prowadzony w euro i zarządzany przez Ministra Finansów. Z rachunku tego, środki po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią dochód budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia przez Komisję Europejską wysokości refundacji są poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność okresową, w ramach częściowego zamknięcia programu oraz końcową przekazywanych przez Instytucję Certyfikującą (dalej: IC).

Realizacja XRPO możliwa jest dzięki zapewnieniu niezbędnych środków w budżecie państwa. Instytucja Zarządzająca XRPO przekazuje corocznie zapotrzebowanie na środki dotacji rozwojowej do Ministra Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR). Wydatki ujmowane są w części budżetowej MRR, w przypadku państwowych jednostek budżetowych w części budżetowej właściwego dysponenta.

Dotacja rozwojowa udzielana jest na podstawie wniosku o dotację rozwojową w czterech kwartalnych transzach. Dotacja wpływa na wyodrębniony rachunek bankowy dla dotacji rozwojowej XRPO w budżecie województwa. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie specjalnych formularzy.

Środki dla beneficjentów są przyznawane na podstawie umowy/decyzji o dofinansowaniu oraz prawidłowo złożonego i poświadczonego wniosku beneficjenta o płatność. Środki przekazywane są z rachunku wyodrębnionego dla poszczególnych priorytetów na rachunek bankowy wskazany w umowie. W ramach XRPO jako formy płatności w 2007 r. stosowane były refundacje oraz płatności z konta bieżącego (projekty własne Pomocy Technicznej). W chwili obecnej wszystkie płatności z Pomocy Technicznej (w tym wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy realizacji XRPO) są realizowane bezpośrednio ze środków dotacji rozwojowej.

Na podstawie wniosków beneficjenta o płatność sporządzane jest Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową (końcową oraz w ramach częściowego zamknięcia programu) od IŻ do IC. Poświadczenie weryfikowane jest przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji przekazywane do IC. IC na podstawie poświadczeń sporządza Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową (końcową a także w ramach częściowego zamknięcia programu) od IC do KE.

Ostatnim etapem w tej procedurze jest zatwierdzenie przez Komisję Europejską przedmiotowego poświadczenia.

Dopiero w 2008 r. po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa (Instytucji Zarządzającej XRPO) i po dokonaniu właściwych procedur, zostanie dokonana refundacja tych środków z konta dotacji rozwojowej.

Od maja 2008 r. refundacja ta nie będzie miała już miejsca, środki na wynagrodzenia wydatkowane będą z konta dotacji rozwojowej dla Priorytetu Pomoc Techniczna.

Wnioskodawca podał, że w informacjach podatkowych sporządzonych za 2007 rok wykazany został dochód pracowników jako opodatkowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można dokonać korekty zeznań rocznych wystawionym pracownikom za 2007 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, pracownikom należałoby dokonać korekty PIT-ów za 2007 rok, jeżeli okazałoby się, iż są oni zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem od stycznia 2007 r. wynagrodzenia tych osób pochodzą ze środków Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Obowiązki płatnika dotyczące wypełniania deklaracji podatkowych określają m.in. art. 42 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W myśl art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1), są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Natomiast stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

1.

poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,

2.

nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,

3.

nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,

4.

nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

W myśl art. 81 § 2 ww. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W przedmiotowej sprawie wynagrodzenia pracowników nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazał, że w informacjach podatkowych sporządzonych za 2007 rok wykazano dochód pracowników jako opodatkowany. Zatem nie ma podstaw do dokonania zeznań rocznych wystawionym pracownikom za 2007 r.

Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 1 października 2008 r. nr ILPB1/415-477/08-5/AMN.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl