ILPB1/415-426/12-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-426/12-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2012 r. (data wpływu 25 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej:

* w części dotyczącej źródła przychodu - jest prawidłowe,

* w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć akcje spółki komandytowo-akcyjnej. Jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie posiadał określony udział w zyskach spółki, o ile zysk zostanie przeznaczony do podziału przez walne zgromadzenie wspólników. Wnioskodawca przyjmuje założenie, co do stanu przyszłego, iż w sytuacji gdy spółka uzyskiwać będzie nadwyżkę wartości przychodów nad kosztami uzyskania przychodu, nie będzie on miał obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w trybie art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy p.d.o.f. Dopiero wówczas, gdy wspólnicy podejmą uchwałę o podziale zysków, które będą wypłacane, u Wnioskodawcy jako u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstanie należny dochód do opodatkowania na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy p.d.o.f. Specyfika spółki komandytowo-akcyjnej w stosunku do pozostałych spółek osobowych polega na tym, iż w trakcie roku podatkowego akcjonariusze mogą się zmieniać na tyle dynamicznie, iż Spółka nie ma pełnej informacji, komu powinna przekazywać informację o wyniku swojej działalności operacyjnej. Dopiero na moment dystrybucji zysku ustala się wartość dochodu wynikającego z prawa do udziału w dzielonym zysku. Z uwagi na rozbieżne orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie zagadnienia objętego treścią wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 16 stycznia 2012 r. uchwałę (sygn. II FPS 1/11) orzekając, iż przychód osoby posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Na jakich zasadach opodatkowany będzie uzyskany przez Wnioskodawcę przychód jako akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, tj. Zainteresowany zwraca się o potwierdzenie słuszności stanowiska, iż uzyskany przez akcjonariusza dochód stanowi wprawdzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednak będzie on opodatkowany dopiero po podjęciu stosownej uchwały o podziale zysku i po jego wypłacie, nie mają zatem zastosowania wobec akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przepisy z art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 44 ust. 3 ustawy p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) otrzymany przez niego jako "dywidenda" akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, powinien zostać opodatkowany na takich samych zasadach jak przychód innych wspólników spółki osobowej, z tą jednak różnicą, że Wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać na bieżąco zaliczek na podatek dochodowy, ale dopiero w momencie faktycznego otrzymania kwoty udziału w zysku spółki.

Z uwagi na różny status prawny wspólników spółki komandytowo-akcyjnej i podobieństwo pozycji akcjonariusza tej spółki do akcjonariusza spółki akcyjnej dochód u akcjonariusza powstaje dopiero w dacie podjęcia uchwały o podziale zysku, i jego wypłacie, pomimo iż na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy p.d.o.f. w związku z art. 5b ust. 2 ustawy p.d.o.f., dochody uzyskiwane przez wspólnika (w tym akcjonariusza) w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, nie determinuje to konieczności zastosowania wobec niego przepisów dotyczących wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy p.d.o.f. Na podstawie tego przepisu, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f., podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek uiszczania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od miesiąca, w którym dochód ten przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy p.d.o.f. odwołuje się do art. 14, który w ust. 1 zdanie pierwsze, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przez który rozumie się wszelkie przysporzenia majątkowe - aktywa, które przysługują podatnikowi w sensie cywilnoprawnym, niezależnie czy już zostały zrealizowane na jego rzecz, czy też stanowią wierzytelność.

Skoro u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w trakcie roku podatkowego nie powstaje przychód należny, to tym samym niemożliwe jest zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy p.d.o.f. W związku z tym, w przypadku przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dochód ustalony został na zasadach ogólnych wynikających z treści art. 9 ust. 2 ustawy p.d.o.f. O przychodzie (dochodzie) należnym akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej mówimy tylko wówczas, gdy na skutek czynności prawnych zgromadzenia wspólników, uzyskują oni prawo do udziału w zysku. Jeśli ustalony zysk zostaje wypłacony powstaje obowiązek podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, jest przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy p.d.o.f. Momentem powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania jest wyłącznie moment wypłaty tych środków podatnikowi. W przypadku akcjonariusza - osoby fizycznej "dywidenda" czyli kwota należna związana z prawem do akcji jest uznana odmiennie niż w przypadku osób prawnych za przychód z działalności gospodarczej, pomimo to osiąganie przez spółkę komandytowo-akcyjną przychodów z działalności gospodarczej nie oznacza konieczności odprowadzania zaliczek w trybie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy p.d.o.f. Przychód akcjonariusza tej spółki wynika z faktu posiadania przez niego prawa majątkowego w postaci akcji spółki komandytowo-akcyjnej i wobec tego podlega opodatkowaniu w roku podatkowym, w którym dokonano wypłaty zysku w spółce. U akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej w trakcie roku podatkowego nie powstaje przychód należny, przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę zysku. Jeżeli tak jest, nie powstaje obowiązek zapłaty zaliczki w trybie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy p.d.o.f., nie powstaje bowiem przychód należny. Dzieje się tak pomimo, iż uzyskiwane kwoty wynikające z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej nie są traktowane za przychody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy p.d.o.f. z podkreśleniem, iż "dywidendy" wypłacane przez spółkę komandytowo-akcyjną nie są dywidendami, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, czego konsekwencją jest brak obowiązku poboru podatku przez spółkę w związku z ich wypłatą.

Z uwagi na specyfikę formy organizacyjno-prawnej spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariusz tej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na odmiennych zasadach jak komplementariusz tej spółki, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Wynika to przede wszystkim z charakteru przedmiotu opodatkowania, przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z udziału w zysku tej spółki. Treść art. 44 ustawy p.d.o.f. wskazuje, iż czas w którym należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy należy ściśle powiązać z chwilą uzyskania przez akcjonariusza przychodu z podziału zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Określenie daty uzyskania przychodu, za jaką ustawa łączy moment powstania obowiązku podatkowego, wpływa na termin wpłaty zaliczki na podatek. Ocena skutków podatkowych uzyskania przychodu z udziału w zysku komandytowo-akcyjnej uzależniona jest przede wszystkim od sposobu przeznaczenia zysku oraz realizacji praw akcjonariuszy decydującego o uznaniu przychodu za należny.

Odmienność traktowania zysków spółki komandytowo-akcyjnej od zysków uzyskiwanych w innych spółkach osobowych, wiąże się z brakiem obowiązku określonego w art. 44 ust. 3 ustawy p.d.o.f. Wynika to z faktu, iż spółka komandytowo-akcyjna posiada nie tylko cechy spółki osobowej, lecz także spółki kapitałowej, wobec tego do spółki tej stosuje się niektóre przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Odesłaniem do tych przepisów zgodnie z art. 126 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") ustawodawca obejmuje przepisy regulujące kwestie kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, praw udziałowych i obowiązków wynikających z akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. Na tej podstawie do spółki komandytowo-akcyjnej mają odpowiednie zastosowanie regulacje przepisu art. 347 § 1 k.s.h., który przyznaje akcjonariuszom prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty akcjonariuszom przez walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała o podziale zysku spółki pomiędzy akcjonariuszami wymaga zgody wszystkich jej komplementariuszy. Na podstawie art. 348 § 2 k.s.h. podmiotami uprawnionymi do dywidendy są jedynie akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Przyznanie akcjonariuszom prawa do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty powstaje zatem tylko wówczas, gdy odpowiednia jego część została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Wcześniej akcjonariusz nie może go otrzymać nie ma również roszczenia do spółki o wypłatę zysku. Jeśli nie ma zysku (przychodu należnego), nie powstaje u akcjonariusza obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie wygenerowania dochodu z działalności spółki komandytowo-akcyjnej w ciągu roku podatkowego. Z uwagi na treść przepisów ustawy p.d.o.f. przychód akcjonariusza z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jest przychodem z działalności gospodarczej, bowiem wynika to bezpośrednio z treści art. 5b ust. 2 ustawy p.d.o.f. jednak przychód należny podlega opodatkowaniu według zasad określonych treścią art. 9 ust. 2 ustawy p.d.o.f. Przychód akcjonariusza z zysku do podziału wynika wyłącznie z posiadania prawa majątkowego w postaci akcji spółki komandytowo-akcyjnej i jego wypłaty. Dla podatkowej kwalifikacji źródła przychodu akcjonariusza nie ma żadnego znaczenia czy spółka osiągała przychody z działalności gospodarczej, czy również z innych źródeł w trakcie roku podatkowego.

Należy podkreślić, iż słuszność prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska, potwierdzone zostało treścią szeregu orzeczeń sądów administracyjnych, w tym przede wszystkim uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 sygn. II FPS 1/11, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2012 r. sygn. I SA/Kr 1924/11 czy wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2009 r. sygn. I SA/Wr 1063/09.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

* w części dotyczącej źródła przychodu - uznaje się za prawidłowe,

* w pozostałej części - uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei art. 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, iż komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe, dochody jakie Wnioskodawca będzie uzyskiwał, jako przyszły akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, winien zaliczać do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu uzyskania przez Niego przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, stwierdzić należy, iż w myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tekst jedn.: pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia "przychód należny". Wobec tego sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, które kształtują relacje akcjonariusza ze spółką komandytowo-akcyjną, w zakresie jego prawa do udziału w zyskach.

Zgodnie z art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

1.

w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej,

2.

w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Stosownie do art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Z kolei w myśl art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5b ust. 2 i art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Jak wyżej wskazano stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej) dywidendy, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym go uzyskano.

Zgodnie natomiast z dyspozycją przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

1.

obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;

2.

zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;

3.

zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do powyższego, dochód z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej (z dywidendy) stanowi przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje w dniu, w którym przychód ten stał się należnym w rozumienia art. 14 ust. 1 ww. ustawy, tj. jak wskazano w interpretacji z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu.

A zatem obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy powstaje za miesiąc, w którym przychód z tytułu dywidendy stał się należny.

Prawidłowym jest zatem stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż dochody uzyskiwane przez wspólnika (w tym akcjonariusza) w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieprawidłowym jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż przychód (dochód) powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania kwoty udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej i wówczas powstaje obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy oraz że wobec akcjonariusza tej spółki nie mają zastosowania przepisy art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstaje bowiem w dniu, w którym przychód ten stanie się należnym w rozumienia art. 14 ust. 1 ww. ustawy, tj. z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o podziale zysku albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu.

Zatem od kwoty przyznanej dywidendy, jako przychodu z działalności gospodarczej należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do uregulowań zawartych w art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za miesiąc, w którym przychód stanie się należny. Tym samym wobec akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej mają zastosowanie przepisy art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku art. 44 ust. 3 ww. ustawy.

Wprawdzie obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie powstanie w trakcie roku podatkowego, za który dywidenda przysługuje, lecz dopiero za miesiąc, w którym przychód stał się należny, nie oznacza to jednak, że przepisy art. 44 ust. 1 pkt 1 w związku art. 44 ust. 3 ww. ustawy nie znajdą w ogóle zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Należy jednocześnie wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Ponadto tut. Organ informuje, iż wydana w dniu 16 stycznia 2012 r. uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. II FPS 1/11, wydana po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez NSA postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 2025/09, nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Uchwała ta została wydana na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która co do zasady nie wyróżnia źródeł przychodów tak jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dokonując wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy mieć na uwadze systematykę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl