Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-352/09-4/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2009 r. (data wpływu 19 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniach 4 i 8 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą jako przedsiębiorca - wspólnik X otrzymuje dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia, w ramach konkursu nr (...) ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tytuł projektu: "Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program (...)". Umowę na realizację ww. projektu Wnioskodawca zawarł z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na podstawie otrzymanych środków finansowych Podatnik realizuje bezpośrednio cele ściśle określonego programu pomocowego. Środki z funduszy strukturalnych przekazywane są faktycznie dopiero po zakończeniu projektu, w związku z czym niezbędne jest krótkoterminowe finansowanie w kwocie przewidzianej dotacji, co jest w istocie realizowane ze źródeł krajowych - tzw. prefinansowanie. Wobec powyższego przyznane środki są w praktyce finansowane z Budżetu Państwa, a następnie Unia Europejska refinansuje Państwu przyznane środki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymywane z budżetu państwa w ramach prefinansowania na realizację programów operacyjnych środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane z budżetu państwa w ramach prefinansowania na realizację programów operacyjnych, w tym POKL 2007-2013 środki finansowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazał, że stanowisko takie znalazło potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 maja 2007 r. (nr DD6-8213-77/DZ/07/MB8/140), które potwierdziło, iż u beneficjentów środków pomocowych uzyskane przychody pochodzące z dotacji rozwojowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Z kolei wydatki sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego od osób prawnych nie będą uważane za koszty podatkowe. I tak środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych, np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostały uznane za wydatki budżetu państwa jako dotacje podmiotowe, podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 p.d.o.p. lub pkt 48 ustawy p.d.o.p. Interpretację Ministerstwa Finansów należy więc odnieść do analogicznych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 30 października 2008 r. (sygn. akt: II FSK 1069/07 oraz II FSK 1071/07). Sąd uznał, że ze zwolnienia z podatku dochodowego może skorzystać podatnik, który bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 p.d.o.f. wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa o finansach publicznych z dn. 30 czerwca 2005 r. po nowelizacji z dn. 8 grudnia 2006 r. określiła, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W myśl art. 106 ust. 2 pkt 3a ww. ustawy, dotacje przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem m.in. środków pochodzących z funduszu strukturalnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje rozwojowe. Zmiana statusu środków unijnych i włączenie ich do budżetu państwa w ustawie o finansach publicznych powoduje, że programy operacyjne od 2007 r. są finansowane według zasad określonych w znowelizowanej ustawie. Środki pomocowe z funduszy strukturalnych UE, jak i współfinansujących środków krajowych przeznaczone na realizację tych programów operacyjnych będą wydatkami budżetu państwa. Powyżej opisane zmiany w ustawie o finansach publicznych skutkują zastosowaniem na gruncie ustawy p.d.o.f. ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy.

Wnioskodawca nadmienia, że takie stanowisko potwierdza także interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 18 sierpnia 2008 r., nr ITPB1/415-311/08/PSZ.

Wobec powyższego, w ocenie podatnika, otrzymywane środki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast w zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zatem w świetle ww. przepisów otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja co do zasady stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą jako przedsiębiorca - wspólnik spółki cywilnej, zawarł z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowę o dofinansowanie projektu pt. "Odkrywać nieznane, tworzyć nowe-program rozwijania zainteresowań fizyką" w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W myśl ww. umowy, Wnioskodawcy zostało przyznane dofinansowanie na realizację wskazanego projektu. Na podstawie otrzymanych środków finansowych, Podatnik realizuje bezpośrednio cele ściśle określonego programu pomocowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

Natomiast stosownie do treści art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego, podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi".

Na podstawie art. 200 ust. 4 ww. ustawy, środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje i jako takie spełniają przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyznana dotacja może być jednak wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych tylko u jej beneficjenta.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w związku z realizacją programu operacyjnego objętego okresem programowania 2007-2013 Wnioskodawca jest beneficjentem środków (dotacji) otrzymywanych z budżetu państwa i środki te stanowić będą przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zwolniony od opodatkowania na podstawie ww. przepisów. Zatem w przedmiotowej sprawie otrzymane z budżetu państwa w ramach prefinansowania, na realizację programów operacyjnych środki finansowe - jako dotacja rozwojowa - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast w odniesieniu do powołanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl