Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-344/09-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 18 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania dochodu ze sprzedaży akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu powstania dochodu ze sprzedaży akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z siedzibą w Niemczech (dalej: Spółka niemiecka) objęła Programem Opcyjnym (dalej: Program, Plan) członków zarządu, osoby zajmujące stanowiska menadżerskie w spółkach z grupy oraz inne osoby współpracujące lub związane ze spółkami z grupy (dalej: Uczestnicy). W ramach Programu Uczestnicy, po spełnieniu określonych warunków kupują, na zasadach ustalonych w regulaminie Programu, wyemitowane przez Spółkę niemiecką obligacje zamienne. Spółka z o.o. (dalej: Spółka Polska) może zostać obciążona kosztami funkcjonowania Planu.

Szczegółowe założenia Planu mające znaczenie dla rozpoznania momentu podatkowego przedstawiają się następująco:

1.

Zakup obligacji oraz realizacja uprawnień wynikających z udziału w Programie.

Uczestnicy kupują ustaloną ilość obligacji po z góry określonej cenie (np. 2,56 euro) za każdą. Zakupione obligacje są niezbywalne - nie mogą być przez Uczestników zbywane, przenoszone na inne osoby, zastawiane jak również dziedziczone. Posiadanie tego typu obligacji nie skutkuje uprawnieniem do otrzymania odsetek ani dywidend, czy w inny sposób partycypowania w zyskach Spółek z grupy. Wraz z zakupem obligacji Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty wskazujące wartość nominalną i ilość zakupionych obligacji.

Zgodnie z przypisanym celem emisji tych obligacji, na wniosek Uczestnika ulegają one przekształceniu w akcje Spółki niemieckiej. Przekształcenie obligacji w akcje jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 2 lat od momentu wykupu obligacji i nie później niż z datą zamknięcia Programu. Przekształcenie obligacji w akcje ma miejsce w momencie, kiedy wartość rynkowa akcji Spółki niemieckiej jest wyższa niż cena przekształcenia. Warunkiem przekształcenia obligacji w akcje jest uprzednie złożenie przez Uczestnika stosownego wniosku i zapłacenie ceny za przekształcenie. W wyniku takiej operacji każda z obligacji przekształca się w dziesięć akcji Spółki niemieckiej, które następnie mogą być zbyte. O momencie zbycia decyduje Uczestnik.

W myśl założeń Programu w przypadku, gdy obligacje nie ulegną przekształceniu w akcje, Spółka niemiecka dokona ich wykupu po cenie nominalnej po upływie okresu trwania Programu, który został ustalony na 5 lat.

2.

Sprzedaż akcji.

Z chwilą przekształcenia obligacji w akcje Uczestnicy mają następujące możliwości realizacji praw wynikających z uczestnictwa w Programie:

a.

sprzedaż akcji w momencie przekształcenia z obligacji, lub

b.

przekształcenie obligacji w akcje po ustalonej cenie przekształcenia oraz zbycie tych akcji w terminie późniejszym.

Zamierzając zbyć akcje w momencie przekształcenia (a), Uczestnik jest zobowiązany złożyć tzw. polecenie sprzedaży wraz z odpowiednim wnioskiem o przekształcenie obligacji. W takim przypadku Spółka niemiecka przekazuje polecenie sprzedaży akcji do banku działającego w charakterze agenta. Uczestnicy wówczas nie są zobowiązani do wpłacenia ceny przekształcenia, gdyż zostanie ona potrącona z ceny sprzedaży akcji.

W drugim przypadku (b) Uczestnicy Programu są zobowiązani do wpłacenia ceny przekształcenia, odpowiadającej średniej cenie akcji Spółki niemieckiej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, ustalonej na pięć dni roboczych przed podjęciem uchwały Zarządu Spółki niemieckiej dotyczącej emisji obligacji. Wraz z zapłatą ceny przekształcenia i objęciem akcji Spółki niemieckiej Uczestnicy otrzymują prawo do dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w Planie powstanie w momencie:

a.

nabycia obligacji przez Uczestników, czy

b.

przekształcenia obligacji posiadanych przez Uczestników w akcje, czy

c.

zbycia akcji przez Uczestników.

Zdaniem Wnioskodawcy, (polskiej Spółki z o.o.) obowiązek podatkowy powstanie dopiero w chwili zbycia akcji (pkt c). Zobowiązanie podatkowe wynikające z tego obowiązku powstanie zgodnie z art. 30b w związku z art. 45 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyniesie 19% dochodu. Będzie płatne do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie akcji. W konsekwencji, na Spółkach z grupy nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika.

W opinii Spółki, żadne z wymienionych poniżej okoliczności: moment nabycia obligacji, ani również moment przekształcenia obligacji w akcje, nie spowodują powstania obowiązków podatkowych po stronie Uczestników Programu ani Spółek z grupy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż np. nieruchomości.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, będącym przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 10 powyższej ustawy, opodatkowaniu podlegają należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dla celów określenia konsekwencji podatkowych transakcji dotyczących papierów wartościowych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 5a pkt 11 odwołuje się do definicji zawartych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: UOIF).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 UOIF papierami wartościowymi są:

a.

akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W ocenie Spółki przysporzenie majątkowe po stronie Uczestników powstanie wyłącznie w momencie zbycia akcji nabytych w następstwie przekształcenia obligacji. Uzasadniając swoją opinię, Spółka przedstawia klasyfikację poszczególnych etapów transakcji na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.

Zakup obligacji oraz ich przekształcenie w akcje Spółki.

Zakup obligacji przez Uczestników na zasadach określonych w Programie, a następnie przekształcenie przedmiotowych obligacji w akcje Spółki nie skutkuje powstaniem obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Możliwość zakupu obligacji dostępna jedynie dla Uczestników Programu i uzależniona jest od pełnienia określonych funkcji lub świadczenia pracy na określonych stanowiskach na rzecz Spółek z grupy. Dodatkowo koniecznym warunkiem nabycia akcji jest uprzednie złożenie przez każdego z Uczestników wniosku o przekształcenie obligacji. Obligacje są niezbywalne, a więc nie istnieje rynek, na którym mogłyby być oferowane osobom trzecim. Konsekwentnie, wobec niedostępności powyższych praw dla osób niebędących Uczestnikami Programu, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej na innym poziomie, niż cena, za którą Uczestnicy kupują obligacje.

Stanowisko przemawiające za brakiem możliwości przypisania odmiennej wartości rynkowej obligacji w chwili nabycia (wobec ich niezbywalności) zostało również potwierdzone w interpretacji Ministra Finansów z dnia 13 marca 2008 r., (sygn. ILPB2/415-361/07-4/AJ). Minister Finansów, stwierdził, że - tu cyt.:

" (...) w przedmiotowej sprawie, niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. (...) Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych instrumentów w momencie ich przyznania Wnioskodawczyni uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy".

Również przekształcenie obligacji w akcje nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Uczestników. Nie następuje bowiem zbycie papierów wartościowych (obligacji), a jedynie realizacja praw z nich wynikających. Zgodnie z cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b) ww. ustawy, opodatkowaniu podlegają należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ponieważ jednak w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wymieniono inne niż obligacje zbywalne prawa majątkowe (które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych (...) lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne), przychód z realizacji praw wynikających z obligacji nabywanych w ramach planu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten nie będzie miał zatem zastosowania w niniejszym stanie faktycznym.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż w momencie nabycia obligacji jak również ich przekształcenia w akcje, po stronie Uczestników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

2.

Zbycie akcji jako moment uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych

Realne przysporzenie majątkowe Uczestnik Programu może otrzymać dopiero w momencie sprzedaży akcji Spółki niemieckiej. Dlatego też sprzedaż akcji Spółki niemieckiej przez Uczestników będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku. Organy podatkowe wielokrotnie prezentowały podobne stanowisko zarówno w kwestii zakwalifikowania do źródła przychodów, jak również w odniesieniu do momentu uzyskania przychodu. Zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną, np. Postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r., sygn. 1471/DPF/415/26/06/PP, Postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. 1438/DF-1/415-175/283/06/AG), tu cyt.:

" (...) moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na formę tego nabycia (...) Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji"; " (...) nabycie akcji po preferencyjnej cenie (...) nie spowoduje uzyskania przez podatnika przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w momencie ich nabycia, zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy".

Ponadto, należy wskazać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem akcji. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia akcji. W przypadku Programu, z uwagi na fakt, iż Uczestnicy otrzymują akcje Spółki niemieckiej za cenę przekształcenia, koszt nabycia każdej z akcji będzie równy cenie przekształcenia powiększonej o cenę nabycia obligacji. Możliwe będzie również rozpoznanie ewentualnych dodatkowych kosztów, np. z tytułu opłat maklerskich, bankowych itp.

Jednocześnie powyższa kwalifikacja do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, oznacza, iż na Spółce jako ewentualnym pracodawcy nie ciążą jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z udziału pracowników Spółki w Programie, w przypadku sprzedaży akcji na zasadach przewidzianych w Programie. W takim przypadku, w świetle braku płatnika, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany przychód powinien zostać wykazany przez Pracownika w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie podatek wynikający z zeznania powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl