ILPB1/415-30/07-2/IM - Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzi do powstania przychodu po obu stronach czynności prawnej oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2007 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-30/07-2/IM Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzi do powstania przychodu po obu stronach czynności prawnej oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów osiągniętych w związku z darowizną przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów osiągniętych w związku z darowizną przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami stalowymi opodatkowaną podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19 %. W prowadzonej działalności wykorzystuje nieruchomości (budynki i magazyny), samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia ujęte w dokumentacji księgowej jako środki trwałe, jak również wyposażenie.

Ze względu na zły stan zdrowia Wnioskodawca zamierza przekazać synowi w drodze darowizny aktem notarialnym całe przedsiębiorstwo w zorganizowanej całości w rozumieniu przepisów art. 55 Kodeksu cywilnego, obejmujące w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, własność nieruchomości i ruchomości, w tym towarów, środków trwałych i wyposażenia, środki pieniężne, zezwolenia, a także dokumentację związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Po dokonaniu darowizny Wnioskodawca zamierza zakończyć prowadzenie działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. darowizna przedsiębiorstwa prowadzi do powstania przychodu po obu stronach czynności prawnej oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca uważa, iż również na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy darowizny zostały wyłączone z przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym, jeśli dokonane zostały przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dlatego Wnioskodawca uważa, że ani darczyńca ani obdarowany (syn), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przez przedsiębiorstwo - dla celów tej ustawy, uważa się przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zapis art. 551ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż instytucja prawna darowizn jest uregulowana w przepisach art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

Zatem darowizna przedsiębiorstwa nie prowadzi do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych po obu stronach czynności prawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl