ILPB1/415-295/11-4/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-295/11-4/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2011 r. (data wpływu 9 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 25 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 16 maja 2011 r. nr ILPB1/415-295/11-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 16 maja 2011 r. (skutecznie doręczono w dniu 18 maja 2011 r.), natomiast w dniu 25 maja 2011 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 23 maja 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieszkańcom, którzy częściowo otrzymali refundację kosztów wymiany stolarki okiennej, Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła dokument PIT-8C (dotyczy to członków posiadających aktem notarialnym odrębną własność lokalu na dzień wypłaty gotówki).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż w momencie ponoszenia wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej mieszkańcy dysponowali różnymi prawami: spółdzielczym (lokatorskim i własnościowym) prawem do lokalu, jak i prawem odrębnej własności.

Wszyscy, którym wystawiono dokument PIT-8C za 2010 rok posiadali prawo odrębnej własności na dzień wypłaty gotówki (częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej).

W ocenie Wnioskodawcy, postępuje zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (biorąc pod uwagę status prawny mieszkania na dzień wypłaty gotówki), zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz, że postępuje zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółdzielnia działa zgodnie z art. 20 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom (mającym na dzień refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej prawo odrębnej własności lokalu) PIT-8C.

2.

Czy o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność) na dzień złożenia wniosku o refundację kosztów wymiany stolarki okiennej, status w momencie poniesienia wydatku przez lokatora (data z faktury dokumentująca wymianę stolarki okiennej), czy też status mieszkania na dzień zwrotu gotówki lokatorowi przez Spółdzielnię Mieszkaniową.

Treść powyższych pytań wynika z uzupełnienia wniosku z dnia 19 maja 2011 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, działa zgodnie z art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej posiadają prawo odrębnej własności lokalu, PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że działa zgodnie z art. 20 i art. 42 ww. ustawy, wystawiając lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej posiadają prawo odrębnej własności lokalu, PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę status prawny mieszkania na dzień wypłaty gotówki, postępuje zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 9 tego artykułu wymienione są przychody z innych źródeł.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia dokonała częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej, poniesionych przez mieszkańców. W momencie ponoszenia wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej mieszkańcy dysponowali różnymi prawami: spółdzielczym (lokatorskim i własnościowym) prawem do lokalu, jak i prawem odrębnej własności.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3 ww. ustawy).

W przypadku zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz osób, które w momencie ponoszenia wydatków, o których mowa we wniosku, nie posiadały odrębnej własności lokalu, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe.

W świetle powyższego, w takich przypadkach na Spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł właściwym urzędom skarbowym oraz osobom, którym dokonano refundacji poniesionych przez nich wydatków. Zatem osoby te nie mają obowiązku wykazywania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Z kolei, w sytuacji otrzymania od Spółdzielni zwrotu poniesionych uprzednio wydatków przez osoby będące w momencie ich ponoszenia właścicielami lokali, uznać należy, że po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4 ww. ustawy).

Dodatkowo, w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie wskazać należy, iż okolicznością decydującą o tym, czy zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. czy podatnik posiada spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego, czy też prawo własności lokalu mieszkalnego.

Należy przy tym podkreślić, że okolicznością decydującą dla powstania przychodu jest tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na dzień ponoszenia wydatków przez ich mieszkańców, a nie na dzień dokonywania zwrotu tych wydatków.

Reasumując, otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu - stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy.

Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego działa zgodnie z art. 20 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając informację PIT-8C lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej - a nie na dzień poniesienia wydatków - posiadają prawo odrębnej własności lokalu oraz w myśl którego o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania na dzień zwrotu gotówki lokatorowi - a nie na dzień poniesienia wydatków - należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, iż w przedmiotowym wniosku Zainteresowany powołał art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając jednakże na uwadze treść powołanego przepisu oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny tut. Organ przyjął, iż Zainteresowany miał na uwadze konsekwencje podatkowe stosowania przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl