Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-287/13-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 12 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z darowizną części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z darowizną części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...), jest czynną podatniczką podatku od towarów i usług. Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni prowadzona jest w (...) (głównym miejscu wykonywania działalności), w zakresie wynajmu nieruchomości własnych oraz świadczenia usług na rzecz najemców w zakresie robót budowlanych mających na celu przystosowanie, aranżację lub odnowienie wynajmowanych od Zainteresowanej nieruchomości mieszkalnych.

W oddziale firmy (...), Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług oświetlenia, nagłośnienia oraz obsługi technicznej imprez, zgromadzeń, koncertów, sprzedaży, naprawy, produkcji, wynajmu oraz montażu sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, estradowego, transportu, przygotowania i zabezpieczenia imprez, zgromadzeń, koncertów. Rodzaj, zakres i miejsca wykonywania działalności zgodny jest z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Całość świadczonych usług oraz dostaw towarów w ramach działalności Zainteresowanej, z wyłączeniem najmu nieruchomości własnej, stanowiącej nieruchomość mieszkalną, wynajmowaną na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Na podstawie prowadzonej księgowości jest możliwość przyporządkowania poszczególnych, zarejestrowanych zdarzeń gospodarczych, określonemu rodzajowi działalności, w tym oddziałowi przedsiębiorstwa.

Oddział jest formalnie wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, posiadając własny regulamin nadany 9 stycznia 2012 r. oraz własny rachunek bankowy, na którym dokonywane są wszelkie rozliczenia w ramach prowadzonej tam działalności.

Oddział, w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności posiada również wyodrębniony majątek - środki trwałe podlegające amortyzacji, wyodrębnione aktywa obrotowe, wierzytelności oraz zobowiązania. Przychody generowane przez działalność w ramach oddziału w pełni pokrywają koszty jego funkcjonowania. Również w sferze zatrudnienia osoba wyznaczona spośród pracowników oddziału posiada uprawnienia do samodzielnego zarządzania czasem pracy oraz koordynowania działań zatrudnionego personelu. Pracownicy w ramach swoich obowiązków wykonują wyłącznie czynności przypisane działalności oddziału. Działalność oddziału prowadzona jest w oparciu o teren i pomieszczenia będące przedmiotem najmu.

W przyszłości Wnioskodawczyni zamierza przekazać część swojego przedsiębiorstwa, w postaci wyżej opisanego oddziału synowi w drodze darowizny. W oparciu o darowane składniki majątkowe i niemajątkowe wchodzące w skład, syn będzie kontynuował działalność gospodarczą, prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy darowizna części przedsiębiorstwa spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym u darczyńcy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa darowizny dokonana na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ma charakter nieodpłatny i jednostronny. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym przekazanie darowizną części przedsiębiorstwa synowi nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna składników materialnych jak i niematerialnych stanowiących część przedsiębiorstwa, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż każda darowizna (w której obdarowanym jest osoba fizyczna), bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna składników materialnych stanowiących przedsiębiorstwo, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia "darowizna", dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W przypadku darowizny mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje jednakże żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym przekazanie części przedsiębiorstwa synowi w drodze darowizny nie będzie wywoływało skutków podatkowych u darczyńcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza przekazać część swojego przedsiębiorstwa, w postaci opisanego we wniosku oddziału synowi w drodze darowizny.

Reasumując, przekazanie darowizną części przedsiębiorstwa synowi nie będzie wywoływało skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, iż wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl