Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-273/08-4/AA
Moment utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a obowiązek zaprowadzenia właściwych ksiąg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 14 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 7 maja 2008 r., znak ILPB1/415-273/08-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 9 maja 2008 r., a w dniu 14 maja 2008 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 4 września 2006 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca podaje, że złożył stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. W latach 2006 r. i 2007 r. prowadził ewidencję przychodów i złożył zeznanie roczne PIT-28.

W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego za 2006 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej we W., zakończonej protokołem kontroli z dnia 6 marca 2008 r., Wnioskodawca został pozbawiony możliwości rozliczenia tego roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według kontrolujących, sprzedaż, którą prowadził Wnioskodawca na portalu internetowym przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej była prowadzona w celach zarobkowych i była to działalność gospodarcza. Kontrolujący powołali się na art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowiący, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania - (Wnioskodawca oświadczenia nie złożył w dniu pierwszej transakcji, gdyż nie prowadził jeszcze działalności) - podatnik jest obowiązany do założenia ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Wnioskodawca dokonał korekty złożonego zeznania PIT-28, złożył PIT-36. Wnioskodawca ma wątpliwość czy postąpił prawidłowo w 2007 r. prowadząc również ewidencję przychodów i składając zeznanie PIT-28.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozliczanie 2007 r. na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz złożenie zeznanie PIT-28 było prawidłowe, czy należy dokonać korekty deklaracji na zasadach ogólnych (PIT-36)?

Zdaniem Wnioskodawcy, postąpił prawidłowo rozliczając 2007 rok na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych i złożył zeznanie PIT-28.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania Wnioskodawca złożył w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. dnia 4 września 2006 r.

Wnioskodawca został ukarany sankcyjnym opodatkowaniem wcześniejszej sprzedaży i utratą możliwości rozliczenia 2006 r. zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca dokonał korekty złożonego zeznania PIT-28, złożył PIT-36. Nie korygowano roku 2007, gdyż oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zostało złożone i zdaniem Wnioskodawcy skutkuje w roku następnym, zgodnie z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowiącym, że jeśli podatnik do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca podaje, że nie został przekroczony limit sprzedaży, który mógłby skutkować utratą ww. formy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W związku z powyższym, aby można było opodatkować osiągnięte w 2007 r. przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, należało złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2007 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niedopełnienie tej czynności we wskazanym terminie powoduje, że do podatnika mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca prowadził sprzedaż, na portalu internetowym przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej i w wyniku kontroli podatkowej został pozbawiony możliwości opodatkowania w 2006 r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wynika z treści art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zatem jeśli Wnioskodawca do dnia 20 stycznia 2007 r. nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to w 2007 r. na mocy obowiązującego prawa podatkowego był zobowiązany do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. W związku z tym należy za 2007 rok skorygować PIT-28 i złożyć zeznanie roczne PIT-36.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl