ILPB1/415-271/11-4/AGr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-271/11-4/AGr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2011 r. (data wpływu 7 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 13 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 6 maja 2011 r. nr ILPB1/415-271/11-2/AGr wezwano Zainteresowaną do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 maja 2011 r., natomiast w dniu 13 maja 2011 r. Zainteresowana uzupełniła wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza zakupić w USA maszynę - prasę, którą ma zamiar ustawić w atrakcyjnym turystycznie miejscu - będzie to ogólnie dostępne miejsce.

Na tej maszynie każdy po uiszczeniu opłaty w wysokości 1 zł może sobie wyprasować z własnego materiału (np. moneta 2 groszowa) pamiątkę z danego miejsca. Każda maszyna ma w sobie 4 różne wzory pras i trzeba sobie wybrać wzór pamiątki, którą chce się wyprasować.

W maszynie tej nie ma żadnych wygranych (pieniężnych czy też rzeczowych) ani też żadnej przypadkowości czy losowań - procedura wyprasowania pamiątki jest jasno określona w instrukcji umieszczonej na maszynie: trzeba wybrać sobie jeden z 4 wzorów pamiątki, wrzucić materiał oraz 1 zł do kasy i kręcąc korbą na froncie maszyny wyprasować sobie pamiątkę.

Niestety nie ma w Polsce jeszcze tego typu maszyn i potrzebna jest tutaj pomoc w celu zakwalifikowania tej maszyny do odpowiedniej grupy maszyn w celu ustalenia formy opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie automatów zręcznościowych, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające, zgodnie z PKD 93.29Z - "pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" zawierająca w sobie miedzy innymi punkt: "eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można w stosunku do tej maszyny zastosować sposób opodatkowania za pomocą karty podatkowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 część VI Usługi rozrywkowe pkt 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, maszyna ta w kwestii rozrywki, którą Zainteresowana oferuje jest bardzo zbliżona do wszelkich atrakcji typu maszyny w wesołych miasteczkach, automaty zręcznościowe, bilardy czy bujane zabawki dla dzieci ustawiane np. w pasażach handlowych.

Na tej maszynie nie są prowadzone żadne gry - można sobie tylko za opłatą wyprasować pamiątkę z własnego materiału - a więc tak na prawdę maszyna ta sprzedaje możliwość wyprasowania sobie konkretnej pamiątki z danego miejsca (np. atrakcja turystyczna), nie ma również żadnej przypadkowości czy losowania.

Wnioskodawczyni uważa, iż w przypadku tych maszyn ma zastosowanie forma opodatkowania w postaci karty podatkowej ustalanej wg załącznika nr 3 część VI Usługi rozrywkowe pkt 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

W części VI tabeli - usługi rozrywkowe - stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy pod lp. 1 rodzaj świadczonych usług wymieniono automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie automatów zręcznościowych, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające, zgodnie z PKD 93.29Z - "pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" zawierająca w sobie miedzy innymi punkt: "eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety".

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie automatów zręcznościowych, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające może zastosować sposób opodatkowania w formie karty podatkowej, w warunkach określonych w części VI tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl