Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-264/10-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2010 r. (data wpływu 3 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

W związku z rozwojem firmy, założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamierza wnieść do tej spółki, jako aport, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego obejmujące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w dotychczas prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przedsiębiorstwa obejmującego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych wykorzystywanych w dotychczas prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje powstaniem jakichkolwiek obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, katalog źródeł przychodów określa art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich, między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3), kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt 7), odpłatne zbycie określonych składników majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8).

Do wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żaden z ww. przepisów nie znajduje zastosowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Nie dotyczy to jednak objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa, ponieważ taką czynność wyraźnie wyłącza z opodatkowania art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy, zgodnie z którym wolna od podatku jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wniesienia przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie można również traktować jako podlegającego opodatkowaniu zbycie składników majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie, bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy art. 10 ust. 1 pkt 8 nie znajduje zastosowania do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie prowadzi również do uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem nie nożna mówić, że wniesienie przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Ma to miejsce jedynie w związku z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dokonywaną w celu jej poprowadzenia w innej formie organizacyjno-prawnej.

Należy podkreślić, że skoro ustawodawca zwalnia od podatku objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwo (art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy), nie może być w tym momencie mowy o opodatkowaniu transakcji wnoszenia przedsiębiorstwa do spółki. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. i objęcie jej udziałów są czynnościami wzajemnie ze sobą powiązanymi. Gdyby próbować je rozdzielać i opodatkowywać jedną z tych czynności, jednocześnie zwalniając z podatku tę drugą stanowiłoby to ewidentną sprzeczność, niemożliwą przy tym do pogodzenia z intencją ustawodawcy. Ta z kolei, wynika z ogólnoeuropejskiej tendencji do zwalniania wszelkiego rodzaju transformacji form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw od obciążeń podatkowych.

W tym stanie rzeczy, wniesienie prowadzonego przez Wnioskodawczynię, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jednoosobowego przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. jest wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowa transakcja nie podlega ponadto opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem na gruncie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w przypadku, gdy składniki majątku objęte remanentem są wnoszone w formie aportu do spółki prawa handlowego, to nie ustała się dochodu na dzień likwidacji.

Wobec powyższego, planowana przez Zainteresowaną transakcja wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nie wywoła żadnych skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl