Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-239/14-5/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2014 r. (data wpływu 6 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniach: 13 i 23 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 13 maja 2014 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2, art. 14b § 3 oraz art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 13 maja 2014 r. znak ILPB1/415-239/14-3/AMN na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 15 maja 2014 r., a w dniu 23 maja 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 21 maja 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi na zasadach ogólnych w zakresie produkcji oraz sprzedaży hurtowej bielizny.

W marcu 2013 r. Zainteresowany podpisał umowę przyznania pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowaną przez X działającego na podstawie pełnomocnika Prezesa Agencji, a Firmą Wnioskodawcy.

W wyniku realizacji umowy zostanie osiągnięty cel w zakresie wzrostu konkurencyjności firmy i zatrudnienia poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego i zakup nowych maszyn.

W umowie powołano się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.).

Pomoc przekazana jest w dwóch transzach:

* pierwsza transza w wysokości 55.250,00 zł, nie więcej jednak niż 50% przyznanej umową kwoty pomocy,

* druga transza w wysokości 244.750,00 zł, nie więcej jednak niż 50% przyznanej umową kwoty pomocy.

W ramach podpisanej umowy pierwszej transzy w maju 2012 r. Wnioskodawca dokonał zakupu samochodu ciężarowego marki (...) na ogólną wartość netto 85.000,00 zł natomiast w kwietniu 2013 r. Zainteresowany dokonał zakupu maszyn i urządzeń takich jak:

* Interlok Cylindryczny #8722; maszyna do szycia na 5.000 nakłuć;

* Stół krojczy;

* Nóż taśmowy o szerokości roboczej 90 cm, na ogólną wartość netto 25.500,00 zł.

W ramach drugiej transzy w lipcu 2013 r. Wnioskodawca zakończył budowę budynku warsztatowego z przeznaczeniem na zakład szwalniczy wraz z magazynem.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w lipcu 2013 r. dokonała rozliczenia za ww. środki trwałe określone w pierwszej transzy na podstawie złożonego prze Wnioskodawcę wniosku o płatność ostateczną.

Ponadto w styczniu 2014 r. zainteresowany złożył wniosek o płatność ostateczną drugiej transzy dot. realizacji robót budowlanych zaplecza produkcyjno-magazynowego. Rozpatrywanie wniosku drugiej transzy jest w toku.

Zakupione w ramach umowy przyznania pomocy maszyny oraz samochód ciężarowy Wnioskodawca wykorzystuje tylko i wyłącznie do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyżej wymienione maszyny oraz samochód ciężarowy zostały wpisane do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca dokonał jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego oraz maszyn szwalniczych (de minimis) ewidencjonując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość zakupionego samochodu ciężarowego oraz wartość poszczególnych maszyn szwalniczych.

W momencie otrzymania refundacji z Agencji, Wnioskodawca zaksięgował ze znakiem minus wartość otrzymanej dotacji w tej samej rubryce, w której pierwotnie zaksięgował wartość zakupionego samochodu ciężarowego oraz maszyn szwalniczych (maszyny szwalnicze zaliczone do grupy 4 KŚT).

Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, oprócz odpisów jednorazowych amortyzacyjnych Zainteresowany zalicza także inne koszty związane z użytkowaniem ww. sprzętu, tj. koszty paliwa, koszty napraw, koszty przeglądów, zakupu części zamiennych do samochodu i do maszyn szwalniczych. Koszty te Wnioskodawca ewidencjonował w wysokości 100% poniesionego kosztu.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

* pomoc przyznana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pochodziła z budżetu Unii Europejskiej;

* Środki otrzymane z ww. pomocy zostały w całości przeznaczone na refundację wydatków inwestycyjnych tj. środków trwałych;

* ze środków otrzymanej pomocy, o której mowa wyżej nie zostały zrefundowane koszty związane z użytkowaniem sprzętu (samochodu ciężarowego oraz maszyn szwalniczych) tj. koszty paliwa, napraw, przeglądów zakup części zamiennych;

* w roku 2012 oraz 2013 Wnioskodawca posiadał status "małego podatnika" w rozumieniu art. 5a pkt 20 Ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy uzyskana dotacja, refundacja na chwilę obecną pierwszej transzy na zakup samochodu ciężarowego oraz maszyn z przeznaczeniem do produkcji bielizny oraz dotacja drugiej transzy (w toku) jest przychodem Wnioskodawcy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (odpisy jednorazowe amortyzacyjne, koszty paliwa, naprawy samochodu, naprawy maszyn, zakup części zamiennych, z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych) w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące przychodów (oznaczone we wniosku nr 1). Odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodów (oznaczone we wniosku nr 2), została udzielona pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. nr ILPB1/415-239/14-6/AMN.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymywane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki pochodzące z przyznanej pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agencji rządowej), będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Środki przeznaczone na cele inwestycyjne nie stanowią bowiem, przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym refundacja dotycząca pierwszej transzy na zakup środków trwałych (samochód ciężarowy oraz maszyny szwalnicze) oraz przyszłej drugiej transzy, która jest załatwiana i sprawa jest w toku, nie stanowią przychodu w rozumieniu ww. przepisów prawa.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została zwrócona Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, a zatem również poprzez refundację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zatem, dokonany w jakiejkolwiek formie zwrot wydatków, a więc w tym również w formie pomocy finansowej stanowiącej zwrot określonej części nakładów poniesionych na zakup środków trwałych, powoduje, że wartość odpisów od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Otrzymanie pomocy w formie zwrotu nakładów poniesionych na zakup środków trwałych, stanowi więc przesłankę do wydzielenia części odpisów amortyzacyjnych, odpowiadającej otrzymanemu zwrotowi i nie zaliczania tej części odpisów do kosztów uzyskania przychodów, jak w przypadku Wnioskodawcy do późniejszego zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania dotacji.

Zgodnie z art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

W 2012 r. status małego podatnika miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w 2011 r. kwoty 5.324.000 zł (1.200.000 euro x 4,4370 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Status małego podatnika w roku 2013 mają przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w 2012 r. nie przekroczyła 4.922 000 zł.

Przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2011 r. wyniósł #8722; 665.168,00 zł;

Przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2012 r. wyniósł #8722; 767.344,00 zł;

Przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2013 r. wyniósł #8722; 745.507,00 zł.

W zakresie pytania dotyczącego prawidłowości rozliczania kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) - w uzupełnieniu wniosku #8722; Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zatem dokonując odpisów amortyzacyjnych Wnioskodawca nie ma prawa do dokonania odpisu od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona w postaci refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

* dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,

* ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem środki związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast środki, które nie są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca otrzymał za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (agencji płatniczej) pomoc (refundację) ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), przekazaną w dwóch transzach. Wnioskodawca jako beneficjent, realizując projekt poniósł wydatki związane z realizacją inwestycji (zakup samochodu ciężarowego, maszyn i urządzeń oraz budowa budynku warsztatowego z przeznaczeniem na zakład szwalniczy wraz z magazynem), które podlegają refundacji w ramach pierwszej i drugiej transzy pomocy, na podstawie złożonych wniosków o płatność. Zainteresowany wskazał, że środki otrzymane z ww. pomocy zostały w całości przeznaczone na refundację wydatków inwestycyjnych tj. środków trwałych.

Wobec powyższego skoro w przedmiotowej sprawie - jak wskazał Wnioskodawca #8722; środki pomocowe otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały w całości przeznaczone na refundację wydatków inwestycyjnych, tj. środków trwałych, należy stwierdzić, że uzyskana przez Zainteresowanego pomoc, refundacja na chwilę obecną z pierwszej transzy na zakup samochodu ciężarowego oraz maszyn z przeznaczeniem do produkcji bielizny oraz pomoc z drugiej transzy (w toku), nie stanowią - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych #8722; przychodu Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać przy tym należy, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ odniósł się tylko do zadanego pytania, które dotyczyło przychodu, natomiast nie odniósł się do kwestii dotyczącej zwolnienia zawartego w treści art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania. Powołane przez Wnioskodawcę w treści wniosku zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy w przedmiotowej sprawie nie będzie miało zastosowania, gdyż #8722; jak wskazał Wnioskodawca #8722; otrzymana przez Zainteresowanego pomoc pochodziła z budżetu Unii Europejskiej, natomiast zwolnienie określone w ww. przepisie obejmuje wyłącznie te kwoty otrzymane przez osobę fizyczną od agencji rządowej lub wykonawczej, które agencja otrzymała - na ten cel - z budżetu państwa. To jednakże nie wpływa na ocenę stanowiska Wnioskodawcy, gdyż otrzymane przez Zainteresowanego, w całości przeznaczone na refundację wydatków inwestycyjnych, tj. środków trwałych, nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl