ILPB1/415-155/14-2/IM - Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia kompleksowych usług kosmetycznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 maja 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-155/14-2/IM Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia kompleksowych usług kosmetycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2004 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie usług kosmetycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie usług kosmetycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest właścicielem salonu kosmetycznego, w którym 1-osobowo prowadzi działalność w zakresie usług kosmetycznych w ramach działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Działalność została zakwalifikowane przez GUS w zaświadczeniu REGON jako PKD 96.02.Z - fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie podstawę stanowią usługi kosmetyczne polegające na:

1.

paznokcie żelowe;

2.

makijaż okolicznościowy;

3.

depilacja (woskowanie);

4.

piercing (kolczykowanie, przekłuwanie) uszu;

5.

zabiegi na twarz,

6.

henna brwi i rzęs;

7.

manicure, malowanie;

8.

żele dłoni i stóp.

W dniu 14 stycznia 2014 r. urzędniczka w US poinformowała Wnioskodawcę, że ze względu na świadczenie ww. usług, a w szczególności usług żelowania paznokci nie może wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej. W tym stanie rzeczy Wnioskodawca zmuszony był niejako wbrew własnej woli wybrać opodatkowanie wg zasad zryczałtowanego rozrachunku na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia:

* przy prowadzeniu działalności nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz nie korzysta z usług innych przedsiębiorstw i zakładów;

* nie prowadzi poza PKD 96.02.Z innej pozarolniczej działalności gospodarczej; małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;

* nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że spełnia warunki do opodatkowania "kartą podatkową" zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a ponadto świadczone usługi kosmetyczne wymienione są w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 poz. 88 do ustawy w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 4 do tejże ustawy wymienione w poz. 88. Wymienione w pozycji 89 manicure i pedicure wynikają także z zakresu wymienionego ogólnie w pozycji 88 jako usługi kosmetyczne świadczone kompleksowo i w ocenie Wnioskodawcy w tym punkcie zamyka się cały zakres usług kosmetycznych świadczonych przez osobę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy świadczenie kompleksowych usług kosmetycznych polegających na:

1.

pokrywaniu paznokci żelem;

2.

makijażu okolicznościowym;

3.

depilacji (woskowanie);

4.

piercingu (kolczykowanie, przekłuwanie uszu);

5.

zabiegach na twarz;

6.

wykonaniu henny brwi i rzęs;

7.

manicure (malowanie paznokci);

8.

żele dłoni i stóp

uniemożliwia wybór opodatkowania w formie karty podatkowej - takie bowiem stanowisko zajął Urząd Skarbowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług kosmetycznych w zakresie wyżej wymienionym nie narusza zasad wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto należy zauważyć, że zakres usług kosmetycznych mieści się w załączniku nr 3 i 4 poz. 88 wymienionych w tejże ustawie, zatem są spełnione przesłanki uprawniające do opodatkowania działalności kartą podatkową. Także interpretacje organów skarbowych takich jak:

* IPTPB1/415-25/12-2/MD interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r., ITPB1/415-783/10/DP interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010 r. wskazują na możliwość opodatkowania ww. usług kartą podatkową przy spełnieniu warunków wymienionych ustawą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi kosmetyczne zostały ujęte pod poz. 88 części I - Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa - Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. Natomiast zakres tych usług szczegółowo określony został w poz. 88 - Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 4 do ww. ustawy, gdzie wskazano, że obejmuje on: wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe). Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo-i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

W powołanych powyżej przepisach, ustawodawca nie odnosi się do statystycznej klasyfikacji PKD wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności, lecz jedynie uzależnia prawo do omawianej formy opodatkowania od tego, czy wykonywane przez niego usługi mieszczą się w podanej wyżej charakterystyce działalności usługowej.

Nakładanie paznokci żelowych oraz pozostałe wymienione we wniosku czynności, które będą stanowiły zakres świadczonych przez Wnioskodawczynię usług można potraktować, jako usługi kosmetyczne zdefiniowane w załączniku nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wymienione w cytowanym art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ilość zatrudnionych przez Wnioskodawcę osób nie przekroczy stanu określonego w tabeli, to Wnioskodawca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie kompleksowych usług kosmetycznych polegających na: pokrywaniu paznokci żelem, makijażu okolicznościowym, depilacji (woskowanie), piercingu (kolczykowanie, przekłuwanie uszu), zabiegach na twarz; wykonaniu henny brwi i rzęs, manicure (malowanie paznokci), żele dłoni i stóp może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl