ILPB1/415-1417/13-3/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1417/13-3/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością do odpowiedniego źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością do odpowiedniego źródła przychodów, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w zakresie rocznego rozliczenia przychodów oraz w zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 11 marca 2014 r. nr ILPB1/415-1417/13-2/AP, ILPP1/443-2/14-2/AI Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem rozpatrzenia wniosku tylko w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 (tekst jedn.: w zakresie klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością do odpowiedniego źródła przychodów).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

I. Stan do 15 czerwca 2013 r. bez działalności gospodarczej.

Do czerwca 2013 r. Wnioskodawca uzyskiwał dochody z działalności artystycznej świadczonej osobiście oraz ze zbycia praw autorskich (art. 13 pkt 2, art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Były one opodatkowane w taki sam sposób: jako działalność wykonywana osobiście oraz z tytułu praw autorskich do rozliczenia w PIT- 37 za 2013 r.

II. Stan od 15 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. z działalnością gospodarczą bez VAT.

W czerwcu 2013 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko w związku z zamiarem rozszerzenia źródeł przychodu pod nazwą (...) z zamiarem rozszerzenia dotychczasowej działalności artystycznej.

W zakresie jej przedmiotu funkcjonowania między innymi jest symbol PKWiU 90.01.Z.

Przychody równolegle opodatkowane zostały na 2 sposoby.

* W ramach działalności gospodarczej.

Zawarto umowy z producentami koncertów oraz podmiotem będącym współorganizatorem różnych występów kabaretowych na organizację i występy.

Strony dyktujące warunki do ww. umów narzucały liczne warunki i klauzule między innymi o:

* karach obciążających Wnioskodawcę za nienależyte jej wykonanie,

* karach za niedopełnienia warunków stawianych przez głównego organizatora,

* ponoszeniu przez Wnioskodawcę odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy.

W ramach działalności Wnioskodawca wystawiał rachunki uproszczone. Nie był podatnikiem VAT.

Odbiorcą usług Zainteresowanego był główny wykonawca koncertu. Wnioskodawca obciążał kosztem również współorganizatora koncertu za:

1.

organizację występów artystycznych innych artystów,

2.

organizację występów artystycznych zespołu, w którym Wnioskodawca uczestniczy osobiście,

3.

własne indywidualne występy koncertowe.

* Jednocześnie Wnioskodawca funkcjonował jako osoba prywatna (poza działalnością gospodarczą).

Wnioskodawca funkcjonował jako osoba prywatna, dzieląc przychody, których nie mógł opodatkować w ramach działalności gospodarczej. Były to przychody z ze źródła art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu:

1.

przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych za koncerty na odbiorców usług Wnioskodawcy,

2.

wynagrodzenia z "A" z tytułu praw autorskich odtwarzania występów.

Przychód z ze źródła art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w związku z brakiem przepisów wykonawczych regulujących tę kwestię) opodatkowywano do niedawna w trakcie roku stosując koszty uzyskania zgodnie z art. 22 ust. 9 powoływanej ustawy, odpowiednio w wysokości 50%. Logicznym jest, że do rozliczenia w rocznym zeznaniu w wysokości ustawowej. Czyli po przekroczeniu limitu ograniczenia z ustawy za rok jako 20% do opodatkowania wyższym podatkiem dochodowym w zeznaniu rocznym. Przez analogię do techniki łączenia rozliczenia dochodów łącznego opodatkowania w zeznaniu rocznym przychodów z wielu źródeł.

III. Stan obecny po 31 sierpnia 2013 r. z działalnością handlową.

Od 1 września 2013 r. działalność została rozszerzona o działalność handlową. W związku z czym powstało nowe źródło przychodów.

Wybrano, jako drugi podatek, rejestrację z VAT.

Zarejestrowano przychody z dodatkowych tytułów niezwiązanych z działalnością artystyczną: między innymi z tytułu posiadania sklepu firmowego asygnowanego imieniem i nazwiskiem Wnioskodawcy w który obecnie inwestuje wiele czasu.

Od 1 września 2013 r. Zainteresowany dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu prowadzonej działalności. W związku z powyższym wystawia faktury VAT za wykonywane usługi w ramach działalności gospodarczej oraz posiada przychody z działalności handlowej.

Dotychczas rozliczał się wspólnie z żoną w podatku dochodowym w PIT-37.

Wnioskodawca przedstawił tabelaryczne zestawienie poszczególnych stanów i przypisanie do nich przychodów z różnych źródeł.

Tabela - załącznik pdf - str. 7

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza działalnością do odpowiedniego źródła przychodów.

Czy prawidłowy jest w ciągu całego roku podział przychodów na:

a.

opodatkowane z tytułu praw autorskich, tj. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako osoba fizyczna - prywatna z funkcjonującymi odrębnymi pisemnymi umowami na prawa autorskie.

b.

pozostałe przychody rozliczane w ramach działalności gospodarczej, w której jest zarówno organizacja imprez artystycznych, jak i działalność handlowa.

Wnioskodawca wskazał, że ww. pytanie dotyczy stanu nr II - założenie działalności gospodarczej, tj. 15 czerwca 2013 r., do chwili obecnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, po założeniu działalności gospodarczej, bazując na przepisach art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jedynym prawidłowym podziałem jest wyodrębnienie dochodów z tytułu praw autorskich jako dochody osobiste, ponieważ te nie mogą być przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7 tego przepisu:

* pozarolnicza działalność gospodarcza oraz

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Stosownie do treści art. 5a ust. 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie natomiast z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. "twórca", "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

* wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

* plastyczne;

* fotograficzne;

* lutnicze;

* wzornictwa przemysłowego;

* architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

* muzyczne i słowno-muzyczne;

* sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

* audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji), stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

W myśl art. 70 ust. 2 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

1.

wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

2.

stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

3.

stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;

4.

stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Stosownie do treści art. 85 ust. 1 cyt. ustawy, każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. (art. 85 ust. 2 tej ustawy).

Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone w umowie albo przyznane w przepisach ustawy (art. 86 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia (art. 86 ust. 3 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego - w zakresie objętym zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem - wynika, że Zainteresowany w czerwcu 2013 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej - agencji artystycznej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje występy artystyczne innych artystów, a także występy zespołu, w którym sam uczestniczy. Ponadto w ramach tej działalności uzyskuje przychody z własnych indywidualnych występów koncertowych. Jednocześnie - poza prowadzoną działalnością gospodarczą - uzyskuje przychody z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych za koncerty na odbiorców usług Wnioskodawcy oraz wynagrodzenia z "A" z tytułu praw autorskich odtwarzania występów.

Zainteresowany wskazał również, że od 1 września 2013 r. rozszerzył działalność gospodarczą o działalność handlową.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą kwalifikacji wskazanych przychodów, uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością, do odpowiedniego źródła przychodów.

W odniesieniu do powyższego tut. Organ zauważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza, aby przychody z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, były uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W związku z tym, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej: organizację występów artystycznych innych artystów, organizację występów zespołu, w którym Wnioskodawca uczestniczy osobiście, własne indywidualne występy koncertowe, a także działalność handlową, należy zakwalifikować do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast przychody, które Wnioskodawca uzyskuje poza prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. przychody z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych za koncerty na odbiorców usług Wnioskodawcy oraz wynagrodzenia z "A" z tytułu praw autorskich odtwarzania występów, należy zakwalifikować do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 cyt. ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Podsumowując, Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje wskazane w treści wniosku przychody, których dotyczy zadane pytanie, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz do przychodów z praw majątkowych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania w zakresie klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością do odpowiedniego źródła przychodów jest prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do kwestii będącej przedmiotem zadanego pytania, tj. dotyczącej klasyfikacji przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością do odpowiedniego źródła przychodów.

Ponadto należy wskazać, że wniosek Zainteresowanego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w pozostałych zakresach oraz w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl