Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-1340/09-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 9 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia zgodnie z wewnętrznymi regulaminami dokonuje zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej dokonanej na własny koszt przez członków Spółdzielni w latach 2003-2008.

Źródłem finansowania ww. wypłat zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni jest część zysku Spółdzielni z roku 2008. Zysk ten pochodzi ze sprzedaży majątku Spółdzielni oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i na spółdzielni nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C. Refundacja zaś dla osób, będących wyodrębnionymi właścicielami w momencie dokonywania wymiany stolarki okiennej stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. u z 2003 r. Nr 119, poz. 116 z późn. zm.) osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie ze statutem (art. 4 ust. 1 ust. 1 oraz ust. 3).

Wątpliwości Spółdzielni powoduje fakt, że zwrotu wydatków za wymianę stolarki okiennej dokonuje z zysku a nie z funduszu remontowego nieruchomości, tworzonego z wnoszonych opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości. Uzyskany zysk Spółdzielni jest jednak pośrednio związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, wnoszonymi opłatami i ponoszonymi kosztami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni (nie z funduszu remontowego) dla członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) oraz członków spółdzielni posiadających odrębną własność.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot członkom spółdzielni części wydatków za wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni nie stanowi u osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, (w momencie dokonania wymiany stolarki) przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Refundacja zaś dla osób, będących wyodrębnionymi właścicielami w momencie dokonania wymiany stolarki okiennej stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 9 przedmiotowej ustawy wskazuje, że źródłem przychodów są "inne źródła", za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być - co do zasady - tylko takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe. Takie sytuacje wskazuje art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).

W przypadku zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osób, które w momencie ponoszenia wydatków, o których mowa we wniosku, nie posiadały odrębnej własności lokalu, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe.

W świetle powyższego, w takich przypadkach na spółdzielni nie ciąży obowiązek określony w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzania i przekazywania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł, właściwym urzędom skarbowym oraz osobom, którym dokonano refundacji poniesionych przez nich wydatków. Zatem osoby te nie mają obowiązku wykazywania przedmiotowego dochodu w zeznaniu rocznym i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy.

Z kolei, w sytuacji otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu poniesionych uprzednio wydatków przez osoby będące w momencie ich ponoszenia właścicielami lokali, uznać należy za słuszne zaliczenie tej refundacji do przychodów z innych źródeł.

Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4).

Dodatkowo, w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie wskazać należy, iż okolicznością decydującą o tym, czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. czy podatnik posiada spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego, czy też prawo własności lokalu mieszkalnego.

Reasumując, otrzymanie od Spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (z zysku Spółdzielni) dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu - stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. w tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia oraz przekazania podatnikom oraz urzędom skarbowym, którym kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników informacji PIT-8C.

U pozostałych osób refundacja nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, zaś na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawiania informacji PIT-8C.

Jednakże podkreślić należy, iż podatnicy, którzy uprzednio dokonali odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali zwrot ze spółdzielni tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać poprzez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku kwoty faktycznie odliczonej w latach ubiegłych. Obowiązek rozliczenia przedmiotowej kwoty w zeznaniu dotyczy wszystkich podatników korzystających z przedmiotowej ulgi niezależnie od tego, czy otrzymany zwrot podlega opodatkowaniu, czy też nie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl