ILPB1/415-1328/09-2/AMN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1328/09-2/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2009 r. (data wpływu 7 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Płatnik zamierza zatrudnić na podstawie umów o pracę pracowników w związku z realizacją projektu finansowanego w części ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, polegającym na utworzeniu Centrum XXX podmiotów sektora farmaceutycznego. Wynagrodzenia zatrudnionych przez podatnika pracowników będą częściowo finansowane ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5.2. Wynagrodzenia na rzecz pracowników finansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu wypłacane będą z wyodrębnionego w rachunku bankowego - subkonta, założonego wyłącznie na potrzeby rozliczania projektu. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących bezpośrednio program będą rozliczane na zasadach zaliczkowania poprzez przekazywanie podatnikowi środków na pokrycie planowanych wydatków lub na zasadach refinansowania poprzez zwracanie środków, które Wnioskodawca uprzednio poniósł we własnym zakresie na realizację projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia, które będą wypłacane przez podatnika jego pracownikom korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części finansowanej ze środków pochodzących ze środków z Unii Europejskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia, które wypłacane będą pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu, w części pochodzącej ze środków z Unii Europejskiej, korzystać będą w tym zakresie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego podatnik zwolniony będzie z obowiązku obliczania, potrącania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy pracowników w części, która dotyczy wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy nastąpi wówczas, gdy spełnione będą łącznie jego przesłanki określone w punktach a i b wspomnianego przepisu. Nie ma przy tym znaczenia, czy środki, z których pochodzić będzie wynagrodzenie rozliczane będą na zasadzie zaliczkowania czy też na zasadzie refinansowania wydatków poniesionych uprzednio przez Wnioskodawcę.

Należy zwrócić uwagę na to, iż przesłanką nabycia zwolnienia przedmiotowego jest pochodzenie dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Redę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazywanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy. W ocenie podatnika, w zaistniałym stanie faktycznym przesłanka ta będzie spełniona, bowiem podatnik otrzyma środki na finansowanie programu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5.2.

Również druga przesłanka warunkująca zwolnienie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zdaniem podatnika zostanie spełniona w niniejszej sprawie. Podatnik będzie bowiem bezpośrednio (poprzez zatrudnionych przez siebie pracowników) realizował cel programu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Projektu "Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego" w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych osi priorytetowej 4 inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Intencją wprowadzenia analizowanego przepisu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zapewnienie, by środki przyznane podatnikom realizującym bezpośrednio cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, w całości docierały do podatników.

Istotne w sprawie jest także to, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łączy przekazanie wskazanych w nim środków z programem finansowanym z tych środków. Jeżeli więc określony program będzie finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy to dochody podatników bezpośrednio realizujących cel tego programu podlegają zwolnieniu z podatku w części, w jakiej program ten finansowany jest z tych środków. Finansowanie programu oznacza w istocie faktyczne ponoszenie kosztów realizacji tego programu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2009 r., I SAIBk 187109; wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2009 r., II FSłK 1457/07, wyrok NSA z dnia 15 października 2008 r., 11 FSK 1167/08).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Drugą z przesłanek warunkujących zastosowanie przedmiotowego zwolnienia jest charakter wykonywanych czynności. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, z których finansowane jest wynagrodzenie, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zatrudnić na podstawie umów o pracę pracowników w związku z realizacją projektu finansowanego w części ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wynagrodzenia zatrudnionych przez podatnika pracowników będą częściowo finansowane ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5.2. Wynagrodzenia wypłacane będą z wyodrębnionego w rachunku bankowego - subkonta, założonego wyłącznie na potrzeby rozliczania projektu. Środki na wynagrodzenia pracowników realizujących bezpośrednio program będą rozliczane na zasadach zaliczkowania poprzez przekazywanie podatnikowi środków na pokrycie planowanych wydatków lub na zasadach refinansowania poprzez zwracanie środków, które Wnioskodawca uprzednio poniósł we własnym zakresie na realizację projektu.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka należy do programów operacyjnych służących do realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 realizowanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenie polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Stosownie do szczegółowych zasad finansowania Programu Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego są przyznane jako dotacja rozwojowa.

Taki stan prawny sprawia, że środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je bowiem należy jako środki stanowiące wydatki budżetu państwa, jako tzw. dotacje rozwojowe. Zatem źródłem finansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych bezpośrednio w realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, będą krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie ww. przepisu.

Refundacji nie można uznać za spełnienie warunku umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłata wynagrodzeń nie będzie dokonana wprost ze środków unijnych. Opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób zatrudnionych przy realizacji programu uzależnione jest natomiast od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak zwolnienie to odnosi się tylko do bezpośredniego beneficjenta, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu. Zwolnienie to nie znajduje jednak zastosowania do osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują dotację).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę pracowników do realizacji zadań projektu. Środki na realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymał Wnioskodawca. A zatem podkreślić należy, że pracownicy Wnioskodawcy nie otrzymali dotacji ani jako beneficjent, ani jako podmiot, któremu w ramach programu operacyjnego powierzono na podstawie porozumienia lub umowy realizację zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. Wykonywać będą jedynie czynności bezpośrednio związane z projektem, na który to beneficjent uzyskał dotację. Poglądu tego nie zmienia fakt, iż wynagrodzenia pracowników wypłacane są ze środków pochodzących z dotacji. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom nie można utożsamiać z dotacją.

Zatem, w opisie zdarzenia przedstawionego we wniosku nie zostanie spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródła finansowania), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie ww. przepisu.

Ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. przepisu korzystają dochody uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie środki na wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne, czyli pomoc jaką otrzymał beneficjent, pochodziła ze środków pożyczonych z budżetu państwa.

Wynagrodzenia osób zaangażowanych w proces realizacji przedmiotowego projektu, zatrudnionych przez beneficjenta - Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę nie będą pochodzić bezpośrednio od agencji rządowej, jak również nie będą stanowić dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, ponieważ pracownicy Wnioskodawcy nie są beneficjentami dotacji. Tym samym nie został spełniony warunek pochodzenia środków - z których pracownicy Wnioskodawcy będą wynagradzani - wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Zatem niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę wykonują prace rzeczywiście służące bezpośredniej realizacji programu pomocowego, czy też nie, oraz niezależnie od tego, czy wykonują te prace na zlecenie beneficjenta, czy też innego podmiotu, uzyskane przez nich dochody z tego tytułu, nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutkuje to tym, iż dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Oznacza to, że od dochodów ze stosunku pracy płatnik (Wnioskodawca) ma obowiązek poboru zaliczek na podatek, stosownie do przepisu art. 31 i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia które będą wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły, podobnie jak orzeczenia prezentujące odmienne stanowisko, np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 listopada 2009 r. I SA/Po 824/09, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r. I SA/Po 298/09.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl