ILPB1/415-1307/11-2/AMN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1307/11-2/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni osiąga przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym, który Zainteresowana odziedziczyła wraz z siostrą w drodze spadkobrania. Udział Wnioskodawczyni w tych przychodach wynosi 50% kwoty przychodów. Na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako formę opodatkowania przychodów z najmu Zainteresowana wybrała zryczałtowany podatek dochodowy.

Wszystkie opłaty za zużycie tzw. mediów, tj. opłaty za zużycie wody i ścieki oraz opłaty za wywóz śmieci, wynikają z umów zawartych z najemcami i to na nich ciąży obowiązek ponoszenia tych opłat, a Wnioskodawczyni tylko pośredniczy w ich faktycznej zapłacie (Zainteresowana reguluje te zobowiązania ze swojego rachunku bankowego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wyliczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany miesiąc winno być dokonywane w następujący sposób: łączna kwota przychodu otrzymana od określonego najemcy, pomniejszona o wysokość opłat za zużycie mediów x stawka ryczałtu w wysokości 8,5%.

Zdaniem Wnioskodawczyni, podany przez Nią sposób wyliczenia należnego ryczałtu do zapłaty za dany miesiąc jest prawidłowy i zgodny z dyspozycją zawartą w art. 6 ust. 1a cytowanej we wstępie ustawy. W związku z opisanym stanem faktycznym Zainteresowana uważa, że do przychodów, od których należy uiścić zryczałtowany podatek dochodowy nie powinno zaliczać się opłat z tytułu dodatkowych świadczeń, do ponoszenia których zobowiązany jest najemca lokalu mieszkalnego, a zatem kwoty otrzymanych dodatkowych świadczeń winny być dla Wnioskodawczyni obojętne podatkowo - kwota należnego ryczałtu winna być obliczona i płacona od przychodu będącego opłatą czynszu za najem danego lokalu, wg schematu: kwota czynszu x stawka ryczałtu, z pominięciem opłat za zużycie mediów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, natomiast wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu ponoszone przez najemcę, nie są składnikami przychodu osiąganego z tego tytułu, o ile z umowy wynika, iż to najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia.

Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem nieruchomości lokalowej nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

W przedmiotowej sprawie istotne jest określenie co stanowi przychód dla Wnioskodawczyni z tytułu najmu. Ponieważ z umowy najmu wynika, że to najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za zużycie tzw. mediów, tj. opłaty za zużycie wody i ścieki oraz opłaty za wywóz śmieci, to opłaty za media nie stanowią dla Wnioskodawczyni przychodu i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przychodem stanowiącym podstawę opodatkowania dla Wnioskodawczyni jest więc wyłącznie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu.

Reasumując, w świetle przedstawionych we wniosku informacji oraz powołanych przepisów prawa przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - w wysokości 8,5% - jest otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez Wnioskodawczynię od najemcy należności z tytułu opłat za media nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl