Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-127/10-2/AGr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu 27 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fryzjersko - kosmetycznych, a swoje przychody opodatkowuje w formie karty podatkowej. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Zainteresowana wykorzystuje pomieszczenie, które wynajmuje na podstawie umowy najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawczyni chciałaby podnająć część wynajmowanego przez nią pomieszczenia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która świadczyłaby w nim usługi kosmetyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji zawarcia umowy podnajmu lokalu Wnioskodawczyni nadal będzie uprawniona do rozliczania swoich przychodów ze świadczonych usług fryzjerskich w formie karty podatkowej, a przychody z umowy podnajmu będzie mogła opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody ze świadczenia usług fryzjerskich będzie mogła nadal rozliczać w formie karty podatkowej, a przychody z umowy podnajmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ podnajęty przez Wnioskodawczynię lokal wykorzystywany będzie w celu świadczenia usług kosmetycznych, które są opodatkowane w formie karty podatkowej, a celem podnajmu lokalu jest zwiększenie atrakcyjności świadczonych w nim usług oraz zachęcenie większej liczby klientów do skorzystania z usług zarówno fryzjerskich, jak i kosmetycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

1.

Prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

2.

Osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3.

Będące osobami duchownymi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części i tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Przy czym w myśl art. 25 ust. 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 25 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej osiąganie przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fryzjersko - kosmetycznych, a swoje przychody opodatkowuje w formie karty podatkowej. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Zainteresowana wykorzystuje pomieszczenie, które wynajmuje na podstawie umowy najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawczyni chciałaby podnająć część wynajmowanego przez nią pomieszczenia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która świadczyłaby w nim usługi kosmetyczne.

Wobec powyższego, przychody z podnajmu lokalu wykorzystywanego do działalności gospodarczej traktować należy jako przychód z działalności gospodarczej, a nie jako najem prywatny, tj. poza tą działalnością. Wobec powyższego, zapis art. 25 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania.

Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, z tytułu których można korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej wymienione zostały w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wśród tych działalności brak jest działalności polegającej na wynajmie. w konsekwencji podatnik uzyskujący przychody z wynajmu nieruchomości (umów o podobnym charakterze) nie może przychodów tych opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej.

Dodać należy, że w myśl art. 25 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23 podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tym samym zawarcie przez Wnioskodawczynię umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza - wyłączy ją z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, zważywszy, iż przychód ten nie może być opodatkowany w tej formie.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w sytuacji zawarcia umowy podnajmu lokalu Wnioskodawczyni utraci prawo rozliczania swoich przychodów ze świadczonych usług fryzjerskich w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl