Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-1250/10-2/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Organizator) wykonuje działalność polegającą na prowadzeniu internetowego serwisu społecznościowego, pod domeną XX oraz YY (dalej: Serwis lub Portal). Serwis umożliwia użytkownikom odnalezienie swoich dawnych szkolnych kolegów i koleżanek oraz przyłączenie się do wybranych (...).

Portal należący do Spółki jest najpopularniejszym i największym portalem społecznościowym w Polsce, dynamicznie rozwijającym się także na rynkach europejskich. W chwili składania wniosku Portal posiada około 13 milionów aktywnych użytkowników. Serwis jest ogólnodostępny dla każdego. Aby móc aktywnie uczestniczyć w funkcjonalnościach oferowanych przez Serwis należy się zarejestrować, tj. podać swoje dane, adres email i stworzone przez siebie hasło oraz zaakceptować regulamin Serwisu. Powszechna dostępność jest ponadto jedną z najistotniejszych cech Serwisu, który jako największy portal społecznościowy w Polsce ma na celu łączenie dawnych znajomych z czasów szkolnych w całej Polsce i także poza jej granicami.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje w sposób kompleksowy, na zlecenie swoich klientów, akcje marketingowe oraz reklamowe, w tym konkursy organizowane w ramach Portalu adresowane do wszystkich jego użytkowników.

Świadcząc te usługi reklamowe, Wnioskodawca jest odpowiedzialny za wydanie laureatom konkursu nagród, finansowanych przez Jego klienta (fundatora). Otrzymywane przez laureatów konkursów nagrody nie są związane z ewentualnie prowadzoną przez tych laureatów działalnością gospodarczą. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ogłoszenie konkursu na łamach Serwisu, przeprowadzenie rozstrzygnięcia konkursu przez jury, wydawanie zwycięzcom konkursu nagród, czy rozpatrywanie reklamacji.

W konkursach, których organizatorem jest Wnioskodawca, podpisuje On z kontrahentami zlecającymi przeprowadzenie konkursu umowy sponsorskie, które regulują liczbę oraz rodzaj wydawanych/przekazywanych laureatom przez Wnioskodawcę nagród. Umowy sponsorskie dzielą się na dwa rodzaje:

a.

umowy, w których określone jest, że właścicielem nagród w momencie ich wydania laureatom jest Wnioskodawca, gdyż w takich przypadkach nagrody są zakupione i przekazane przez fundatora na własność Wnioskodawcy w zamian za świadczenie w postaci realizacji przez Wnioskodawcę usługi reklamowej;

b.

umowy sponsorskie, w których właścicielem nagród do momentu wydania nagrody laureatom pozostaje fundator, a Organizatorowi są one tylko udostępniane i dokonuje on wszelkich czynności związanych z wydaniem nagrody.

Nagrody są przekazywane laureatom konkursów przez Wnioskodawcę poprzez wysyłkę pocztową, kuriera lub w inny sposób, np. poprzez odbiór osobisty.

Na Portalu umieszczany jest regulamin danego konkursu określający szczegółowo zasady uczestnictwa, okres trwania konkursu, zadania konkursowe, nagrody do zdobycia etc. Uczestnictwo w konkursie związane jest z rywalizacją, co polega na określonym w regulaminie zachowaniu lub przygotowaniu odpowiedzi na pytania konkursowe, pracy konkursowej np. w postaci zdjęcia, itp.

Jednorazowa wartość nagród jest zróżnicowana w zależności od danego konkursu. W wielu konkursach wartość poszczególnych wygranych nie przekracza 760 zł brutto.

W przypadku nagród o wartości przekraczającej 760 zł brutto, Wnioskodawca, jako Organizator konkursów, występując w roli płatnika nalicza, pobiera oraz wpłaca na konto właściwego urzędu skarbowego należny zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości danej nagrody w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek. Wnioskodawca składa także w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do właściwego organu podatkowego roczną deklarację PIT-8AR, w której wykazuje należny zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych nagród.

W przypadku nagród rzeczowych o wartości przekraczającej kwotę 760 zł brutto, nagrody składają się z 2 elementów tj. nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej odpowiadającej wartości należnego podatku. Wnioskodawca nie pobiera w takiej sytuacji od podatnika kwoty należnego podatku, lecz dokonuje potrącenia należności z przyznanej laureatom części pieniężnej nagrody. O takim potrąceniu użytkownicy informowani są w regulaminie danego konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązków płatnika.

Czy w przypadku, gdy wysokość wygranej przekracza wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT kwotę 760 zł, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego podatku PIT na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia odpowiedniej deklaracji rocznej na formularzu PIT-8AR.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy wysokość wygranej przekracza wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT kwotę 760 zł, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i wpłaty zryczałtowanego podatku PIT na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia odpowiedniej deklaracji rocznej na formularzu PIT-8AR.

Na poparcie powyższego stanowiska Wnioskodawca przytacza następujące argumenty.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 66 ustawy o PIT pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Natomiast z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) wynika, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie zaś z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W art. 41 ust. 4 ustawy o PIT wskazano, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 7 ustawy o PIT jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Odnośnie zaś obowiązków formalnych płatnika przepisy art. 42 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o PIT stanowią, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z powyższymi przepisami Wnioskodawca, jako podmiot faktycznie dokonujący wypłat (świadczeń) z tytułu wygranych w konkursach, zobowiązany jest do obliczenia, poboru oraz wpłaty do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku PIT w wysokości 10% wartości brutto wygranej lub nagrody.

W ocenie Wnioskodawcy, wystąpienie powyższego obowiązku nie jest zależne od tego, czy podmiot faktycznie dokonujący wypłat (świadczeń) z tytułu wygranych w konkursach jest w momencie wydania nagród ich właścicielem. Zatem powyższy obowiązek ciąży na Organizatorze niezależnie od tego, czy w momencie wydania nagrody laureatowi jest on właścicielem wydawanej nagrody, czy tylko dysponuje tą nagrodą. W odniesieniu do obu kategorii umów sponsorskich, wskazanych w stanie faktycznym, Organizator jest podmiotem faktycznie dokonującym wypłaty (świadczenia).

Organizator powinien wpłacić podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zryczałtowany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Jednocześnie do końca stycznia następującego po roku podatkowym, w którym wydał nagrodę (wypłacił świadczenie) powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR.

W przypadku nagrody innej niż pieniężna (np. wygranej rzeczowej), zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PlT, warunkiem wydania nagrody niepieniężnej jest wpłacenie płatnikowi przez podatnika (laureata) podatku PlT równowartości zryczałtowanego podatku od tej nagrody.

W niniejszym stanie faktycznym Organizator konkursu, chcąc uniknąć obciążania laureata koniecznością dokonywania transferów pieniężnych na swoją rzecz, przyznaje mu (w regulaminie konkursu) dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości tych nagród (rzeczowej oraz pieniężnej). Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna jest przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagrody w postaci ww. nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej.

Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie podatku obejmuje również podatek od tej dodatkowej nagrody, bowiem zgodnie z wcześniej wymienionymi przepisami - od nagrody pieniężnej również należny jest podatek (potrącany przez płatnika bezpośrednio z przyznanej nagrody).

W ocenie Podatnika Wnioskodawca (płatnik) jest zobowiązany odprowadzić podatek obliczony w powyższy sposób na konto urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego sporządzić PIT-8AR, ujmując w nim kwotę łącznego zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Tym samym nagrody uzyskane przez uczestników konkursów organizowanych przez Spółkę o wartości przekraczającej 760 zł nie korzystają ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Spółka pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, na mocy art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 ustawy.

Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Reasumując, w przypadku, gdy wysokość wygranej przekracza wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę 760 zł, na Wnioskodawcy, jako podmiocie faktycznie dokonującym wypłat (świadczeń) z tytułu wygranych w konkursach, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego oraz złożenia odpowiedniej deklaracji rocznej na formularzu PIT-8AR.

Wystąpienie powyższego obowiązku nie jest zależne od tego, czy Wnioskodawca jest w momencie wydania nagród ich właścicielem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego:

* zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. nr ILPB1/415-1250/10-3/AMN,

* stanu faktycznego w zakresie zwolnień przedmiotowych, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. nr ILPB1/415-1250/10-4/AMN,

* zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnień przedmiotowych, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2011 r. nr ILPB1/415-1250/10-5/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl