Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lutego 2014 r.
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rekonstrukcja i odbudowa połączona z modernizacją nieruchomości.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-1234/13-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2013 r. (data wpływu 6 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 21 maja 2002 r. Wnioskodawca nabył od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej udział wynoszący 1252/10000 części we własności zabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą, ustalając sposób korzystania z budynku znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości, polegającym na tym, że będzie zajmować lokal nr 6 o powierzchni użytkowej 37,50 m2 (dowód: akt notarialny).

W dniu 17 listopada 2008 r. miał miejsce pożar budynku wielorodzinnego, w którym znajdowało się mieszkanie nr 4/6 należące do Wnioskodawcy. Spaleniu uległy całkowicie dwa mieszkania wraz z wyposażeniem, cały dach oraz częściowo strop, w wyniku prowadzenia działań gaśniczych zalaniu uległy pozostałe mieszkania w budynku (dowód: zaświadczenie powiatowej straży pożarnej-z dnia 10 grudnia 2008 r.

Zdarzenie to doprowadziło niemalże do całkowitego zniszczenia budynku i wymagało podjęcia robót budowlanych mających za zadanie odtworzenie zniszczonego obiektu budowlanego (rekonstrukcji).

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowy od osób fizycznych środki trwałe (do których zalicza się również nieruchomości) ulegają ulepszeniu między innymi w wyniku rekonstrukcji. O ulepszeniu budynku świadczy także odbudowa - modernizacja pomieszczenia będącego rodzajem korytarza usytuowanego pomiędzy wejściem, a dalszymi pomieszczeniami budynku, który przed pożarem był pomieszczeniem drewnianym. Odbudowa ta powiększyła wartość użytkową całego budynku gdyż spowodowała jego ocieplenie, ponadto spowodowało wzrost powierzchni użytkowej do 51,08 metrów lokalu składającego się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, łazienki i korytarza, roboty budowlane polegające na ulepszeniu zostały zakończone w roku 2009. W dniu 20 września 2013 r. Wnioskodawca zbył (sprzedał) wyżej wymienioną nieruchomość (dowód: akt notarialny).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ulepszenie (rekonstrukcja i odbudowa połączona z modernizacją) nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło ulepszenie (rekonstrukcja i odbudowa połączona z modernizacją) nieruchomości nie jest źródłem przychodu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a źródłami przychodu są odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Artykuł ten mówi o wybudowaniu nie wspomina natomiast o ulepszeniu.

Ulepszenie zgodnie z art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcją, adaptacja lub modernizacja obiektu budowlanego. Natomiast wg sądów administracyjnych, pojęcie wybudowania należy rozumieć jako postawienie, wzniesienie budynku w takim stanie by nadawał się do zamieszkania lub użytkowania (lokal będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wzniesionym około roku 1936 - dowód: akt notarialny).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przedstawiając opis stanu faktycznego Wnioskodawca podał, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych środki trwałe (do których zalicza się również nieruchomości) ulegają ulepszeniu między innymi w wyniku rekonstrukcji.

Odnosząc się do powyższego tut. Organ wskazuje, że definicja środka trwałego została zawarta w art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1.

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2.

maszyny, urządzenia i środki transportu,

3.

inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W przypadku gdy środek trwały stanowi składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej, jego zbycie rodzi skutek w postaci powstania przychodu zaliczanego do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jednakże, zgodnie z art. 14 ust. 2c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że w przypadku wykorzystywania w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej składników majątku stanowiących środki trwałe, przychód z ich zbycia, jako przychód ze sprzedaży środków trwałych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią będące środkami trwałymi budynki, czy lokale mieszkalne oraz związany z nimi grunt.

Z przedstawionych we wniosku informacji nie wynika czy nieruchomość, o której mowa we wniosku stanowiła środek trwały w prowadzonej ewentualnie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, czy też stanowiła składnik majątku w żaden sposób niezwiązany z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.

Niezależnie jednak od powyższych okoliczności zbycie przedmiotowej nieruchomości należy przypisać do przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulepszenie, rekonstrukcja i odbudowa połączona z modernizacją nieruchomości nie mają wpływu na zmianę daty nabycia nieruchomości, która to ma wpływ na opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z analizy wniosku wynika, że w dniu 21 maja 2002 r. Wnioskodawca nabył od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej udział wynoszący 1252/10000 części we własności zabudowanej nieruchomości - lokal nr 6 o powierzchni użytkowej 37,50 m2. W dniu 17 listopada 2008 r. miał miejsce pożar budynku wielorodzinnego, w którym znajdowało się mieszkanie nr 4/6 należące do Wnioskodawcy. Spaleniu uległy całkowicie dwa mieszkania. Doszło niemalże do całkowitego zniszczenia budynku co wymagało podjęcia robót budowlanych mających za zadanie odtworzenie zniszczonego obiektu budowlanego (rekonstrukcji). Dnia 20 września 2013 r. Wnioskodawca zbył (sprzedał) wyżej wymienioną nieruchomość.

Reasumując, stwierdzić należy, że zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że nastąpiło ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości, tj. od 2002 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl