ILPB1/415-1194/14-4/AN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1194/14-4/AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu.

Wniosek uzupełniono w dniu 2 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obecnie zatrudniony na umowę o pracę w spółce kapitałowej na stanowisku doradcy podatkowego. Możliwe jest, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca obejmie funkcję członka zarządu tej Spółki i jednocześnie rozpocznie świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz spółki, w której dotychczas był zatrudniony w ramach swojej indywidualnej działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, jednak planuje ją otworzyć z dniem 1 stycznia 2015 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. możliwe jest, iż Wnioskodawca będzie pełnił funkcje członka zarządu na podstawie umowy o pracę w spółce gdzie do 31 grudnia był zatrudniony na stanowisku doradcy podatkowego.

W ramach obowiązku członka zarządu Wnioskodawca będzie wykonywał następujące obowiązki:

a.

zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki,

b.

reprezentowanie Spółki wobec klientów, organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich,

c.

podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągania przez Spółkę celów określonych w ustalonych planach działalności gospodarczej, w tym w planach inwestycyjnych,

d.

podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych,

e.

opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego i prawnego na rzecz tej samej spółki, w której będzie członkiem zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może przychody ze swojej działalności w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego prowadzonej od dnia 1 stycznia 2015 r., a w szczególności przychody z umowy zawartej ze spółką, której będzie jednocześnie członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on przychody ze swojej działalności w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego prowadzonej od dnia 1 stycznia 2015 r., a w szczególności przychody z umowy zawartej ze spółką, której będzie jednocześnie członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., wyróżnia się wśród źródeł przychodów; działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Wnioskodawca zatem będzie w ramach obowiązków członka zarządu kierował Spółką. Natomiast w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki. Wnioskodawca nie będzie również posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego.

Zatem przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa, stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f., podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa). Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 3 ustawy u.p.d.o.f. jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1.

(uchylony)

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

#8722; w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy, tylko jeżeli podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonywałby w roku podatkowym czynności odpowiadające czynnościom, które wykonywałby w ramach stosunku pracy, to nie mógłby korzystać z 19% stawki opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy skoro rozpocznie on świadczenie usług z dniem 1 stycznia 2015 r. powyższy przepis nie znajdzie zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce kapitałowej na stanowisku doradcy podatkowego. Możliwe, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obejmie funkcję członka zarządu i jednocześnie rozpocznie świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz spółki. W ramach obowiązków członka zarządu będzie kierował spółką. Natomiast w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca od 1 stycznia 2015 r. w ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego i prawnego na rzecz spółki, a nie będą one tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnionych obowiązków członka zarządu, to świadczenie tych usług nie wyłącza możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca będzie mógł opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wg zasad wynikających z art. 30c ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl