ILPB1/415-1136/10-4/AGr - Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1136/10-4/AGr Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 8 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 listopada 2010 r. nr ILPB4/423-245/10-2/DS oraz ILPB1/415-1136/10-2/AGr wezwano Zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu poinformowano, iż nieuzupełnienie wniosku w całości w wyznaczonym terminie bądź uzupełnienie tylko w części dotyczącej punktu I bez dokonania wpłaty, spowoduje wydanie interpretacji tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 listopada 2010 r., natomiast w dniu 30 listopada 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek. Ponadto przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem w dniu 9 grudnia 2010 r. (nadano w polskie placówce pocztowej w dniu 6 grudnia 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką komandytową z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierza - w trybie art. 551 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) - przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną, w której komplementariuszem zostałby obecny komplementariusz Wnioskodawcy natomiast akcjonariuszami - dotychczasowi jego komandytariusze.

Nadto należy wskazać, iż przekształcenie następuje z pełnym zachowaniem tzw. struktury bilansowej, a więc z przekazaniem kapitałów własnych spółki przekształcanej na odpowiednie kapitały spółki przekształconej (komandytowo-akcyjnej), tj.: kapitał podstawowy spółki komandytowej na kapitał spółki komandytowo-akcyjnej pochodzący z wkładów komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej, zaś kapitał zapasowy odpowiednio na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Wspólnikami spółki komandytowej (spółki przekształcanej) są także osoby fizyczne - pełniące w niej funkcję komandytariuszy. W wyniku przekształcenia staną się oni akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej (spółki przekształconej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku z przekształceniem dokonywanym na wyżej opisanych zasadach powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wspólników przekształcanej spółki, stających się odpowiednio komplementariuszami albo akcjonariuszami spółki komandytowo-akcyjnej dla których spółka będzie występowała w roli płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest wskazanie, iż w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia ze swego rodzaju dualizmem kapitału (funduszu) podstawowego. Kapitał podstawowy tworzony jest przez wkłady wspólników (komplementariuszy i akcjonariuszy), dlatego nazywany bywa kapitałem udziałowym. Kapitał podstawowy tworzą kapitał zakładowy oraz inne fundusze. Kapitał zakładowy tworzony jest z wkładów wnoszonych na pokrycie akcji. Z kolei wkłady wnoszone przez komplementariuszy zasilają inny fundusz. Jednocześnie wskazać należy, że wkłady wnoszone przez komplementariuszy mogą być wnoszone także na kapitał zakładowy, jeżeli komplementariusze jednocześnie obejmują akcje. Nie jest natomiast dopuszczalne aby wkłady komplementariusza wnoszone do spółki, w przypadku braku jednoczesnego objęcia przez nich akcji, były wnoszone na kapitał zakładowy. Jeżeli wnoszą oni wkłady jako komplementariusze, wkłady te lokuje się na innym funduszu.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym spółka osobowa będąca spółką komandytową przekształci się w inną spółkę osobową - spółkę komandytowo-akcyjną. Przekształcenie odbędzie się z pełnym zachowaniem tzw. struktury bilansowej, co oznacza, iż kapitał podstawowy spółki komandytowej przekazany zostanie na kapitał spółki komandytowo-akcyjnej pochodzący z wkładów komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej, zaś kapitał zapasowy - na kapitał zapasowy spółki przekształconej.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z polskim systemem podatku dochodowego opodatkowaniu podlega dochód (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: PdofU) rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 9 ust. 2 PdofU). Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 PdofU przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Należy także wskazać, iż dochodem jest definitywne przysporzenie do majątku podatnika które bądź otrzymał (kwoty otrzymane) bądź otrzymania go może się domagać (kwoty należne) w sposób prawnie dopuszczalny i skuteczny, które ma charakter skonkretyzowany zarówno podmiotowo (od kogo dla kogo) oraz przedmiotowo (wysokość). W przypadku zatem przekształcenia SK w SKA w ten sposób, iż kapitał podstawowy z bilansu spółki komandytowej stanowi kapitał z wpłat komplementariuszy (inny kapitał SKA w rozumieniu k.s.h.) zaś kapitał zapasowy stanowi kapitał zapasowy SKA, nie mamy do czynienia ze zdarzeniem wiążącym się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wspólników przekształcanej spółki.

Konsekwencją powyższego jest przyjęcie iż w przypadku przekształcenia spółki osobowej, jaką jest spółka komandytowa w inną spółkę osobową, jaką jest spółka komandytowo-akcyjna, przy zachowaniu struktury bilansowej przekształcanej spółki, nie powstaje żadne zdarzenie zmieniające prawo do władania kapitałem, a tym samym nie możemy mówić o tym, iż generowany jest jakikolwiek przychód, gdyż nie nastąpiło żadne przesunięcie majątkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wystąpienia obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną rozstrzygnięto w dniu 3 stycznia 2011 r. interpretacją indywidualną nr ILPB4/423-245/10-4/DS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl