ILPB1/415-1103/09-2/AA - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-1103/09-2/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-1103/09-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu 9 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, w której posiada 50% udział w prawach i obowiązkach. Ze względu na wiek Wnioskodawczyni zamierza wycofać się z działalności gospodarczej i przenieść ogół praw i obowiązków w Spółce na rzecz córki, stosownie do treści art. 10 Kodeksu Spółek Handlowych. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w Spółce nastąpi na podstawie umowy darowizny. Na mocy tej ustawy Zainteresowana wystąpi ze Spółki, a w Jej miejsce do Spółki wejdzie córka. Córka wejdzie w te same prawa i obowiązki jakie posiada Wnioskodawczyni, przejmując dokładnie Jej status prawny. Zatem na córkę przejdą wszystkie prawa i wewnętrzne obowiązki wynikające z umowy spółki, jak zobowiązania wobec osób trzecich z tytułu uczestnictwa w Spółce z solidarną odpowiedzialnością Wnioskodawczyni, jako ustępującego wspólnika, stosownie do treści art. 10 § 3 k.s.h. Umowa darowizny nie będzie zawarta w formie aktu notarialnego, mimo że Spółka posiada nieruchomości, albowiem wspólnikowi nie służy udział rzeczowy w poszczególnych składnikach majątku będącego własnością Spółki, w tym także nieruchomościach, a zmiana składu osobowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy darowizna udziału w spółce jawnej prowadzi do konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, kluczowym w odpowiedzi na pytanie jest ustalenie przedmiotu darowizny. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Zainteresowana jest wspólnikiem w spółce jawnej z 50% udziałem w prawach i obowiązkach. a zatem przedmiotem darowizny będą udziały w spółce, które należy zakwalifikować do praw majątkowych, albowiem w spółce jawnej stosunek członkostwa jest związany z udziałem, który określa ogół praw i obowiązków w tej spółce. Prawa o których mowa można klasyfikować wg różnych kryteriów, przy czym w zależności od tego, czy realizacja danego prawa prowadzi wprost, czy jedynie pośrednio do przysporzenia majątkowego - wyróżnia się prawa majątkowe i korporacyjne. Do praw majątkowych należy m.in. prawo rozporządzenia udziałem, zagwarantowane przez stosowne zapisy k.s.h. i umowy spółki. Zbycie tego udziału ma nastąpić w drodze darowizny na rzecz córki. Należy przy tym zaznaczyć, że właścicielem rzeczy (także nieruchomości) i praw do majątku jest Spółka, a nie wspólnicy. Zatem po dokonaniu darowizny udziałów majątek spółki nadal pozostaje jej majątkiem, co oznacza że nie jest to darowizna (nabycie w przypadku córki) części zakładu - przedsiębiorstwa spółki.

Reasumując, powyższe darowizna od wspólnika spółki jawnej dotyczyć będzie zawsze jedynie pewnego zespołu praw i obowiązków osoby fizycznej jako wspólnika spółki, który może być: przedmiotem obrotu, nie zaś samych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki.

Artykuł 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi m.in., że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn, co oznacza że w opisanej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi m.in., że podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny, oraz dalej w art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 4, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych jeśli zgłoszą nabycie rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 ustawy lub dalej w ust. 4, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Powyższe zapisy oznaczają że spełniając warunki zawiadomienia o darowiźnie lub zawarcia umowy w formie aktu notarialnego darowizna na rzecz córki będzie zwolniona od podatku. Należy także podkreślić, że w przypadku Wnioskodawczyni nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które w oczywisty sposób nie odnoszą się do wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki w związku z darowizną udziałów na rzecz córki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, bez zamiaru podejmowania przez niego nowej działalności gospodarczej, wiąże się u niego z całkowitym wygaśnięciem źródła przychodu z tego tytułu, a dla celów podatku dochodowego zdarzenie takie uznaje się za likwidację działalności gospodarczej. w takim przypadku podatnik zobligowany jest do powiadomienia o fakcie likwidacji działalności gospodarczej naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Dochód z likwidacji działalności ustalany jest natomiast według reguły określonej w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

1.

w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,

2.

nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,

3.

osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,

4.

nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie wyczerpuje znamion żadnego z wymienionych powyżej wskazanych w ustawie przypadków, albowiem z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni występuje ze spółki jawnej i zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym na wspólniku, który wystąpił z tej spółki, ciąży obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz ustalenia, zgodnie z przedstawionymi zasadami, dochodu z likwidacji działalności gospodarczej. Jeżeli dochód taki wystąpi (będzie wartością dodatnią) należy z tego tytułu uiścić zryczałtowany podatek - zgodnie z przepisem art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności. w tym przypadku podatnik jest obowiązany w terminie płatności tego podatku złożyć w urzędzie skarbowym spis pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów muzealnych i aparatury audiowizualnej, niebędących środkami trwałymi, wycenionych według cen zakupu, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe, gdyż darowizna udziału w spółce jawnej wywołuje konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni jest zobowiązana sporządzić remanent likwidacyjny i zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 r., wniosek został rozstrzygnięty odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w części dotyczącej:

* podatku od czynności cywilnoprawnych nr ILPB2/436-209/09-3/MK,

* podatku od spadków i darowizn nr ILPB2/436-208/09-3/MK.

W części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego osoby obdarowanej, a także podatku od spadków i darowizn w zakresie konsekwencji podatkowych ciążących na obdarowanej z tytułu zawarcia umowy darowizny udziału w spółce jawnej w dniu 30 grudnia 2009 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB1/415-1103/09-3/AA, ILPB2/436-208/09-4/MK.

Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty w dniu 4 grudnia 2009 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPP2/443-1370/09-3/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl