Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-1041/14-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akcesoriów erotycznych przez Internet. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu. Zamówione przez klienta przedmioty najczęściej wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Poza należnością za towar pobiera również od klienta środki pieniężne na pokrycie kosztów wysyłki towaru. Otrzymane na tej podstawie środki pieniężne przekazywane są operatorowi pocztowemu, a pozostała część tych środków dodawana jest do należności za towar. Od tej kwoty Wnioskodawca odprowadza 23% podatku VAT oraz podatek dochodowy w wysokości 3%.

Klient przed zakupem jest poinformowany o następującym pełnomocnictwie: "Kupując na naszych aukcjach, udzielasz sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z Pocztą Polską, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w cenach przesyłanych towarów proporcjonalnie do ich wartości".

Wnioskodawca, jak wskazano powyżej, otrzymane od klienta środki pieniężne na pokrycie kosztów wysyłki towaru przekazuje operatorowi pocztowemu, a pozostałą część dolicza do należności za towar i tą kwotę opodatkowuje podatkiem VAT oraz ryczałtem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem całą kwotę otrzymaną od klienta, czy tylko różnicę jaka pozostaje po uregulowaniu opłaty za przesyłkę dla operatora pocztowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, takie postępowanie Zainteresowanego jest prawidłowe, bowiem koszt przesyłki, którą nalicza operator pokrywa kupujący, natomiast reszta jest doliczana do należności za towar i opodatkowana. Na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, opłata za przesyłkę rozliczana jest między operatorem a kupującym. Wnioskodawca tych środków nie otrzymuje, a co za tym idzie - nie wlicza ich do opodatkowania podatkiem dochodowym PPE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym #61485; zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) #61485; za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jak wynika z przepisów art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy stwierdzić, że jeżeli faktycznie w warunkach (regulamin, opis aukcji internetowej, itp.) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący, nabywając sprzedawane przez Wnioskodawcę towary, udziela Zainteresowanemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez Wnioskodawcę, to z tego tytułu nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów, a zatem nie będą uznane za przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując, otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na pokrycie kosztów wysyłki, zapłacona przez klienta na poczet zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych na rzecz i w imieniu kupującego, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast kwestia dotycząca podatku od towarów i usług, została załatwiona odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl