Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-1004/08-2/AA
Opodatkowanie przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2008 r. (data wpływu 5 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od dnia 1 października 2006 r. wynajmuje lokal położony we W. Lokal ten stanowi wspólny majątek Wnioskodawczyni i Jej męża. Przed otrzymaniem pierwszego dochodu z najmu małżonkowie udali się do urzędu skarbowego w celu złożenia oświadczenia, iż z tytułu dochodów z najmu tego lokalu wybrali jako formę opodatkowania ryczałt 8,5%.

Zainteresowana podaje, że pracownik urzędu poinformował, iż istnieje możliwość wskazania jednej osoby, która będzie opodatkowana od całości przychodów z tytułu najmu. Małżonkowie postanowili skorzystać z tej możliwości i wskazali męża Wnioskodawczyni jako osobę, która będzie opodatkowana od całości przychodów z tytułu najmu tego lokalu. Dnia 10 października 2006 r. zostały złożone w urzędzie dwa oświadczenia, dotyczące wspólnego opodatkowania przez małżonków najmu i wyboru formy opodatkowania.

Wnioskodawczyni informuje, iż nie składano w urzędzie innych oświadczeń dotyczących zobowiązań podatkowych z tytułu najmu ww. lokalu. Od 2006 r. mąż Wnioskodawczyni opłaca należności podatkowe od całości przychodów z najmu ze wspólnych pieniędzy.

Za 2006 r. i 2007 r. mąż Wnioskodawczyni złożył w Urzędzie również zeznanie podatkowe PIT-28, w którym rozliczył całość przychodów z najmu tego lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni powinna składać w urzędzie zeznania PIT-28, czy też wystarczające są zeznania PIT-28 składane co rok przez męża...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie była, ani nie jest zobowiązana do składania PIT-28, ani odrębnego opłacania podatku, gdyż cały dochód jest opodatkowany przez Jej męża, który składa zeznania PIT-28 i jako że istnieje między nimi wspólność majątkowa, dokonuje płatności ze wspólnych pieniędzy.

Wnioskodawczyni stanowisko swoje opiera na tym, że zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. z późn. zm.) "Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane (...) pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu". Zgodnie z kolei z art. 12 ust. 6 małżonkowie mogą złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Zgodnie z art. 12 ust. 7 oświadczenie powinno być złożone w terminie nie później niż do pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 8 oświadczenia tego małżonkowie w trakcie całego roku podatkowego nie mogą zmienić - chyba, że istnieją przesłanki tam określone: np. rozwód/separacja.

Wnioskodawczyni informuje, że złożyła wspólnie z mężem - pod dyktando pracownika urzędu skarbowego - pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez męża. Oświadczenie to małżonkowie złożyli przed terminem pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz oświadczenia tego nie zmieniali.

Zainteresowana podaje, że nie zaistniały również przesłanki określone w art. 12 ust. 8 - ani rozwód, ani separacja.

Małżonek Wnioskodawczyni w oświadczeniu złożonym w dniu 10 października 2006 r., wybrał opodatkowanie na zasadzie ryczałtu 8,5% przed osiągnięciem pierwszego przychodu z najmu. Zainteresowana podaje, że przychody męża z tytułu najmu nie przekraczają równowartości 4.000 euro rocznie.

Ponieważ zgodnie z art. 9 ust. 1 w związku z ust. 4 podatnicy, którzy wybierają podatek ryczałtowy składają oświadczenie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, to warunek wyboru przez niego podatku ryczałtowego był spełniony. Ponadto zgodnie z tym przepisem, jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawczyni uważa, że z uwagi na to iż, Jej mąż nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania i cały czas rozlicza się od całości przychodu z najmu i składa z tego tytułu deklaracje PIT-28, a także ze wspólnych pieniędzy opłaca podatek, Zainteresowana uważa, nie musi Ona odrębnie: ani składać deklaracji, ani opłacać podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Aby skorzystać z ww. zryczałtowanej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze.

O zasadach składania wspomnianego oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednak zgodnie z art. 9 ust. 4 powołanej ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Wskazuje na to treść art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Przy czym w myśl art. 12 ust. 6 ww. ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

W tym celu małżonkowie - zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy - składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze powyższe, jak również przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 10 października 2006 r. małżonkowie złożyli oświadczenie, iż uzyskane z najmu lokalu przychody będą opodatkowane wyłącznie przez męża Wnioskodawczyni, który w tymże dniu złożył również oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ww. lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy stwierdzić, iż Zainteresowana nie ma obowiązku składania zeznania PIT-28, gdyż wystarczającym jest złożenie zeznania PIT-28 przez męża.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl