III/443-64/06 - Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy transakcjach przez internet

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 5 maja 2006 r. Urząd Skarbowy w Zgierzu III/443-64/06 Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy transakcjach przez internet

Pytanie podatnika

Jaki jest moment obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzonych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży?

Wnioskiem z dnia 20.02.2006 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym momentu powstania obowiązku podatkowego i ewidencjonowania oraz dokumentowania przeprowadzanych za pośrednictwem internetu transakcji sprzedaży.

Jak wynika z treści pisma w sprawie interpretacji Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży za pośrednictwem internetu na rzecz osób fizycznych. Towary będące przedmiotem sprzedaży przesyłane są odbiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedaż internetowa ewidencjonowana jest paragonami fiskalnymi po otrzymaniu pieniędzy od nabywcy (co powoduje, iż nie otrzymuje on paragonu). Ponadto kupujący otrzymuje fakturę, która stanowi podstawę zwrotu lub wymiany towaru.

Zdaniem Podatnika, sprzedaż prowadzona za pośrednictwem internetu powinna być ewidencjonowana za pomocą faktur VAT wystawianych dla każdego klienta.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania sprzedaży.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do treści § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 43 w/w załącznika wymieniono, jako zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej czynności dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), (...) za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnej dostawy zapłata dotyczy.

Stosownie do treści odnośnika 1 do tej pozycji zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 kwietnia 2006 r.

W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Wobec powyższego, zgodnie z treścią powołanych norm prawnych oraz przedstawionym stanem faktycznym, w przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczął już ewidencjonowanie przedmiotowych usług za pomocą kasy fiskalnej, nie korzysta ze zwolnienia określonego w poz. 43 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W myśl § 11 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 98, poz. 798) gdy wystawiona faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Powyższe nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

W odniesieniu do momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej, możemy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:

Co do zasady, stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru nabywcy lub wskazanej przez niego osobie. Pojęcia "wydanie towaru" nie zdefiniowano na potrzeby tej ustawy. Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, sprzedawca powierzył ja przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju;

W przypadku, gdy płatność następuje za zaliczeniem pocztowym (pobranie) obowiązek podatkowy powstaje, na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, z chwilą otrzymania zapłaty.

W przypadku otrzymania części należności przed wydaniem towaru, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl