Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 lutego 2006 r.
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
III-2/443-19/06/MGD
Opodatkowanie podatkiem VAT i obowiązek wystawiania faktur w związku z rozliczeniami w ramach wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 art. 15 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2005 r. o znaku 808/2005/Fin (wpływ do tut. organu - 8 listopada 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24 stycznia 2006 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w punkcie 2 złożonego wniosku, iż właściwym dokumentem do rozliczania się Teatru,.. z 4 jednostkami kultury w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego będzie faktura VAT, którą Teatr wystawi każdorazowo po otrzymaniu faktury od generalnego wykonawcy dla każdej z czterech pozostałych jednostek kultury.

W dniu 8 listopada 2005 r. Teatr,.. złożył wniosek o znaku 808/2005/Fin z dnia 7 listopada 2005 r., uzupełniony następnie pismem z dnia 24 stycznia 2006 r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług.

Pytanie dotyczy sposobu rozliczenia pod kątem podatku od towarów i usług zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr z 4 jednostkami kultury.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie Teatr,.. uważa, iż właściwym dokumentem pod kątem VAT do rozliczenia się z zakupów towarów i usług w ramach realizowanego projektu z 4 jednostkami kultury będzie faktura VAT, którą Teatr wystawi każdorazowo po otrzymaniu faktury od generalnego wykonawcy. Biorąc pod uwagę, że tylko 1/5 wartości faktury dotyczy Teatru,.., Podatnik wystawi faktury dla czterech pozostałych jednostek kultury celem rozliczenia 4/5 wartości faktury otrzymanej od wykonawcy. Dla zakupów, które nie podlegają podatkowi Teatr wystawi notę księgową.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Teatr,.. w celu wdrożenia i realizacji projektu pt. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru,.. w regionie łódzkim" postanowił o przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrożeniu projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Z wniosku Teatru złożonego do tut. organu wynika, że "Teatr przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z 4 jednostkami kultury województwa łódzkiego w ramach priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - zadanie 1.4." Zgodnie z warunkami ZPORR wspólna realizacja projektu możliwa jest w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej porozumienie o wspólnym działaniu np. konsorcjum nieposiadające osobowości prawnej. Teatr zawarł z 4 partnerami taką umowę i jest w trakcie oczekiwania na przyjęcie wniosku o realizację wspólnego projektu.

Zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez beneficjenta/ lidera, którym jest Teatr,.. zwany też liderem projektu. Teatr jako beneficjent/ lider jest jedynym podmiotem upoważnionym do otrzymywania środków, dokonywania płatności. Teatr przeprowadzi przetarg na realizację projektu i wyłoni wykonawcę, z którym podpisze umowę.

Teatr jako lider kupuje i płaci wykonawcom projektu a następnie dokonuje odsprzedaży tej części, która przypada na poszczególne jednostki biorące udział w realizacji projektu.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku z dnia 7 listopada 2005 r. stanem faktycznym majątek trwały pozostaje własnością partnerów realizujących zadanie inwestycyjne przez cały okres realizacji inwestycji jak również po jej zakończeniu. Z § 10 załączonego do wniosku Porozumienia wynika, iż "powstały w wyniku realizacji Projektu (...) majątek należy wyłącznie do dotychczasowych właścicieli obiektów".

Teatr będzie właścicielem 1/5 środków trwałych o wartości wynikającej z realizowanego projektu.

Zadanie inwestycyjne finansowane będzie:

-

ze środków własnych gminy, Urzędu Marszałkowskiego (25 %),

-

ze środków funduszy strukturalnych (75 %), które stanowią refundację środków (zwrot dokonanych wydatków) otrzymanych do 60 dni od przyjęcia wniosku o płatność.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR może być zawarta pomiędzy wojewodą i tylko jedną osobą prawną zwaną beneficjentem projektu. Podmiotem upoważnionym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu będzie tylko beneficjent - Teatr,... To Teatr będzie kupował wszelkie usługi i towary do przeprowadzanej inwestycji. Za wszelkie wydatki związane ze wspólną inwestycją Teatr będzie płacił ze wspólnego konta. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 19 lipca 2005 r. "partnerzy przekazują Liderowi środki do wysokości wkładu własnego alokowanego na dany rok w kwotach i terminach wynikających z Harmonogramu Płatności i realizacji kontraktów przez wykonawców, lecz nie później niż w terminie 10 dni od wystawienia faktury przez Lidera".

Teatr przeprowadzi przetarg na realizację projektu oraz podpisze umowę z wykonawcą.

Na realizację wspólnego zadania Teatr zaciągnie kredyt oraz poniesie koszty jego obsługi. Kredyt ten będzie spłacany kolejnymi transzami środków otrzymanych przez Teatr z funduszy strukturalnych.

Z załączonego do wniosku Porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu wynika, iż zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji obiektów Teatru,.. oraz zmodernizowania obiektów stanowiących składniki majątku niżej wymienionych czterech jednostek kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury,.., Miejskiego Domu Kultury,.., Miejskiego Domu Kultury,.. oraz Miejskiego Ośrodka Kultury,...

Do koordynowania realizacji zadań w ramach projektu Strony wyznaczyły lidera - Teatr,... Lider realizuje projekt we współdziałaniu i przy pomocy ww. partnerów.

Wszyscy partnerzy porozumienia są beneficjentami współuczestniczącymi ze wszelkimi przysługującymi im z tego tytułu prawami i obowiązkami. Lider jest uprawniony do reprezentowania w zakresie porozumienia w stosunkach zewnętrznych wszystkich jego stron.

Przedstawiony stan faktyczny regulują poniższe przepisy:

-

art. 5 ust. 1 pkt 1 art. 15 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej w dalszej części "ustawą",

-

§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zwanego w dalszej "rozporządzeniem".

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, co następuje.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Każdy z podmiotów uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą i jest uznawany za odrębnego podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, z wyłączeniem podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Zgodnie z przedstawionym we wniosku z dnia 7 listopada 2005 r. stanem faktycznym Teatr jest nabywcą towarów i usług dla celów realizowanej inwestycji, które następnie odsprzedaje 4 pozostałym uczestnikom projektu.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, (..). Stosownie zaś do § 8 ust. 1 rozporządzenia zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 106 ustawy, przy odsprzedaży ww. towarów i usług, Teatr obowiązany jest wystawić faktury VAT i opodatkować odsprzedawane towary i usługi właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Tut. organ podatkowy podziela także stanowisko Teatru, iż odsprzedaż towarów i usług, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług nie powinna być dokumentowana fakturami VAT.

W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego stanowisko Podatnika zaprezentowane w punkcie 2 złożonego wniosku z dnia 7 listopada 2005 r., należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Teatr,.. w piśmie z dnia 7 listopada 2005 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia przez Teatr wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 2 w/cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl