III-1-2/005wip-22/VAT/04/J - Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez muzea

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2004 r. Izba Skarbowa w Łodzi III-1-2/005wip-22/VAT/04/J Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez muzea

Pytanie podatnika

Z treści pytania skierowanego do organu podatkowego wynika, że Muzeum świadczy usługi sklasyfikowane, zgodnie z opiniami Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, z dnia 21 maja 2004 r. o znaku: OK-5672/KU-123/10-2790/2004 oraz z dnia 21 czerwca 2004 r. o znaku: OK-5672/KU-276/10-4784/2004, w grupowaniach:

- PKWiU 92.52.11-00.00 "Usługi muzealnictwa",

- PKWiU 92.32.10-00.00 "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych" (chodzi o usługi Muzeum polegające na współudziale w organizacji wystawy dzieł sztuki),

- PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków".

Zgłoszone przez Podatnika zapytanie dotyczy stosowania właściwych stawek podatku od towarów i usług przy świadczeniu w/w usług.

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pismem z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr III-2/443/VAT/797/2004/AW, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b ww. ustawy po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pierwszej instancji informacji, przekazuje zmienioną treść informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolnione od podatku zostały usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 11 powyższego załącznika wymienione zostały usługi sklasyfikowane wg PKWiU w dziale ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem m.in.:

- wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11), oraz wstępu na imprezy sportowe,

- wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5).

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W załączniku Nr 3, w poz. 156 i 157 występują zapisy:

1) (poz. 156) PKWiU ex 92.3 - Usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy:

- w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),

- związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),

- świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11)

2) (poz. 157) PKWiU ex 92.5 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą - wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycji 48 i 49.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Podatnika o symbolach PKWiU 92.52.11-00.00, PKWiU 92.32.10-00.00, PKWiU 92.52.12-00.00, jako usługi związane z kulturą mieszczą się w ww. załączniku Nr 4 do ustawy, tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl