Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 czerwca 2007 r.
Izba Skarbowa w Białymstoku
II US pb IB / 415 - 17 / 63a/19 / 07 / KSz
Kiedy podatnik może sprzedać samochód bez konieczności opłaty podatku od zysku?

Stan faktyczny

Z wniosku podatnika wynika, że zamierza on sprzedać samochód Pontiac Vibe, który zakupił w firmie JS Auto Sales 30 września 2006 roku. Podatnik wskazuje, iż w tym też dniu stał się właścicielem tego auta. Podatnik dodaje, że samochód został odprawiony w Urzędzie Celnym w Białymstoku w dniu 5 stycznia 2007 roku oraz zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w dniu 16 marca 2007 roku.

Do wniosku o interpretację podatnik dołączył kserokopię:

-

rachunku zakupu samochodu wraz z jego tłumaczeniem na język polski

-

dowodu odprawy celnej.

W związku z powyższym pytanie podatnika brzmi:

- kiedy może Pan sprzedać samochód bez konieczności opłaty podatku od zysku?

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika, w sytuacji zbycia auta po upływie pół roku od daty nabycia podatek od dochodu z tego tytułu nie wystąpi.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: w Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym 2007 roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. samochodu/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własności tej rzeczy. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż zgodnie z art. 589 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.

Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, że podatnik zamierza dokonać sprzedaży samochodu, który nabył w dniu 30 września 2006 roku.

Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych przepisów stwierdzić należy, że odpłatne zbycie samochodu dokonane przez podatnika po upływie pół roku, licząc od końca września, tj. po dacie 31 marzec 2007 rok, nie będzie stanowić źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy i tym samym uzyskany przez podatnika dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl