Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
II US.II/443-15/2007
Prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych z tytułu używania w działalności gospodarczej motocykla.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 ust. 6 art. 86 ust. 3, 7 ustawy z dnia 11 marca .2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma złożonego przez Podatnika z dnia 26 marca 2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza dokonując oceny prawnej stanowiska zawartego w piśmie wymienionym powyżej, że jest ono prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie wymienionym powyżej wynika, że Podatnik zawarł umowę z firmą leasingową na używanie motocykla na potrzeby prowadzonej działalności i w związku z tym stawia pytanie, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych w całości, czy tylko 60% nie więcej niż 6.000 zł oraz czy ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do tego motocykla.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma nieograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego zarówno przy ratach leasingowych, jak i przy nabyciu paliwa zużytego do napędu motocykla.

Tut. organ podatkowy dokonując oceny prawnej zaprezentowanego powyżej stanowiska stwierdza, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z treści art. 86 ust. 1 ustawy o p.t.u. cyt. na wstępie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zastrzeżenia te nie dotyczą rozpatrywanej sprawy. Prawo określone w art. 86 ust. 1 nie jest jednakże prawem nieograniczonym, ulega ono ograniczeniom wskazanym w art. 86 ust. 3 i ust. 7 oraz w art. 88 ustawy o p.t.u. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 7 w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3 (mowa w tym przepisie jest o samochodach osobowych i innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Natomiast zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. W przedmiotowej sprawie Podatnik używa motocykl w swojej działalności na podstawie umowy leasingowej. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej definicji samochodu osobowego ani pojazdu samochodowego, nie odwołuje się także do definicji zawartych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), z których to przepisów wynika, że motocykl jest pojazdem samochodowym. Natomiast wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 6 cyt. ustawy o PTU towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 43 zatytułowanym Pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy, gdzie m.in. wyszczególnione są wszelkiego rodzaju samochody, "motocykli" nie wymienia się. Motocykle, które posiadają symbol PKWiU 35.41 zaklasyfikowano w odrębnym dziale zatytułowanym "Sprzęt transportowy pozostały", wśród m.in. statków, lokomotyw, rowerów, itp. W świetle powyższego zasadnym jest postawienie tezy, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, a także w potocznym znaczeniu są innymi niż samochody i pojazdy samochodowe środkami transportu.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tut. organ podatkowy stwierdza, że ograniczenia dotyczące odliczania podatku naliczonego wynikające z treści art. 86 ust. 7 w związku z ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o p.t.u. nie dotyczą motocykli, o ile wykorzystywane są one wyłącznie w działalności opodatkowanej.

Mając na uwadze powyższe tut. organ podatkowy dokonując oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska w piśmie wymienionym na wstępie stwierdza, że jest ono prawidłowe pod warunkiem, że używany motocykl służy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl