II US I PB-415/29/04 - Wydatki poniesione na ostateczne wykończenie budynku mieszkalnego

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 20 kwietnia 2004 r. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie II US I PB-415/29/04 Wydatki poniesione na ostateczne wykończenie budynku mieszkalnego

Pytanie podatnika

1. Czy wydatki z 2003 r. poniesione na dokończenie budowy budynku mieszkalnego będą mogły być odliczone od podatku jako ulga remontowa w zeznaniu podatkowym za 2003 r.?

2. Czy po wprowadzeniu się do nowo wybudowanego budynku (po uzyskaniu wszystkich odbiorów i pozwoleń) wydatki poniesione na ostateczne wykończenie budynku mieszkalnego (ocieplenie i elewacja) będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi remontowej

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwana dalej ustawą, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizacją "zajmowanego na podstawie tytułu prawnego" budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto:

- przedmiotowe wydatki mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy),

- zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy),

- nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy),

- dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy).

Jeżeli przytoczone powyżej warunki zostaną spełnione łącznie, podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń od podatku na zasadach określonych w art. 27a ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 5, ust. 10 oraz ust. 15 ustawy.

Przez remont zgodnie z przepisem art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Z kolei na podstawie "Słownika języka polskiego PWN" pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996 r.):

- remont stanowi przywrócenie wartości użytkowej danego obiektu,

- modernizacja stanowi unowocześnienie, uwspółcześnienie.

Ad. 1. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. nabył pan aktem notarialnym działkę z rozpoczętą budową i w tym samym roku otrzymał pan decyzję w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę. W 2003 r. zostały poniesione wydatki związane z dokończeniem tego domu. Budowa budynku mieszkalnego nie jest zakończona i trwa nadal. Przewidywany termin zakończenia budowy budynku mieszkalnego to maj 2004 r. W świetle wyżej powołanych przepisów, nie przysługuje panu prawo do ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego z tyt. wydatków, które pan poniósł w 2003 r., gdyż wydatki te związane są z budową budynku mieszkalnego a nie istniejącego budynku, do którego posiada pan tytuł prawny.

Ad. 2. Po uzyskaniu wszystkich odbiorów i zakończeniu budowy budynku mieszkalnego, które następuje zgodnie z przepisami określonymi w ww. ustawie Prawo budowlane, po spełnieniu łącznie wszystkich wyżej omówionych warunków ponoszone wydatki na ostateczne wykończenie istniejącego budynku mieszkalnego (ocieplenie, elewacje) będą podlegały odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację, gdyż roboty powyższe zawarte są w punkcie 5 załącznika nr 1 do powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zgodnie z którym remont lub modernizacja elewacji budynku obejmuje między innymi: tynki i okładziny zewnętrzne, docieplenie ścian budynku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl