II/415-5/2003 - Wydatki w związku z prowadzeniem działalności w miejscu zamieszkania

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2003 r. Urząd Skarbowy w Nowej Soli II/415-5/2003 Wydatki w związku z prowadzeniem działalności w miejscu zamieszkania

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie możliwości zaliczenia 1/3 wydatków poniesionych na opłaty za: mieszkanie, prąd i telefon do kosztów uzyskania przychodu, Urząd Skarbowy w Nowej Soli działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, iż stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Powyższe oznacza, iż podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie poniesione wydatki ponoszone przy prowadzeniu działalności gospodarczej (z wyjątkiem kosztów wymienionych na liście negatywnej w ustawie), pod warunkiem jednak, że wydatki te zostały faktycznie poniesione oraz pomiędzy tymi wydatkami a przychodem zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Istotne jest również to, że podatnik zaliczając określone wydatki do kosztów powinien je odpowiednio udokumentować.

Z treści pisma wynika, iż podatnik prowadzi działalność w zakresie usług marketingowych, którą zarejestrował w miejscu swojego zameldowania. Nadmienia także, że w tym miejscu wykonuje różne czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uważa, że 1/3 wydatków związanych z opłatą za mieszkanie, energię elektryczną i telefon można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż ponoszone wydatki z tytułu opłaty za mieszkanie oraz energię elektryczną są związane z prowadzoną działalnością. Jednakże do kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaliczyć tylko wydatki proporcjonalnie do części, jaką zajmuje pomieszczenie, w której jest prowadzona działalność gospodarcza do powierzchni całego mieszkania.

Natomiast, jeżeli podatnik ponosił wydatki związane z prowadzeniem rozmów telefonicznych dla celów prowadzonej działalności, to może je ująć w kosztach, pod warunkiem udokumentowania, że dotyczyły one tej działalności (np. wydruk przeprowadzonych rozmów telefonicznych - biling).

Dodatkowo organ podatkowy wyjaśnia, iż opłata abonamentowa za telefon (o ile telefon nie jest zarejestrowany na firmę) nie może stanowić kosztu, gdyż dotyczy ona tylko właściciela telefonu.

Opublikowano: www.iszgora.mf.gov.pl