II-2/415/428/JB/55/04/05 - Koszty uzyskania przychodu w przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 31 stycznia 2005 r. Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi II-2/415/428/JB/55/04/05 Koszty uzyskania przychodu w przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

Pytanie podatnika

W jakiej wysokości należy potrącić koszty uzyskania przychodu w przypadku dokonania wypłaty pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 5,55 zł i zasiłku chorobowego w całości sfinansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 2.253,08 zł.

Odpowiadając na pismo z dnia 23 grudnia 2004 r. (data wpływu 29 grudnia 2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) informuje,

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody, o których mowa w art. 12 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 12 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 w/w ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:

- podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102 zł 25gr miesięcznie, a za rok nie więcej niż 1227 zł,

- miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę wynoszą 127 zł 82 gr miesięcznie a za rok podatkowy nie więcej niż 1533 zł 84 gr.

Natomiast szczegółowe zasady obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy zawarte są w art. 32 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu Spółka dokonała pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim wypłaty zasiłku chorobowego w całości sfinansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 2.253,08 zł oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 5,55 zł. Zdaniem płatnika dla wyliczenia prawidłowej wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu należy ograniczyć do wysokości kwoty wypłaconego wynagrodzenia ze stosunku pracy tj. do kwoty 5,55 zł.

W ocenie tutejszego organu podatkowego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy kwota uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 jest niższa niż miesięczna norma kosztów uzyskania przychodów wynikająca z art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 kosztem uzyskania będzie cały przychód pracownika, tj. kwota 5,55 zł.

Powyższe zgodne jest ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie urzędowym Ministerstwa Finansów Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat z dnia 3 czerwca 1993 r. Nr PO 2/10-8010-0938/93 opublikowanym w Serwisie Podatkowym 1966/8/18.

Tutejszy organ podatkowy stanowisko Spółki wyrażone w zapytaniu uważa za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl