II-1/443-7/03 - Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 marca 2003 r. Izba Skarbowa w Zielonej Górze II-1/443-7/03 Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W związku z pisemną informacją Urzędu Skarbowego w Świebodzinie z dnia 5 lutego 2003 r. Nr PP/44/KO/104/2003 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14 stycznia 2003 r., Izba Skarbowa w Zielonej Górze, na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, formułuje jedną z podstawowych zasad podatku od towarów i usług, stanowiącą że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Skuteczne skorzystanie z tego prawa, uzależnione jest od spełnienia wymogów dotyczących m.in. rodzaju dokumentów, na podstawie których podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego oraz terminu realizacji przysługującego uprawnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. A zatem podstawą odliczeń podatku naliczonego od podatku należnego jest dokument w postaci faktury lub dokument celny, spełniający wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

Obniżenie kwoty podatku należnego, nie może nastąpić w terminie określonym przez samego Podatnika, lecz zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny.

Rozliczenia podatku od towarów i usług za dany miesiąc podatnik dokonuje natomiast poprzez złożenie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, deklaracji VAT-7, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W myśl natomiast art. 26 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są obowiązani bez wezwania przez urząd skarbowy do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W świetle powyższego, warunkiem decydującym o prawidłowości dokonanego odliczenia, jest przestrzeganie zasady aby obniżenie podatku należnego o podatek naliczony nastąpiło w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, spełniający wymogi określone obowiązującymi przepisami albo w miesiącu następnym. O prawie Podatnika do odliczenia podatku naliczonego nie może decydować tylko termin złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, lecz również realizacja przez Podatnika innych warunków określonych ustawą o podatku od towarów i usług, od spełnienia których uzależniona jest prawidłowość odliczenia podatku naliczonego.

Dla oceny realizacji prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony istotne jest zatem ustalenie, czy w konkretnym stanie faktycznym podatnik spełnił warunki uprawniające go do skorzystania z przysługującego mu prawa określonego w przepisach o podatku od towarów i usług.

Opublikowano: www.iszgora.mf.gov.pl