Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 marca 2016 r.
Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/4513-239/15/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 lutego 2016 r. znak: IBPP4/4513-239/15/BP.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

"X" sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się przerobem materiałów, w tym odpadowych, zawierających m.in. cynę, w celu odzyskania wartościowych metali.

Pierwszym etapem procesu technologicznego stosowanego przez Wnioskodawcę jest przekształcenie materiałów cynonośnych w zanieczyszczone stopy cyny. Etap ten przeprowadzany jest za pomocą krótkich pieców obrotowych (KPO) wraz z przyległą do nich infrastrukturą, np. odpylniami procesowymi zasilanymi energią elektryczną. KPO wykorzystywane są do obróbki tzw. materiałów wsadowych, tj. odpadów zawierających metal, które następnie podlegają procesowi redukcji. KPO opalane są przede wszystkim gazem ziemnym z dodatkiem tlenu, ale ich prawidłowe funkcjonowanie wymaga również wykorzystania energii elektrycznej - częścią konstrukcji KPO są bowiem, oprócz wymienionych powyżej odpylni procesowych, silniki elektryczne wprawiające piece w ruch obrotowy. Stopy metalu wytwarzane w KPO obejmują, oprócz cyny, w różnych proporcjach: ołów, antymon, bizmut, miedź, arsen, wapń i metale szlachetne.

Następnym krokiem jest rafinacja (oczyszczanie/uszlachetnianie) polegająca na rozdzieleniu otrzymanych po obróbce w KPO stopów metali w celu uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego. W wyniku rafinacji powstaje czysta cyna, jej stopy, stopy ołowiu, antymonu i stopy miedzi. Podstawowymi urządzeniami mającymi zastosowanie na tym etapie produkcji są zasilane elektrycznie piece próżniowe, za pomocą których oddzielane są cząstki lotne pozostałych metali od cyny. Proces ten przebiega z wykorzystaniem różnych temperatur skraplania i parowania poszczególnych metali. Technologia ta wspomagana jest przez tradycyjne metody rafinacji termicznej, w której wykorzystywane są stalowe kotły rafmacyjne zasilane gazem. Otrzymany w wyniku opisanych procesów metal posiada zmienione właściwości. Możliwe staje się również odseparowanie poszczególnych metali od cyny, w wyniku procesów rafinacji uzyskuje się wysokiej jakości cynę, stopy antymonu, ołowiu, stopy miedzi i stopy cyny. Ponadto wytwarzane są niewielkie ilości metali szlachetnych.

Ostatnim etapem procesu jest skierowanie otrzymanego metalu na maszynę odlewniczą lub prasę w celu nadania mu ostatecznego kształtu, w jakim trafi do odbiorcy.

Wnioskodawca, w ramach procesu produkcyjnego polegającego na przerobie materiałów używa również innych, mniejszych urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Należą do nich: piece segregacyjne, kotły i kadzie odlewnicze, pompy do przepompowywania metali, sprężarki, kompresory oraz odlewarki.

W przedstawionym procesie technologicznym duże znaczenie odgrywają również tzw. odpylnie sanitarne zasilane silnikami elektrycznymi. Ich zasadnicza rola polega na filtrowaniu powietrza zebranego z hal produkcyjnych, w których odbywają się procesy metalurgiczne oraz z magazynu surowców. Dodatkowo, odpylnie te pełnią funkcję polegającą na wychwytywaniu z pyłów pozostałości metali, które jako odzyskany surowiec biorą udział w nowym procesie produkcyjnym.

Pośredni udział w procesach metalurgicznych ma także znajdujące się na terenie hali produkcyjnej laboratorium. Laboratorium wykonuje analizy materiałów zużywanych bezpośrednio w trakcie procesów metalurgicznych oraz przeprowadza próby materiałów wsadowych.

Spółka jest podatnikiem akcyzy od wykorzystywanej energii elektrycznej.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzysta energię elektryczną, oświadczenie o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.

PKD procesu produkcyjnego opisanego we wniosku to 2443Z - produkcja ołowiu, cynku i cyny (w ramach działu 024 Produkcja metali, Grupa 0244 Produkcja metali szlachetnych i innych metali niezależnych, klasa 02443 produkcja ołowiu, cynku i cyny).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania.

1. Czy energia elektryczna zasilająca silniki elektryczne odpowiedzialne za zmianę kąta nachylenia KPO oraz wprawianie KPO w ruch obrotowy podlegać będzie zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

2. Czy energia elektryczna zużywana przez odpylnie procesowe będące częścią infrastruktury przyległej do KPO będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

3. Czy energia elektryczna zasilająca piece próżniowe będzie podlegać zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

4. Czy energia elektryczna potrzebna do zasilania pozostałych wskazanych przez Wnioskodawcę urządzeń, tj. pieców segregacyjnych, kotłów i kadzi odlewniczych, pomp do przepompowywania metali, sprężarek, kompresorów oraz odlewarek będzie korzystała ze zwolnienia podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

5. Czy zasilane silnikami elektrycznymi odpylnie sanitarne odpowiedzialne za filtrowanie powietrza należy uznać za urządzenia biorące udział w procesach metalurgicznych i w związku z tym energia wykorzystywana do ich działania będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

6. Czy energia elektryczna zasilająca prasy nadające obrobionym materiałom ostateczny kształt korzystać będzie ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

7. Czy energia elektryczna zużywana na oświetlenie na terenie hal produkcyjnych będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

8. Czy energia elektryczna zużywana w laboratoriach będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, energia elektryczna wykorzystywana przez odpylnie procesowe, KPO piece próżniowe, pozostałe wskazane przez Wnioskodawcę urządzenia, prasy, oświetlenie i sprzątanie oraz laboratorium, podlegać będzie zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobem akcyzowym jest m.in. energia elektryczna. Jednocześnie, ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., wprowadza w art. 30 ust. 7a pkt 3 zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych Warunkiem uzyskania zwolnienia od energii wykorzystywanej w procesach metalurgicznych jest:

* wykorzystanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii oraz

* przekazanie do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie energii, oświadczenia zawierającego: nazwę, adres siedziby oraz NIP podmiotu wykorzystującego energię elektryczną; ilość wykorzystanej energii wraz ze sposobem jej wykorzystania oraz datę i miejsce sporządzenia oświadczenia wraz z czytelnym podpisem.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca jest podatnikiem podatku akcyzowego od energii elektrycznej. W celu skorzystania ze zwolnienia, Spółka będzie również składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego odpowiednie oświadczenia zawierające wszystkie wymagane przez ustawodawcę elementy. W rezultacie, w celu skorzystania ze zwolnienia, Wnioskodawca musi wykazać, że energia elektryczna, w stosunku do której Wnioskodawca ubiega się o zwolnienie, będzie wykorzystywana w procesach metalurgicznych.

W ustawie o podatku akcyzowym zarówno pojęcie procesu metalurgicznego, jak również samej metalurgii, nie jest zdefiniowane. Przepisy tej ustawy nie odwołują się również w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadne jest wobec tego odwołanie się do wykładni językowej tych pojęć.

Zgodnie z definicją zawartą w publikacji "Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych" pod red. Aleksandra Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. Zgodnie zaś z internetowym słownikiem języka polskiego PWN, metalurgia określana jest jako "dział nauki i technik, zajmujący się procesami otrzymywania metali z rud, ich rafinacji, wytwarzania stopów oraz obróbki mającej na celu nadanie im odpowiednich kształtów i właściwości".

Jednocześnie, według internetowego słownika języka polskiego, metalurgia to:

* nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;

* dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Należy zauważyć, że wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zwolnienia będącego przedmiotem niniejszej interpretacji jest następstwem implementacji preferencji podatkowych, o których jest mowa w Dyrektywie 2003/96/WE. W uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym wskazano, że określając liczbę podmiotów, których zwolnienie będzie dotyczyło, ustawodawca bazował na danych dotyczących - w zakresie procesów metalurgicznych - podmiotów prowadzących działalność w zakresie działu 24 PKD, należy więc przyjąć, że procesami metalurgicznymi będą procesy mieszczące się w tym grupowaniu.

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest przerób materiałów, w tym odpadowych, zawierających m.in. cynę, w celu odzyskania wartościowych metali W świetle powyższego, biorąc pod uwagę zarówno definicje słownikowe, jak i fakt, że działalność Spółki jest klasyfikowana w dziale 24 PKD, działalność ta mieści się w pojęciu "procesów metalurgicznych", o których mowa w art. 30 ust. 7a pkt ustawy o podatku akcyzowym.

W rezultacie, energia wykorzystywana przez Spółkę w procesie przerobu materiałów co do zasady będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w przytoczonym wyżej przepisie. W dalszej części wniosku zostanie wykazana zasadność zastosowania zwolnienia w stosunku do poszczególnych źródeł zapotrzebowania na energię powstających w działalności Wnioskodawcy, zgodnie z treścią pytań zawartych w niniejszym wniosku.

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że energia elektryczna wykorzystywana przez KPO będzie podlegała zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Wynika to z faktu, że energia ta wykorzystywana jest w ramach mającego miejsce procesu metalurgicznego polegającego na wytapianiu.

Konstrukcyjnie, KPO składa się z poziomo usytuowanego bębna, w którym podgrzewany jest wsad metalowy oraz palnika umieszczonego z jednej strony pieca. W celu wytworzenia wymaganego do obróbki metalu ciepła: w palniku spaleniu ulega gaz ziemny zmieszany z tlenem. Mieszanina ta jest jednocześnie głównym paliwem zasilającym KPO. Częścią konstrukcji KPO jest jednak zasilany elektrycznie mechanizm pozwalający na przechylanie pieca pod równymi kątami, aż do pozycji pionowej. Za proces nagrzewania i topnienia metalu odpowiedzialny jest palnik, jednak dzięki silnikom elektrycznym KPO wprawiany jest w ruch obrotowy, który umożliwia skuteczną i równomierną wymianę ciepła. Bez ruchu obrotowego umieszczony w bębnie wsad nie zostałby całkowicie stopiony. W konsekwencji, zdaniem Spółki, energia zużywana przez KPO jest energią wykorzystywaną w procesach metalurgicznych i będzie od 1 stycznia 2016 r. podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, energia elektryczna wykorzystywania do zasilania odpylni procesowych powinna zostać zwolniona z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Wynika to z faktu, że przedmiotowe odpylnie stanowią nierozłączną część infrastruktury KPO i ich działalność jest ściśle powiązana z działalnością KPO. Odpylnie podłączone są bowiem do układów wylotowych spalin z KPO. Najważniejszą częścią odpylni są zasilane elektrycznie wentylatory o dużej mocy, które wspomagają przepływ powietrza w instalacjach znajdujących się na terenie zakładu. Bez wspomnianych powyżej odpylni działalność KPO, w których dochodzi do procesu wytapiania powszechnie uznanego za proces metalurgiczny, jest w zasadzie niemożliwa. Brak zasilanych elektrycznie wentylatorów wiązałby się bowiem z koniecznością wybudowanie komina o dużej średnicy i dużej wysokości, odpowiedzialnego za wytworzenie odpowiedniego ciągu powietrza; powietrze wydostające się z KPO na zewnątrz za pomocą takiego komina nie podlegałoby jednak procesowi filtracji. Brak filtracji powietrza wydostającego się z kominów miałby negatywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i Spółka nie byłaby w stanie uzyskać odpowiedniego zezwolenia wymaganego do prowadzenia tego typu działalności gospodarczej.

W rezultacie, zdaniem Spółki, skoro funkcjonowanie odpylni jest integralnie związane z działaniem KPO, które są podstawowymi urządzeniami w procesach metalurgicznych, energia zużywana przez odpylnie będzie podlegała od 1 stycznia 2016 r. zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Ad. 3

Spółka stoi na stanowisku, iż energia elektryczna wykorzystywana przez piece próżniowe będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W opinii Spółki procesy zachodzące w piecach próżniowych należy uznać za procesy metalurgiczne. W piecach próżniowych następuje dalsza obróbka - rafinacja - stopów metali wytworzonych w ramach działalności KPO Przedmiotowe piece wykorzystują różnicę temperatury parowania i skraplania poszczególnych metali, dzięk czemu oddzieleniu od cyny ulegają cząstki lotne pozostałych metali. Po zakończeniu etapu oddzielania lotnych cząstek metali zastosowanie znajdują tradycyjne gazowe kotły rafinacyjne, w których zachodzą procesy dalszego wytapiania. Jak wskazano wcześniej, rafinacja jest jednym z procesów, którymi zajmuje się metalurgia. W związku z tym uznanie działalności pieców próżniowych za urządzenia, w których zachodzą procesy metalurgiczne nie powinno budzić wątpliwości. Konsekwentnie, energia elektryczna wykorzystywana przez wskazane piece próżniowe powinna korzystać ze zwolnienia z akcyzy przewidzianego w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 4

Wnioskodawca uważa, że energia elektryczna wykorzystywana przez pozostałe urządzenia wykorzystywane przez Spółkę w procesie produkcyjnym, do których zaliczyć należy piece segregacyjne, kotły i kadzie odlewnicze, pompy do przepompowywania metali, sprężarki, kompresory oraz odlewarki, podlegać będzie zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Wszystkie wskazane powyżej urządzenia biorą udział w procesach obróbki metali. Jedyną różnicą miedzy nimi jest to, że część z nich (kotły, kadzie, odlewarki) związana jest z przeróbką metali, a część to urządzenia wspomagające (pompy, sprężarki, kompresory). Zaznaczyć należy jednak, że ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie prawidłowego działania podstawowych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie do energii zużywanej przez te urządzenia zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ad. 5

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż energia elektryczna wykorzystywana przez odpylnie sanitarne zamontowane w halach produkcyjnych oraz magazynach, podlegać będzie zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Odpylnie sanitarne pełnią dwie zasadnicze funkcje, których efekty są ściśle związane z procesem produkcyjnym. Po pierwsze, odpylnie filtrują wszystkie pyły pojawiające się na terenie zakładu Spółki. Wpływa to zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz poprawienie ich warunków pracy. Jednocześnie, proces filtrowania ma na celu również pozyskanie odzyskanych z pyłu metali i przekazanie ich do dalszej produkcji Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe odpylnie biorą więc, w sposób pośredni, udział w odbywających się na terenie zakładu procesach metalurgicznych, w związku z czym zużywana przez nie energia jest energią zużywaną w procesach metalurgicznych i jako taka powinna od 1 stycznia 2016 r. podlegać zwolnieniu podatku akcyzowego.

Ad. 6

W opinii Wnioskodawcy, energia elektryczna wykorzystywana w zasilanych elektrycznie prasach podlegać będzie zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Spółki, działalność pras powinna zostać uznana za element procesu metalurgicznego. Prasy służą kształtowaniu, poprzez działalnie siły nacisku, otrzymanych w wyniku procesów redukcji oraz rafinacji metali w określony formy. Dopiero ukształtowany w ten sposób metal o określonym kształcie przeznaczany jest do sprzedaży na rzecz odbiorców. Jak wskazano wcześniej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN, metalurgia zajmuje się również " nadawaniem odpowiednich kształtów metalom".

Stanowisko powyższe uzyskało również aprobatę Ministra Finansów wyrażoną w interpretacji indywidualnej 2 30 września 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPP4/4513-107/15/EK) dotyczącej wprawdzie paliwa gazowego, ale w aspekcie uznania pewnych procesów za procesy metalurgiczne We wskazanej interpretacji organ uznał, że "paliwo gazowe wykorzystywane do topienia metali nieżelaznych w piecach topialnych, topialno-podtrzymujących i podtrzymujących opalanym gazem i wykonywanie odlewów z użyciem ciśnieniowych maszyn odlewniczych (...) mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego". Organ przyjął więc, że samo wykonywanie odlewów mające na celu nadanie surowcowi określonego kształtu może być uznane za proces metalurgiczny. Podobne stanowisko wyrażone zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 czerwca 2015 r., sygn. IBPP4/4513-36/15/DT, z 26 maja 2015 r., sygn IBPP4/4513-26/15/BP oraz z 15 października 2014 r., sygn. ITPP3/443-368/14/JK oraz z 20 października 2014 r. sygn. IBPP4/443-351/14/EK.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nadawanie kształtów za pomocą pras powinnc zostać uznane za proces metalurgiczny, w związku z czym energia zużywana przez przedmiotowe pracy będzie podlegała zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Ad. 7

Zdaniem Wnioskodawcy, energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia hal produkcyjnych i magazynów podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Energia ta, w sposób pośredni, bierze udział we wszystkich procesach technologicznych odbywających się na terenie zakładu, a więc również w procesach metalurgicznych. Bez oświetlenia prowadzenie działalności na terenie zakładu byłoby niemożliwe. Oświetlenie zapewnia prawidłowy przebieg wszystkich procesów oraz wpływa na bezpieczeństwo osób w te procesy zaangażowanych. W rezultacie, uzasadnionym jest zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego także w stosunku do energii wykorzystanej do oświetlenia hal w których odbywają się procesy metalurgiczne. Spółka pragnie jednocześnie zaznaczyć, że energia elektryczna wykorzystywana do oświetlenia powierzchni biurowych, zasilania sprzętu biurowego i komputerów, a także sprzątania i ogrzewania pomieszczań biurowych nie będzie korzystać ze zwolnienia.

Dodatkowo ze zwolnienia nie będzie korzystać również energia zużywana przez oczyszczalnię wód opadowych której zadaniem jest odseparowanie zanieczyszczeń przed odprowadzeniem wody do kanalizacji ściekowej.

Ad. 8

Zdaniem Spółki, energia elektryczna wykorzystywana do działania położonych na terenie zakładu laboratoriów również podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Laboratoria pośrednio biorą udział w procesach metalurgicznych odbywających się na terenie zakładu. Ich głównym zadaniem jest wykonywanie analiz materiałów używanych bezpośrednio w trakcie procesów metalurgicznych oraz przeprowadzanie prób materiałów wsadowych. Na podstawie analiz laboratoryjnych podejmowane są decyzje dotyczące czynności procesowych (czy dany materiał nadaje się do przeróbki, jakie parametry produkcyjne należy wobec niego zastosować, itp.). Pracownicy laboratorium badają także na bieżąco, czy procesy technologiczne odbywają się zgodnie z założeniami. Bez informacji dostarczanych przez laboratorium efektywna produkcja byłaby praktycznie niemożliwa.

W konsekwencji, w opinii Spółki, działalność laboratorium należy także uznać za część proces metalurgicznego, w związku z czym zużywana przez laboratorium energia będzie podlegała zwolnieniu podatku akcyzowego.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w interpretacji indywidualnej, o którą występuje niniejszym wnioskiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 33 ww. załącznika została wymieniona energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), który wyprodukował tę energię;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie (art. 9 ust. 2 ustawy).

Na szczeblu unijnym reguły opodatkowania m.in. energii elektrycznej określa dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 z późn. zm.; Dz.U.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405). Wskazana regulacja określa zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym wszystkich wyrobów energetycznych pozostawiając poszczególnym państwom margines swobody, dyrektywa energetyczna ustala zakres wyrobów opodatkowanych, minimalne stawki podatku, zwolnienia od podatku oraz mechanizmy jego pobierania. Zgodnie z art. 2 dyrektywy, energia elektryczna, węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks oraz gaz ziemny stanowią "wyroby energetyczne" podlegające tej regulacji. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 4 lit. b tiret 3 cyt. Dyrektywy Rady 2003/96/WE dyrektywa nie ma zastosowania do następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej: energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych.

Od stycznia 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 7a pkt 3, ustawy zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest:

1.

wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;

2.

przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (30 ust. 7b ustawy)

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

1.

nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.

ilość wykorzystanej energii elektrycznej;

3.

sposób wykorzystania energii elektrycznej;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie (30 ust. 7c ustawy).

Ww. przepisy przewidują zwolnienie z podatku dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych, co zostało obwarowane spełnienie ww. warunków formalnych.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca spełnia ww. warunki formalne tj.

* w chwili obecnej jest podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w opisywanym procesie produkcyjnym;

* będzie dopełniać obowiązku składania wymaganych oświadczeń w terminach określonych w ustawie.

Zatem aby odpowiedzieć na pytanie Wnioskodawcy co do możliwości zastosowania zwolnienia do nabywanej przez niego energii elektrycznej konieczne jest rozstrzygnięcie czy wykorzystuje on tą energię w procesach metalurgicznych.

W dotychczasowym orzecznictwie podatkowym Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego wydaje się być utrwalone stanowisko, że przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego, próbach odkodowywania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową, polegająca na ustaleniu treści normy prawnej na podstawie możliwego sensu słów, za pomocą których sformułowano dany przepis. Podkreślić jednak należy, że proces ten nie może jednak ograniczać się jedynie do semantycznych czy syntaktycznych reguł języka. Konieczne jest zatem także odwołanie się do tego, co prawodawca przez dane słowa chce osiągnąć.

Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny w szczególności w uchwale składu pięciu sędziów z dnia 24 czerwca 1996 r. sygn. FPK 6/96 (ONSA 1996, z. 3, poz. 106), powołując się na pogląd wyrażony przez Ryszarda Mastalskiego. Podkreśla on, że nazwy przejęte przez prawo podatkowe z innych gałęzi prawa nie mogą oznaczać tych samych pojęć, służą bowiem do budowania określonych pojęć właśnie w prawie podatkowym i stanowią wraz z innymi cechami ustaw podatkowych część składową nowych kompleksów pojęć, uzyskując cechy swoiste, niezbędne do założonych przez normodawcę celów opodatkowania. Prawo podatkowe bowiem, aby mogło wypełniać swoje zadania, może być wiązane tylko własnymi pojęciami. Dokonując wykładni językowej prawa podatkowego, która powinna być uściślana i rozwijana w kontekście wykładni systemowej i funkcjonalnej, należy przede wszystkim szukać "podatkowego" rozumienia pojęć używanych przez ustawodawcę i zważać na to, czy przyjęcie innego, na przykład cywilnoprawnego punktu widzenia nie prowadzi do uchylania się danego podmiotu od opodatkowania albo też do zmniejszenia jego obciążeń podatkowych (R. Mastalski: Interpretacja prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989, s. 98-100) - por. uchwała składu pięciu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 1999 r. sygn. FPK 1/99.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia "procesy metalurgiczne", nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 24 produkcja metali obejmuje:

* wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

* wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Tym samym zakres czynności, które zgodnie z Klasyfikacją PKD wchodzą w skład produkcji metali, a tym samym do "procesów metalurgicznych" jest bardzo rozległy.

Ponadto do określenia pojęcia "procesy metalurgiczne" należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji "Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych" pod red. Aleksandra Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego. Ponadto w literaturze specjalistycznej "Metalurgią" nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków".

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

* nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;

* dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna, termiczna a w niektórych przypadkach i plastyczna obróbka surowców metalowych.

Z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mająca na celu wytwarzanie np. jakichś towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie jakichś towarów.

Natomiast proces jest ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 "proces" to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

Tym samym na podstawie powyższego pod pojęciem "proces metalurgiczny" należy rozumieć wszystkie czynności mające bezpośredni związek z określonym procesem produkcji metali i wyrobów metalowych i które wpływają na wartości chemiczne, fizyczne i plastyczne metali lub ich stopów. Natomiast proces ten nie obejmuje czynności przygotowawczych do tej produkcji jak i następujących po samym wytworzeniu produktu będącego efektem tej produkcji. Z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi, w przedmiotowej sprawie, są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, podlega wyłącznie ta część energii elektrycznej, która jest bezpośrednio zużyta w procesach metalurgicznych wyznaczonych przez technologię produkcji metali i ich obróbki, wymaganych dla uzyskania produktu (metalu w odpowiedniej formie).

Ponadto warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy jest przekazywanie przez Wnioskodawcę (podatnika podatku akcyzowego) do właściwego naczelnika urzędu celnego oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wykorzystała energię elektryczną - art. 30 ust. 7b ustawy.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej interpretacji do procesów metalurgicznych zachodzących u Wnioskodawcy, uprawniających do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy zaliczyć można wyłącznie procesy, w których zachodzi obróbka materiałów, w tym odpadowych, zawierających m.in. cynę. Zatem zwolnieniu od podatku akcyzowego objęte będzie zużycie energii elektrycznej przez: silniki elektryczne odpowiedzialne za zmianę kąta nachylenia krótkich pieców obrotowych oraz wprawienia ich w ruch (pkt 1 pytania), piece próżniowe (pkt 3 pytania), piece segregacyjne, kotły, kadzie odlewnicze, pompy do przepompowywania metali, sprężarki, kompresory i odlewarki - w zakresie w jakim urządzenia te są wykorzystywane bezpośrednio w procesach zaliczanych do procesów metalurgicznych (pkt 4 pytania) oraz prasy nadające obrobionym materiałom ostateczny kształt (pkt 6 pytania).

W kwestii zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej zużytej w pozostałych procesach należy zauważyć, że zwolnienie o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy jest zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym. Tym samym fakt, że Wnioskodawca zajmuje się przerobem materiałów w celu odzyskania wartościowych metali, tj. uzyskuje gotowy produkt zawierający cynę w wyniku m.in. procesów metalurgicznych, o których mowa wyżej, nie oznacza, że każdy etap produkcji winien być objęty ww. zwolnieniem nawet jeśli pośrednio jest związany z procesem metalurgicznym lecz który obiektywnie rzecz ujmując nie może być uznany za proces metalurgiczny.

Jak wynika bowiem z przytoczonych definicji procesu metalurgicznego, które co prawda nieco się różnią od siebie, lecz dokonując ich syntezy można stwierdzić, że jest to proces polegający na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów w celu uzyskania jednolitych produktów z metali i ich stopów. Mając na uwadze, że przepisy ustanawiające przywileje podatkowe nie mogą być interpretowane rozszerzająco należy uznać, że energia elektryczna wykorzystana do zasilania odpylni procesowych będących częścią infrastruktury przyległej do krótkich pieców obrotowych (pkt 2 pytania) nie jest wykorzystywana w procesie metalurgicznym. Powyższy etap nie ma ani związku z obróbką termiczną lub chemiczną metalu ani też nie jest dokonywane stricte podczas procesu metalurgicznego. Powyższy etap produkcji niewątpliwie można uznać za proces wspomagający opisany proces metalurgiczny, niemniej proces ten nie mieści się w ścisłej definicji procesu metalurgicznego. Jest to czynność wpisująca się w produkcję wyrobów finalnych, jednak nie wiążą się z poddaniem zmianom fizykochemicznym surowca w wyniku którego powstają materiały zawierające m.in. cynę.

Ponadto należy zauważyć, że pojęcie "procesu" ma węższy zakres niż "produkcja", która może składać się z samego procesu lecz może być też efektem kilku procesów lub też kompilacją procesów oraz czynności nie stanowiących procesu jak i też w ramach produkcji może nie zachodzić żaden proces. Produkcja rozumiana jako zorganizowana działalność mająca na celu wytworzenie np. określonych produktów obejmuje więc swym zakresem szereg różnych etapów produkcji począwszy od zaprojektowania, poprzez wykonanie danego produktu (w trakcie którego mogą zachodzić procesy), a skończywszy na pakowaniu gotowych produktów.

Tym samym zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy nie będzie również objęte zużycie energii elektrycznej do odpylni sanitarnych odpowiedzialnych za filtrowanie powietrza (pkt 5 pytania), oświetlanie hal produkcyjnych (pkt 7 pytania) oraz zużywanej w laboratoriach (pkt 8 pytania), gdyż zużycie energii elektrycznej nie ma tutaj ścisłego i bezpośredniego związku z przebiegiem procesów metalurgicznych.

Ponadto rozszerzanie przedmiotowego zwolnienia na oświetlenie hal, filtrowanie powietrza, działalność laboratoriów itp. gdzie nie następuje proces metalurgiczny (obróbka fizykochemiczna stali dążąca do wytworzenia określonego produktu) dyskryminowałoby inne podmioty powszechnie opodatkowane akcyzą od zużycia energii elektrycznej.

Reasumując w ocenie Organu w sprawie objętej wnioskiem energia elektryczna wykorzystywana przez silniki elektryczne odpowiedzialne za zmianę kąta nachylenia krótkich pieców obrotowych oraz wprawienia ich w ruch (pkt 1 pytania), piece próżniowe (pkt 3 pytania), piece segregacyjne, kotły, kadzie odlewnicze, pompy do przepompowywania metali, sprężarki, kompresory i odlewarki - w zakresie w jakim urządzenia te są wykorzystywane bezpośrednio w procesach zaliczanych do procesów metalurgicznych (pkt 4 pytania) oraz prasy nadające obrobionym materiałom ostateczny kształt (pkt 6 pytania) podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, przy zachowaniu warunków jego zastosowania, o których mowa w art. 30 ust. 7b-7c ustawy.

Do procesu metalurgicznego nie można natomiast zaliczyć etapu odpylania procesowego będącego częścią infrastruktury przyległej do krótkich pieców obrotowych (pkt 2 pytania), zużycia energii elektrycznej do odpylni sanitarnych odpowiedzialnych za filtrowanie powietrza (pkt 5 pytania), oświetlania hal produkcyjnych (pkt 7 pytania) oraz zużywanej w laboratoriach (pkt 8 pytania). Zatem czynności te nie będą objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl