IBPP4/4513-237/15/MK - Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-237/15/MK Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 26 stycznia 2016 r., znak: IBPP4/4513-237/15/MK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Spółka C. S.A. z siedzibą w O. prowadzi produkcję cementu zakwalifikowaną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.), jako proces mineralogiczny w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 - produkcja cementu.

Spółka od 1 stycznia 2016 r. jest podatnikiem podatku akcyzowego od energii elektrycznej wykorzystywanej w opisanym we wniosku procesie produkcyjnym.

Spółka przekaże do właściwego urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzystano energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, a które będzie zawierać:

* nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

* ilość wykorzystanej energii elektrycznej;

* sposób wykorzystania energii elektrycznej;

* datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.

Mając na uwadze zapis art. 1 ust. 18 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w opinii Spółki nowe brzmienie art. 30 o podatku akcyzowym, zakres zwolnienia z akcyzy obejmuje energię elektryczną wykorzystywaną w opisanym poniżej części procesu produkcji cementu. Zakres tego procesu mineralogicznego (jako część procesu produkcji cementu) nie zawiera czynności produkcyjnych wydobycia kamienia, części socjalnej, administracyjnej, warsztatów, magazynów, dróg, sprzedaży i dostaw.

Zakres procesu mineralogicznego z czynnościami produkcyjnymi przedstawiono w punktach:

1. Wydobycie kamienia wapiennego:

a. Kruszenie kamienia;

b. Transport kamienia;

2. Przemiał surowca:

a. Młyny surowca;

b. Separatory;

c. Transport surowca;

d. Homogenizacja surowca;

e. Badanie właściwości surowca (laboratorium);

3. Wypał klinkieru cementowego:

a. Przygotowanie paliwa:

Transport wewnętrzny i magazynowanie paliwa;

* Transport paliwa do suszarni i młyna węgla;

* Suszenie i przemiał węgla;

* Transport wewnętrzny i magazynowanie paliw alternatywnych;

* Suszenie paliw;

b. Wypał klinkieru cementowego:

* Dozowanie (transport, naważanie i kontrola) mąki surowcowej;

* Dozowanie (transport, naważanie i kontrola) dodatków mineralnych i korygujących;

* Dozowanie (transport i naważanie i kontrola) pyłu węglowego i paliw alternatywnych;

* Wstępne podgrzewanie w wymiennikach cyklonowych;

* Kalcynacja mączki w kalcynatorze;

* Wypał klinkieru w piecu obrotowym;

* Studzenie wypalonego klinkieru w chłodniku (rusztowym);

* Transport klinkieru do składu klinkieru;

4. Przemiał klinkieru cementowego na cement:

a. Transport klinkieru cementowego do młynów cementu;

b. Dozowanie (naważanie klinkieru);

c. Transport dodatków mineralnych do cementu i reduktora chromu;

d. Dozowanie dodatków mineralnych do cementu i reduktora chromu;

e. Przemiał klinkieru z dodatkami w młynach cementu;

f. Transport cementu do silosów cementu;

g. Badanie właściwości cementu (laboratorium);

5. Magazynowanie i pakowanie cementu:

* Transport cementu do pakowaczek;

* Pakowanie i paletyzowanie cementu;

* Transport cementu do punktów załadunku luzem.

Opis procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych:

1. Przeróbka kamienia wapiennego:

Eksploatacja złoża (wydobycie kamienia wapiennego) odbywa się metodą odkrywkową z zastosowaniem mechanicznego urabiania złoża. Kamień wapienny kruszony jest kruszarkami młotkowymi przy ścianie wyrobiska i przy użyciu ładowarki załadowywany na kosz zasypowy nad przenośnikiem taśmowym. Następnie systemem przenośników taśmowych transportuje urobek do miejsca zsypu na wyrobisku, dalej ładowarką kołową załadowywany jest na kosze zasypowe, skąd kolejnymi przenośnikami taśmowymi transportowany jest do pięciu zbiorników kamienia zlokalizowanych na terenie cementowni.

2. Przemiał surowca:

Ze zbiorników surowiec kierowany jest za pomocą przenośników taśmowych do młyna surowca, gdzie następuje jego zmielenie i zestawienie (ustalenie ilości dodatków). Zestawienie surowca odbywa się w oparciu o wyniki analiz składu mączki surowcowej za młynem (wykonywanych przy pomocy fluoroscencyjnych analizatorów rentgenowskich). Przemiał surowca następuje z jednoczesnym jego suszeniem, dzięki wykorzystaniu ciepła gazów odlotowych o temperaturze ok. 350oC z pieca obrotowego. Mieszanina gorących gazów i pyłu mączki surowcowej kierowana jest do separatora statycznego oraz dynamicznego (separator promieniowy, dwa cyklony i dwa wentylatory), gdzie następuje rozdzielenie mączki surowcowej od grysu. Grube ziarna pyłu (grys) z separatora kierowane są ponownie do młyna surowca w celu dalszego zmielenia. Drobne ziarna (mączka surowcowa) oddzielone od gazów w dwóch cyklonach, kierowane są układem przenośników do sześciu zbiorników homogenizacyjnych, gdzie następuje ostateczna korekcja składu i ujednorodnienie (homogenizacja) mączki surowcowej. Cały układ transportowy grysu (zawracanego do młyn surowca) i mączki surowcowej (kierowanej do zbiorników homogenizacyjnych) jest hermetyczny.

3. Wypał klinkieru cementowego:

Mączka surowcowa, systemem transportu mechaniczno-pneumatycznego, jest podawana do zasobnika wagowego. Z zasobnika, poprzez śluzę komorową, mączka jest podawana na wagę dozującą. Waga dozująca, podaje mąkę do podnośnika kubełkowego, który transportuje surowiec do górnej części zespołu pieca obrotowego. Mączka surowcowa systemem przenośników ślimakowych podawana jest do I-stopnia wymiennika cyklonowego. W wymienniku tym ciepło gazów odlotowych jest przekazywane przepływającej w przeciwprądzie mące surowcowej. Po przejściu przez cyklonową oraz szybową część wymiennika z dodatkowym palnikiem w komorze szybowej, podgrzana i częściowo kalcynowana mączka surowcowa wprowadzana jest do pieca obrotowego.

W piecu obrotowym, przepływając w przeciwprądzie do gorących gazów piecowych, podlega ona procesowi dalszej kalcynacji i klinkieryzacji. Główne paliwo technologiczne stanowi pył węglowy wytwarzany na bazie miału węgla kamiennego we własnej młynowni. Transport węgla ze składu (do młyna węgla) odbywa się przenośnikami taśmowymi. Do suszenia węgla wykorzystywane są gorące gazy paleniskowe. Paliwo technologiczne dodatkowe stanowi paliwo alternatywne wytworzone na bazie odpadów palnych innych niż niebezpieczne wytworzone przez wytwórców zewnętrznych, dostarczone wstanie suchym i rozdrobnionym, podawane do pieca przez palnik główny - od tzw. gorącej strony pieca obrotowego.

Gorący klinkier, opuszcza piec i wpada do chłodnika klinkieru, tworząc warstwę na przesuwającym się ruszcie. Pod ruszt, podawane jest pięcioma wentylatorami zimne powietrze schładzające klinkier. W wyniku wymiany ciepła, powietrze ogrzewa się i wraca do pieca jako powietrze wtórne do spalania paliwa (około 50%). Pozostała część powietrza, tzw. powietrze nadmiarowe z chłodnika, w ilości minimum 75% całego strumienia jest odprowadzane do układu susząco-mielącego z zastosowaniem pionowego młyna żużla. Klinkier z chłodnika za pomocą zespołu urządzeń (przenośników, przesypów i elewatora) trafia na skład w hali klinkieru.

4. Przemiał klinkieru cementowego na cement:

Klinkier wraz z dodatkami, przemielany jest na cement w 7 młynach kulowych. Klinkier, gips i dodatki dostarczane są do młynów cementu poprzez układ dozująco-ważący, w ustalonych w technologii proporcjach. Młyny cementu 1, 2, 3 i 4 z zainstalowanym separatorem dynamicznym zlokalizowane są w jednej hali. Cement otrzymany z młynów cementu 1÷4 transportowany jest poprzez układ transportowy do przenośnika kubełkowego, z którego poprzez zestaw rynien aeracyjnych podawany jest do separatora dynamicznego. Do separatora dynamicznego, poprzez przenośnik kubełkowy oraz zestaw rynien aeracyjnych, oprócz cementu, dozowany jest również zmielony suchy żużel otrzymany w wyniku przemiału w pionowym młynie żużlu.

W zależności od wyboru i ustawień separatora, dostarczona mieszanina składników jest rozdzielana na produkt gotowy - cement uzyskujący założone parametry oraz tzw. nadziarno - nieuzyskujące tych parametrów, które jest kierowane do ponownego przemiału. Separacja mieszaniny cementu i żużlu realizowana jest w strumieniu powietrza dostarczanego do separatora dynamicznego przez wentylator procesowy. Gotowy produkt, w strudze powietrza odlotowego z separatora, poprzez rurociąg, trafia do 2 cyklonów separacyjnych, gdzie po wytrąceniu, cement kierowany jest na przenośnik ślimakowy zbiorczego produktu gotowego. Na ten sam przenośnik, w sposób automatyczny odprowadzany jest cement, który gromadzi się w dolnej części kolana rurociągu gazów odlotowych odprowadzanych z separatora dynamicznego do cyklonów separacyjnych. Gotowy produkt, transportowany przy pomocy przenośnika ślimakowego, dostarczany jest do zasypu pompy ślimakowej, a w dalszej kolejności transportem pneumatycznym transportowany do silosów magazynowych. Młyn cementu nr 5, zainstalowany jest w hali surowca. Zmielony cement, przenoszony jest przenośnikiem zgrzebłowym i kubełkowym na sita wibracyjne, a następnie poprzez pompę trafia do silosów cementu.

Młyny cementu 6 i 7 znajdują się we wspólnej hali. Młyn nr 6 wyposażony jest w separator pozwalający na zwiększenie produkcji i uzyskanie cementów wysokich marek. Po zmieleniu, cement z młyna grawitacyjnie spada do przenośnika ślimakowego, a następnie za pośrednictwem kolejnych przenośników trafia do separatora. W separatorze następuje rozdział frakcji. Nadziarno jest zawracane do młyna, a drobna frakcja trafia do cyklonów i dalej transportowana jest do pompy typu, za pośrednictwem, której gotowy cement transportowany jest do silosów cementu. W przypadku młyna 7, cement po zmieleniu grawitacyjnie spada do pompy za pomocą, której transportowany jest do silosów cementu.

5. Magazynowanie i pakowanie cementu:

Cement magazynowany jest w silosach o łącznej objętości 41 000 Mg zlokalizowanych na terenie pakowni I i pakowni II. Odbiór cementu z silosów odbywa się systemem transportu ślimakowego i kubełkowego. Cement z silosów przez sito podawany jest do zbiornika nad pakowaczką lub do terminala do załadunku cementu luzem na auta lub układem podawania na wagono-cysterny. W pakowni I znajdują się dwa układy transportu cementu wraz z systemami odpylania. W pakowni II znajdują się dwie pakowaczki: trójwentylowa H. (wydajności 120-180 worków/h ok. 5 Mg/h) oraz karuzelowa 8-wentylowa H. (wydajność 2000-2200 worków/h ok 50 Mg/h), paletyzarka B. (wydajności 2400-3000 worków/h) oraz foliarka B. (wydajność 90-100 palet/h). Gotowy cement jest wysyłany do klientów transportem samochodowym (za pomocą auto-cystern oraz na paletach) jak również drogą kolejową (wagono-cysterny lub na paletach za pomocą platform).

Na każdym etapie przedstawionego procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych należy uwzględnić, niezbędną do prowadzenia produkcji energię elektryczną potrzebną do oświetlenia pomieszczeń, hal, urządzeń, w których czynności wykonują pracownicy bezpośrednio obsługujący lub nadzorujący przebieg procesu produkcji.

W opisie procesu mineralogicznego należy również uwzględnić energię elektryczną zużywaną do sprężania powietrza wykorzystywanego w procesie produkcji cementu.

Przedstawiony opis procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych będącego częścią procesu produkcji cementu w C. SA, spełnia wymagane warunki co do zakresu i sposobu zastosowania w zakresie zwolnienia od akcyzy, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie mineralogicznym prowadzonym w C. S.A.

Schemat PDF str.22

W związku z powyższym opisem zadano pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy na podstawie powołanych wyżej przepisów prawnych C. S.A. jest zwolniona od podatku akcyzowego dla energii elektrycznej w zakresie dotyczącym wyłącznie energii elektrycznej zużywanej w procesie mineralogicznym (jako część procesu produkcji cementu).

2. Czy przedstawiony opis procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych, będącego częścią procesu produkcji cementu w C. S.A. spełnia wymagane warunki co do zakresu i sposobu zastosowania powołanych powyżej przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie mineralogicznym.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka tj. C. S.A. z siedzibą w O., prowadzi produkcję cementu zakwalifikowaną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm), jako proces mineralogiczny w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 - produkcja cementu.

W opinii Spółki zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. poprzez dodanie w art. 30 ustawy o podatku akcyzowym ustępu 7a, mówiącym o zwolnieniu od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych (podpunkt 4, ust. 7a) obejmuje swoim zapisem przedmiot działalności Spółki tj. produkcję cementu i przez to - z uwagi, że Spółka od 1 stycznia 2016 r. jest podatnikiem podatku akcyzowego od energii elektrycznej - uprawnia ją to do zwolnienia z akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesie mineralogicznym będącym częścią procesu produkcji cementu.

Spółka uważa, że na podstawie powołanych wyżej przepisów prawnych podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego dla energii elektrycznej w zakresie dotyczącym wyłącznie energii elektrycznej zużywanej w procesie mineralogicznym (jako część procesu produkcji cementu). Spółka uważa że, przedstawiony opis procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych będącego częścią procesu produkcji cementu w C. S.A. spełnia wymagane warunki co do zakresu i sposobu zastosowania powołanych powyżej przepisów dotyczących zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie mineralogicznym.

Spółka uważa że, całość opisanych czynności produkcyjnych będących częścią procesu produkcji cementu, w których zużywana energia elektryczna jest objęta zwolnieniem z akcyzy, w oparciu o przepis art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą", wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1.

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3.

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4.

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 7a pkt 4, zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych.

Zwolnienie to jest uwarunkowane:

1.

wykorzystywaniem energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;

2.

przekazywaniem przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (art. 30 ust. 7b ustawy).

Stosownie do art. 30 ust. 7c ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

1.

nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.

ilość wykorzystanej energii elektrycznej;

3.

sposób wykorzystania energii elektrycznej;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.

Zgodnie z ww. przepisami wprowadzono zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych. Procesy te został zdefiniowane w jako procesy

sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych". Należy tutaj zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, celem tego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej. W klasyfikacji tej pod symbolem DI 26.51 wymieniono produkcję cementu.

Należy tutaj zaważyć, że ww. nomenklatura klasyfikuje produkcję danego towaru, natomiast w definicji procesów mineralogicznych jest mowa o procesach sklasyfikowanych na podstawie tej nomenklatury. Jest zatem mowa o dwóch różnych czynnościach, które w praktyce mogą lecz nie musza się pokrywać.

Jak wynika bowiem z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mająca na celu wytworzenie np. określonych towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie określonych towarów.

Natomiast proces jest to ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 "proces" to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

Na podstawie powyższego należy zauważyć, że pojęcie procesu ma węższy zakres niż produkcja, która może składać się z samego procesu lecz może być też efektem kilku procesów lub też kompilacją procesów oraz czynności nie stanowiących procesu jak i też w ramach produkcji może nie zachodzić żaden proces.

Należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Wobec powyższego za proces mineralogiczny w rozumieniu art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym należy rozumieć proces, w którym następuje przemiana fizykochemiczna minerałów (związków chemicznych powstałych wskutek procesów geologicznych) w określony produkt.

W konsekwencji zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy podlega wyłącznie energia elektryczna zużywana w ww. procesie.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że proces mineralogiczny jest częścią produkcji cementu, jednak nie każda czynność opisana w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Wnioskodawcę obejmuje swym zakresem czynności mogące być zaliczone do procesów mineralogicznych uprawniających do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, zakres procesu mineralogicznego obejmuje następujące czynności:

1. Wydobycie kamienia wapiennego:

a. Kruszenie kamienia;

b. Transport kamienia;

2. Przemiał surowca:

a. Młyny surowca;

b. Separatory;

c. Transport surowca;

d. Homogenizacja surowca;

e. Badanie właściwości surowca (laboratorium);

3. Wypał klinkieru cementowego:

a. Przygotowanie paliwa:

Transport wewnętrzny i magazynowanie paliwa;

* Transport paliwa do suszarni i młyna węgla;

* Suszenie i przemiał węgla;

* Transport wewnętrzny i magazynowanie paliw alternatywnych;

* Suszenie paliw;

b. Wypał klinkieru cementowego:

* Dozowanie (transport, naważanie i kontrola) mąki surowcowej;

* Dozowanie (transport, naważanie i kontrola) dodatków mineralnych i korygujących;

* Dozowanie (transport i naważanie i kontrola) pyłu węglowego i paliw alternatywnych;

* Wstępne podgrzewanie w wymiennikach cyklonowych;

* Kalcynacja mączki w kalcynatorze;

* Wypał klinkieru w piecu obrotowym;

* Studzenie wypalonego klinkieru w chłodniku (rusztowym);

* Transport klinkieru do składu klinkieru;

* Przemiał klinkieru cementowego na cement:

a. Transport klinkieru cementowego do młynów cementu;

b. Dozowanie (naważanie klinkieru);

c. Transport dodatków mineralnych do cementu i reduktora chromu;

d. Dozowanie dodatków mineralnych do cementu i reduktora chromu;

e. Przemiał klinkieru z dodatkami w młynach cementu;

f. Transport cementu do silosów cementu;

g. Badanie właściwości cementu (laboratorium);

* Magazynowanie i pakowanie cementu:

* Transport cementu do pakowaczek;

* Pakowanie i paletyzowanie cementu;

* Transport cementu do punktów załadunku luzem.

Wnioskodawca wskazuje również, że na każdym etapie przedstawionego procesu mineralogicznego należy uwzględnić niezbędną do prowadzenia produkcji energię elektryczną potrzebną do oświetlenia pomieszczeń, hal, urządzeń, w których czynności wykonują pracownicy bezpośrednio obsługujący lub nadzorujący przebieg procesu produkcji, a także energię elektryczną zużywaną do sprężania powietrza wykorzystywanego w procesie produkcji cementu.

Mając na uwadze wszystkie ww. czynności, w kontekście klasyfikacji ich jako element procesów mineralogicznych, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie można do nich zaliczyć czynność kruszenia kamienia wapiennego i transportu urobku do zbiorników zlokalizowanych na terenie cementowni (pkt 1 opisanego procesu).

W tym przypadku, pomimo że przedmiotowe kruszenie kamienia wapiennego bezsprzecznie jest wstępem do procesu mineralogicznego, stanowi pojedynczą czynność, która nie jest bezpośrednio wpisana w ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo aby móc uznać ja za proces mineralogiczny. Mianowicie ani wydobycie urobku, tj. czynność poprzedzająca kruszenie, ani też transport skruszonego urobku do zbiorników kamienia, tj. czynność następująca po kruszeniu, nie stanowią czynności, które można by zaliczyć do procesu mineralogicznego.

Zdaniem Organu samo uzyskanie surowca, z którego produkowany jest cement, nie rozpoczyna procesu produkcji cementu. Produkcja cementu rozpoczyna się bowiem dopiero w procesie przetwarzania uzyskanego urobku z zastosowaniem określonej technologii, który prowadzi do uzyskania gotowego wyrobu, jakim jest cement. Zatem nie można do procesu mineralogicznego, będącego częścią produkcji cementu, zaliczyć czynności kruszenia i transportu pokruszonego urobku do zbiorników kamienia, stanowiących wyłącznie czynności pozyskania surowca, który dopiero ma być przeznaczony do produkcji cementu.

Należy zauważyć, że zwolnienie o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy jest zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym. Tym samym fakt, że Wnioskodawca jest producentem cementu, tj. uzyskuje gotowy produkt w wyniku procesu mineralogicznego, nie oznacza, że każdy etap jego produkcji winien być objęty ww. zwolnieniem nawet jeśli pośrednio jest związany z procesem mineralogicznym, lecz który obiektywnie rzecz ujmując nie może być uznany za proces mineralogiczny.

Mając powyższe na uwadze Organ uważa, że opisane w punkcie pierwszym czynności kruszenia kamienia wapiennego i transportu urobku do zbiorników kamienia zlokalizowanych na terenie cementowni nie stanową procesu mineralogicznego.

W proces mineralogiczny uprawniający do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy, nie wpisują się również czynności związane z przygotowaniem paliw (punkt 3a opisu zdarzenia przyszłego), czynności związane z magazynowaniem i pakowaniem cementu (punkt 5 opisu zdarzenia przyszłego), a także czynności związane z badaniami laboratoryjnymi jeśli mają miejsce po zakończeniu produkcji cementu.

Czynności te same w sobie nie stanowią produkcji cementu. Są to niewątpliwie czynności towarzyszące produkcji cementu (transport, magazynowanie paliw, suszenie, przemiał węgla) i czynności wykonywane po zakończeniu produkcji (pakowanie, magazynowanie). Charakter tych czynności, obiektywnie i racjonalnie nie wiąże się z poddaniem surowca zmianom fizykochemicznym, w wyniku którego powstaje cement, zatem zgodnie z zasadą ścisłej interpretacji przepisów wprowadzających przywileje podatkowe, czynności te nie mogą być zaklasyfikowane do procesów mineralogicznych uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Rozszerzanie przedmiotowego zwolnienia na ww. czynności gdzie zużycie energii elektrycznej nie mieści się w definicji procesu mineralogicznego, dyskryminowałoby inne podmioty powszechnie opodatkowane akcyzą od zużycia energii elektrycznej.

Reasumując, wykorzystanie energii elektrycznej podczas: kruszenia i transportu kamienia do zbiorników, przygotowania paliw (transport, magazynowanie paliw, suszenie, przemiał węgla), magazynowania po zakończeniu produkcji (po przetransportowaniu do silosów), pakowania, a także czynności związane z badaniami laboratoryjnymi jeśli mają miejsce po zakończeniu produkcji cementu, nie korzystają ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

Jednocześnie, należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że czynności związane: z przemiałem surowca, od momentu pobrania ze zbiorników kamienia (punkt 2 opisu), wypałem klinkieru cementowego (punkt 3 opisu, z wyłączeniem przygotowania paliwa), przemiałem klinkieru cementowego na cement, do momentu umieszczenia gotowego wyrobu w silosach - stanowią proces mineralogiczny uprawniający do zwolnienia z akcyzy.

Opisane czynności - z uwzględnieniem ww. wyłączeń - z jednej strony przyczyniają się do zmian fizykochemicznych surowca w efekcie którego uzyskiwany jest cement, a z drugiej strony czynności te składają się na ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym co pozwala uznać je za proces mineralogiczny.

W proces mineralogiczny uprawniający do zastosowania zwolnienia z akcyzy wpisują się także czynności związane z wytwarzaniem sprężonego powietrza, a także zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia pomieszczeń, hal, urządzeń, w których czynności wykonują pracownicy bezpośrednio obsługujący lub nadzorujący przebieg procesu produkcji. Czynności te pomimo, że nie są stricte procesami mineralogicznymi, stanowią ich niezbędny element, bez których nie mogłyby właściwie przebiegać, jednak ich zakwalifikowanie do procesów mineralogicznych jest wyłącznie warunkowe, tj. w zakresie w jakim są wykorzystywane bezpośrednio do procesu mineralogicznego, a nie do celów ogólnozakładowych.

Reasumując, energia elektryczna, która jest wykorzystywana do czynności opisanych w punkcie 2-4 (z uwzględnieniem ww. wyłączeń) korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że przedstawiony przez Wnioskodawcę opis procesu mineralogicznego ze szczegółowym opisem czynności produkcyjnych, będących częścią procesu produkcji cementu, zawiera czynności, które nie mogą zostać zaliczone do procesów mineralogicznych o których mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy, uprawniających do zastosowania zwolnienia.

Zatem, ponieważ nie wszystkie czynności produkcyjne opisane w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Wnioskodawcę obejmują swym zakresem czynności mogące być zaliczone do procesów mineralogicznych o których mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy, Spółka niezasadnie uważa że, całość opisanych czynności produkcyjnych, w których zużywana energia elektryczna jest objęta zwolnieniem z akcyzy, w oparciu o przepis art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl