IBPP4/4513-212/15/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-212/15/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Grupa, skupiającą 5 członków. Członkowie Grupy to rolnicy indywidualni zajmujący się uprawą roślin. Oprócz podstawowych roślin rolniczych uprawiają zioła takie jak m.in. mięta, melisa określane jako zioła kulinarne. Członkowie Grupy całą swoją produkcję ziół kulinarnych sprzedają w formie świeżej do grupy. Grupa natomiast tylko i wyłącznie kupuje surowiec od swoich członków. Grupa nie kupuje ziół od innych osób. Grupa w tym roku pozyskała suszarnie oraz wybudowała hale, na której to dokonuje się koniecznego zabiegu konserwacji poprzez wysuszenie aby uniknąć zaparzenia i fermentacji a w konsekwencji zniszczeniu. Następnie wysuszony surowiec w zależności od wymagań odbiorcy poddaje się procesowi oddzielenia liści od łodygi, czyszczeniu w celu usunięcia zanieczyszczeń mineralnych i organicznych, wymieszaniu w celu ujednolicenia partii surowca. Do procesu suszenia niezbędne jest Wnioskodawcy ciepło, które ma pochodzić z spalanego miału. Grupa działa pod numerem PKD 4622Z sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako sp. z o.o. kupując bezpośrednio miał z kopalni jest zwolniony z opłaty podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, kupując surowiec tylko od swoich członków, którzy są wyłącznie rolnikami, Grupa jest zwolniona z opłaty podatku akcyzowego, zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia jako: prace rolnicze, ogrodnicze i leśne, art. 31a ust. 1 pkt 6.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. Nr 752), wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, że przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych.

Zasadą jest, że obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Natomiast w art. 31a ust. 1 zostały wymienione czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych, zwolnione od akcyzy.

Zgodnie z ww. art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie.

Powyższy przepis umożliwia zatem zwolnienie wyrobów węglowych od podatku w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Zauważyć należy, że użycie przez prawodawcę takich pojęć wskazuje, że zwolnienie to nie ma charakteru podmiotowego lecz przedmiotowy (przysługuje jedynie w określonych pracach, a nie określonemu podmiotowi, tj. rolnikowi, ogrodnikowi, hodowcy ryb oraz posiadaczom lasów).

Ustawa nie zawiera definicji legalnych tych pojęć.

Z Małego słownika j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999 str. 789 wynika, że rolniczy to odnoszący się do rolnictwa; związany z rolnictwem, zajmujący się rolnictwem. Rolnictwo to uprawa i hodowla roślin oraz chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Praca - str. 699 ww. słownika - to działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych (...).

Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich.

Z kolei ogrodnictwo to gałąź gospodarki rolnej obejmująca warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo itp. (Mały słownik j. polskiego, wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999 str. 560).

Zatem prace ogrodnicze to działalność polegająca na uprawie i hodowli warzyw, uprawie i uszlachetnianiu drzew i krzewów oraz uprawie roślin ozdobnych.

Hodowla to planowa opieka nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania (str. 253 ww. słownika).

Ryba każdy osobnik z gromady ryb (Pisces), zmiennocieplnych kręgowców wodnych, oddychających skrzelami (str. 819 ww. słownika).

Zatem zużycie wyrobów węglowych w hodowli ryb polega na planowej opiece nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania.

Leśnictwo z kolei to nauka obejmująca całokształt zagadnień związanych z gospodarką leśną, np. sadzenie, ochrona, użytkowanie lasów (str. 387. ww. słownika).

Zatem działalność, która nie jest związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, uprawą i hodowlą warzyw, uprawą i uszlachetnianiem drzew i krzewów oraz uprawą roślin ozdobnych, planową opieką nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania jak również nauką obejmująca całokształt zagadnień związanych z gospodarką leśną, np. sadzeniem, ochroną, użytkowaniem lasów (nie zmierza do wytworzenia tych dóbr) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Z analizy pojęć prac rolniczych, prac ogrodniczych, hodowli ryb oraz leśnictwa wynika, że zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 6 ustawy, ma charakter przedmiotowy i odwołuje się jedynie do celowej działalności z zakresu uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, uprawy i hodowli warzyw, uprawy i uszlachetniania drzew i krzewów oraz uprawy roślin ozdobnych jak również do planowej opieki nad wzrostem i rozwojem ryb ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania, nauki obejmującej całokształt zagadnień związanych z gospodarką leśną, np. sadzeniem, ochroną, użytkowaniem lasów.

Mając powyższe na uwadze, skoro Wnioskodawca zamierza dokonywać skupu ziół kulinarnych od swoich członków i skupione zioła poddawać procesowi konserwacji poprzez wysuszenie, to będzie wykonywać inną działalność niż uprzywilejowana zwolnieniem od podatku (działalność ta nie mieści się w zdefiniowanym powyżej zakresie prac rolniczych czy też ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie).

Reasumując, Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu miału węglowego w ramach zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym winien on dokonać zakupu wyrobu węglowego z zawartym w cenie podatkiem akcyzowym.

Stosownie do powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl