IBPP4/4513-199/15/LG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-199/15/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie metalurgicznym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

XSp. z o.o. (zwana dalej Spółką) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów hutniczych w procesie przeróbki plastycznej na gorąco tj. podgrzaniu materiału a następnie jego walcowaniu i poddaniu procesowi obróbki cieplnej. Działalność ta sklasyfikowana jest zgodnie z PKD 2410 Z - produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Spółka zużywa energię elektryczną w procesach produkcyjnych i do oświetlenia hal i budynków oraz jako małe przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi sprzedaż energii elektrycznej podnajemcom. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku akcyzowego od energii elektrycznej. X

Sp. z o.o. posiada koncesję na:

* dystrybucję energii elektrycznej... z dnia... z terminem ważności do 1 lutego 2020 r.,

* obrót energią elektryczną... z dnia... z terminem ważności do 1 lutego 2020 r.

Udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki X Sp. z o.o. na podstawie z art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawa Energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 r. Energetyki.

Zgodnie z art. 30b ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych, zwolnienie to obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Opis procesu produkcyjnego:

Spółka posiada dwie walcownie: wyrobów długich oraz wyrobów kuto-walcowanych, w których wytwarza następujące wyroby:

1. W walcowni wyrobów długich: pręty okrągłe 90-250 mm; pręty kwadratowe do wyrobu butli gazowych 130,150,200 mm; kęsy i kęsiska kwadratowe 80-300 mm oraz kształtowniki otwarte.

2. W walcowni wyrobów kuto-walcowanych: pierścienie o średnicy 280-3000 mm i masie do 3000 kg oraz obręcze: kolejowe do zestawów kołowych o średnicy zewnętrznej 850-1250 mm i tramwajowe o średnicy zewnętrznej 400-750 mm do produkcji, których wykorzystywana jest obok gazu ziemnego wysokometanowego o kodzie CN 2711 21 00 również energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Proces produkcji wyrobów walcowanych długich składa się z następujących etapów:

* Przygotowanie wsadu polega na przydzieleniu kęsisk lub wlewków z wytopu o wymaganym składzie chemicznym i odpowiedniej długości;

* Proces nagrzewania wsadu do walcowania w zależności od rodzaju wsadu prowadzony jest w piecach wgłębnych (wlewki) lub w piecu pokracznym (kęsiska). Wszystkie piece opalane są gazem ziemnym o kodzie CN 2711 21 00.

* Walcowanie jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap polega na odwalcowaniu na Walcarce Zgniatacz wstępniaka o określonych wymiarach. Moc silnika głównego wynosi 4 740 kW. Następnie na Walcarce Nawrotnej następuje nadanie kształtu wyrobu. Moc silnika wynosi 2 x 2.250 kW. Transport w czasie walcowania odbywa się z wykorzystaniem samotoku rolkowego i przesuwaczy linowych z zabierakami.

* Cięcie. Po odwalcowaniu następuje odcięcie odpadu technologicznego na nożycy o mocy 150 kW. Podział pasma na długości zgodne z zamówieniem klienta odbywa się na dwóch piłach tarczowych na gorąco, każda o mocy 200 kW.

* Znakowanie trwałe na gorąco, nanoszenie numeru wytopu, gatunku stali.-znaku producenta oraz inne wymagane przez klienta. Znakowanie prowadzone jest ręcznie.

* Chłodzenie odwalcowanych i pociętych prętów prowadzone jest w dołach chłodniczych lub na chłodniach. Każda z czterech sekcji wyposażona jest w silnik o mocy 80 kW. Do transportu wykorzystywana jest suwnica oraz przesuwacze linowe z zabierakami.

* Obróbka cieplna - pręty okrągłe, mogą być dostarczane w jednym z następujących stanów dostawy: ulepszonym cieplnie, normalizowanym, odprężonym, kombinacji ww. stanów dostawy lub zmiękczonym. Do procesów obróbki cieplnej tj. normalizacja, zmiękczanie i odprężanie wykorzystywany jest piec komorowy Seco Warwick. W ciągu do ulepszania cieplnego znajdują się: piec pokraczny (wykorzystywany do nagrzewania materiału do hartowania), wanna hartownicza oraz piec komorowy do przeprowadzania procesu odpuszczania.

* Wszystkie wyroby huty podlegają prostowaniu. Do prostowania prętów okrągłych wykorzystuje się prostownice Montbard (moc 500kW); Danieli (moc 500kW) oraz MAE (moc 100 kW). Prostowanie kształtowników następuje na prostownicy pięciorolkowej (moc 136 kW) oraz naciągowej (moc 161 kW). Prostowanie kęsisk prowadzone jest na prostownicy siedmiorolkowej o mocy 220 kW.

* Powierzchnia kęsów i kęsisk przeznaczonych do kucia podlega szlifowaniu. Moc szlifierki wynosi 220 kW.

* Wyroby na specjalne przeznaczenie cięte są na wymiar na piłach na zimno. Wydział posiada dwie piły o mocy 10 kW każda.

Proces produkcji wyrobów kuto-walcowanych składa się z następujących etapów:

* przygotowanie wsadu poprzez cięcie na określony wymiar. Odbywa się to na 6 piłach taśmowych o mocy 10 kW każda;

* proces nagrzewania do przeróbki plastycznej prowadzony jest w piecu obrotowym opalanym gazem ziemnym;

* proces przeróbki plastycznej jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap to spęczanie i dziurowanie. Wykorzystywana jest prasa hydrauliczna produkcji firmy Thyssen Wagner typ HRP 4000 o nacisku 4000 Mg. Nadanie kształtu końcowego odbywa się na walcarce promieniowo - osiowej, chłodzenie odwalcowanych wyrobów odbywa się w dolach chłodniczych lub na chłodni;

* wyroby wydziału P3 mogą być dostarczane w stanie surowym, normalizowanym lub ulepszanym cieplnie. W ciągu do ulepszania cieplnego znajduje się pięć pieców szybowych, piec z wysuwnym trzonem oraz dwie wanny hartownicze.

Wewnętrzny transport wyrobów w Spółce realizowany jest za pomocą manipulatorów oraz suwnic z napędem elektrycznym o łącznej mocy zainstalowanej 2400 kW. Bilans energii elektrycznej realizowany w Zakładzie w oparciu o system informatyczny ERCO Net i zainstalowane liczniki energii elektrycznej pozwala na precyzyjne wskazanie ilości energii:

* zużytej do procesu technologicznego (tekst jedn.: opisywanego we wniosku procesu metalurgicznego),

* przeznaczonej na cele administracyjno-socjalne,

* przeznaczonej do dalszego odsprzedania dla pomiotów zlokalizowanych na terenie zakładu (odrębne podmioty gospodarcze).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. działalność Wnioskodawcy prowadzona na zasadach wykazanych powyżej będzie mogła zostać uznana za spełniająca cechy procesów metalurgicznych, a tym samym czy wykorzystywana przez Spółkę energia elektryczna w tych celach metalurgicznych będzie korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 30b ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż wykorzystuje on energię elektryczną w procesie metalurgicznym o którym mowa w art. 30b ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca klasyfikuje swoją działalność zgodnie z PKD do 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych która obejmuje:

* obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,

* produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,

* produkcję żelazostopów,

* produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,

* produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,

* przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,

* produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,

* produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych.

* produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,

* produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,

* produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,

* produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,

* produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,

* produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Opisana w niniejszym wniosku działalność Wnioskodawcy polegająca na produkcji wyrobów w procesie walcowania na gorąco, następnie poddania materiału obróbce cieplnej będzie spełniać warunki procesu metalurgicznego.

Z punktu widzenia dyscypliny naukowej metalurgia obejmuje dwie zasadnicze grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu. Walcowanie na gorąco jest elementem przetwarzania stali i mieści się w tej definicji. Natomiast proces produkcji to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu.

Zatem, przenosząc powyższe definicje na grunt pojęć używanych przez prawodawcę dodać należy, że zjawiska te: cięcie, nagrzewanie, walcowanie, znakowanie oraz obróbka cieplna prowadzą do wytworzenia wyrobu gotowego. Wnioskodawca jest już w posiadaniu interpretacji indywidualnej: znak IBPP4/4513-38/15/DT wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której ww. procesy uznane zostały za procesy metalurgiczne i Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w tym procesie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycją 33 ww. załącznika nr 1 do ustawy została ujęta energia elektryczna o kodzie CN 2716 00 00.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie.

Obrót energią elektryczną i jej zużycie w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje:

1.

z dniem nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju;

3.

z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6;

4.

z dniem powstania długu celnego, w przypadku importu energii elektrycznej przez nabywcę końcowego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach metalurgicznych.

Zwolnienie to jest uwarunkowane:

1.

wykorzystywaniem energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;

2.

przekazywaniem przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (art. 30 ust. 7b ustawy).

Stosownie do art. 30 ust. 7c ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

1.

nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.

ilość wykorzystanej energii elektrycznej;

3.

sposób wykorzystania energii elektrycznej;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów hutniczych w procesie przeróbki plastycznej na gorąco, tj. podgrzaniu materiału a następnie jego walcowaniu i poddaniu procesowi obróbki cieplnej. Wnioskodawca posiada dwie walcownie: wyrobów długich oraz wyrobów kuto-walcowanych. Działalność ta sklasyfikowana jest zgodnie z PKD 2410 Z - produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Wnioskodawca zużywa energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00 w procesach produkcyjnych i do oświetlenia hal i budynków oraz jako małe przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi sprzedaż energii elektrycznej podnajemcom. Wnioskodawca posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej oraz koncesję na obrót energią elektryczną.

Przedmiotem wniosku jest zakwalifikowanie produkcji wyrobów hutniczych do procesu metalurgicznego oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej zużywanej w tym procesie.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia "procesy metalurgiczne", nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.Urz.UE.L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 24 Produkcja metali dział ten obejmuje:

* wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

* wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Z kolei podklasa 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych obejmuje:

* obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,

* produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,

* produkcję żelazostopów,

* produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,

* produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,

* przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,

* produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,

* produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,

* produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,

* produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,

* produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,

* produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,

* produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,

* produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z.

Ponadto do określenia pojęcia "procesy metalurgiczne" należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji "Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych" pod red. Aleksandra Góreckiego - procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej "Metalurgią" nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Zatem metalurgia obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

1.

nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;

2.

dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punktu widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mająca na celu wytwarzanie np. jakichś towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie jakichś towarów.

Natomiast proces jest ciąg następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo i stanowiących kolejne etapy rozwoju czegoś lub celowego działania. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 "proces" to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p. technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

Na podstawie powyższego należy zauważyć, że pojęcie procesu ma węższy zakres niż produkcja, która może składać się z samego procesu lecz może być też efektem kilku procesów lub też kompilacją procesu oraz czynności nie stanowiących procesu jak i też w ramach produkcji może nie zachodzić żaden proces.

Zatem procesu produkcji nie można utożsamiać z procesem metalurgicznym.

Należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy, podlega wyłącznie ta część energii elektrycznej, która jest bezpośrednio zużyta w procesach metalurgicznych wyznaczonych przez technologię produkcji wyrobów hutniczych, wymaganych dla uzyskania produktu końcowego.

Ponadto warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy jest przekazywanie przez Wnioskodawcę (podatnika podatku akcyzowego) do właściwego naczelnika urzędu celnego oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wykorzystała energię elektryczną - art. 30 ust. 7b ustawy.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że niektóre czynności opisane we wniosku nie mogą być uznane za proces metalurgiczny. Do procesu metalurgicznego nie można zaliczyć:

* etapu przygotowania wsadu w ramach którego mieszczą się takie czynności jak przydzielenie kęsisk lub wlewków z wytopu mającego miejsce przy produkcji wyrobów walcowanych długich oraz etapu przygotowania wsadu poprzez cięcie na określony wymiar, który występuje przy produkcji wyrobów kuto-walcowanych.;

oraz przy produkcji wyrobów walcowanych:

* czynności szlifowania powierzchni kęsów i kęsisk przeznaczonych do kucia;

* cięcia na wymiar na piłach na zimno wyrobu na specjalne przeznaczenie.

Zdaniem Organu opisane czynności dotyczące przygotowania wsadu nie rozpoczynają procesu metalurgicznego wyrobów hutniczych. Proces ten rozpoczyna się bowiem dopiero w procesie przetwarzania uzyskanego wsadu z zastosowaniem określonej technologii, który prowadzi do uzyskania gotowego wyrobu, jakim są produkty hutnicze. Nie można zatem do procesu metalurgicznego zaliczyć wstępnego przygotowania wsadu, który dopiero ma być przeznaczony do produkcji. Elementem składowym procesu metalurgicznego nie jest również końcowy etap produkcji wyrobów walcowanych, tj. szlifowanie powierzchni kęsów i kęsisk przeznaczonych do kucia oraz cięcie na wymiar na piłach na zimno wyrobu na specjalne przeznaczenie.

Jak wynika bowiem z przytoczonych definicji procesu metalurgicznego, które co prawda nieco się różnią od siebie, lecz dokonując ich syntezy można stwierdzić, że jest to proces polegający na otrzymywaniu, rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów w celu uzyskania jednolitych produktów z metali i ich stopów. Dlatego też sam etap przygotowania surowca, który ma być poddany procesom metalurgicznym nie sposób uznać za element tego procesu. Przygotowanie wsadu niewątpliwie można uznać za proces wspomagający opisany proces metalurgiczny niemniej proces ten nie mieści się w ścisłej definicji procesu metalurgicznego. Również do procesu metalurgicznego nie zalicza się również końcowy etap produkcji wyrobów walcowanych, tj. szlifowanie powierzchni kęsów i kęsisk przeznaczonych do kucia oraz cięcie na wymiar na piłach na zimno wyrobu na specjalne przeznaczenie.

Mając na uwadze, że przepisy ustanawiające przywileje podatkowe nie mogą być interpretowane rozszerzająco należy uznać, że energia elektryczna wykorzystana do przygotowania wsadu oraz do szlifowania i cięcia nie korzysta ze zwolnienia.

Zdaniem Organu za początek procesu metalurgicznego - opisanego we wniosku - w jego ścisłym znaczeniu, należy uznać rozpoczęcie obróbki przygotowanego do produkcji wsadu. Natomiast za zakończenie tego procesu należy uznać uzyskanie produktu hutniczego. Zatem energia elektryczna wykorzystana do uzyskania wyrobu gotowego jednak bez etapu przygotowania wsadu w produkcji wyrobów długich jak i wyrobów kuto-walcowanych oraz wykorzystywana w końcowej fazie produkcji wyrobów walcowanych - do szlifowania i cięcia podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało je uznać za nieprawidłowe.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca we własnym stanowisku stwierdził, że nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż wykorzystuje energię elektryczną w procesie metalurgicznym. Natomiast w opisie sprawy Wnioskodawca zawarł informację, że jest płatnikiem podatku akcyzowego. Jednakże Wnioskodawca posiada koncesję na dystrybucję i obrót energią elektryczną i tym samym posiada status podatnika podatku akcyzowego.

Należy również zaznaczyć, że powołana (wydana dla Wnioskodawcy) interpretacja indywidulana nr IBPP4/4513-38/15/DT w zakresie zwolnienia z akcyzy opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie metalurgicznym nie stoi w sprzeczności z niniejszym rozstrzygnięciem. W interpretacji nr IBPP4/4513-38/15/DT zwolniony został z akcyzy wyrób gazowy przeznaczony do celów opałowych w czynnościach stanowiących element procesu metalurgicznego, w których gaz był wykorzystywany do termicznej lub chemicznej obróbki surowca metalowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl