IBPP4/4513-143/15/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-143/15/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 października lipca 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 grudnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 2 grudnia 2015 r. znak IBPP4/4513-143/15/PK.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem akcyzy, prowadzi skład podatkowy. Kupuje od dostawcy między innymi następujące wyroby:

* U. - kod CN 2710 19 47,

* U. - kod CN 2710 19 47,

* M. -kod CN 2710 19 48.

Produkty są kupowane od dostawcy z zerową stawką akcyzy. Z karty specyfiki produktu, wynika jego przeznaczenie.

Wnioskodawca sprzedaje i będzie sprzedawał wskazane produkty zarówno do zarejestrowanych podmiotów zużywających oraz podmiotów niezarejestrowanych i pośredników.

Ponadto Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywał również sprzedaży wskazanych powyżej wyrobów na rzecz podmiotów z UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa) oraz poza - Unię Europejską (eksport). Wnioskodawca obecnie płaci akcyzę od tych wyrobów i później występuje o jej zwrot, zgodnie z art. 82.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

1. Kody CN opisanych wyrobów w Nomenklaturze Scalonej obowiązujące na dzień 1 marca 2009 r. są następujące:

* CN 2710 19 47- U.

* CN 2710 19 47 - C.

* CN 2710 19 48 - M.

2. Opisane wyroby nie spełniają wymagań jakościowych dla paliw, określonych w odrębnych przepisach, gdyż nie są przedmiotem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, a tym samym nie obejmuje ich zakres ww. regulacji.

3. Wyroby sprzedawane przez Wnioskodawcę będą w całości przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych lub napędowych.

4. Sprzedawane wyroby opisane w zdarzeniu przyszłym nie są zabarwione na czerwono i nie są oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5. Wnioskodawca przez pojęcie "Zarejestrowany podmiot zużywający", zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, rozumie podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia lub podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez ww. podmiot podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Natomiast Wnioskodawca przez pojęcie "niezarejestrowany podmiot zużywający", rozumie podmiot spełniający przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym, który jednak nie jest podmiotem zarejestrowanym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

6. Opisane wyroby mogą być przeznaczone do sprzedaży detalicznej, ale nie są zapakowane do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, lecz do opakowań większych.

7. Sprzedaż na terytorium kraju opisanych wyrobów będzie dokonywana na rzecz podmiotów, które je zużywają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku.

Natomiast przemieszczenie tych wyrobów od Wnioskodawcy (składu podatkowego) do podmiotu zużywającego, dokonane po 31 grudnia 2015 r. będzie dokonane na podstawie dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku akcyzowym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

8. Gdy Wnioskodawca będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy rozpatrywanych wyrobów, to będzie on dokonywał przemieszczenia ze składu podatkowego Wnioskodawcy do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego lub do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy.

Jednakże Wnioskodawca nie wyklucza przypadku sprzedaży do podmiotów z innego kraju UE, nieprowadzącego składu podatkowego. Wtedy jednak oczywista wydaje się konieczność spełnienia dodatkowych warunków określonych w art. 41 ust. 2. W razie zaś ich braku. Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia akcyzy i następnie, będzie mógł ubiegać się o jej zwrot

W związku w powyższym Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż może sprzedawać wskazane wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

9. Gdy Wnioskodawca będzie dokonywał eksportu rozpatrywanych wyrobów do podmiotów z poza UE, to będzie on dokonywał przemieszczenia ze składu podatkowego do składu podatkowego do urzędu celnego na terytorium kraju, który będzie nadzorował faktyczne wyprowadzenie wyrobów z UE, w związku z czym będzie mógł korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, iż będzie posiadał dokumenty potwierdzające wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego.

W związku w powyższym Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż może sprzedawać wskazane wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

1. Z jaką stawką akcyzy Wnioskodawca powinien sprzedawać produkty akcyzowe o kodach CN 2710 19 47-48 tj.: U. - kod CN 2710 19 47, U. - kod CN 2710 19 47, M. - kod CN 2710 19 48, jeżeli dokonuje sprzedaży na rzecz:

* zarejestrowanych podmiotów zużywających,

* niezarejestrowanych podmiotów i pośredników.

2. Czy przy sprzedaży opisanych w pytaniu pierwszym wyrobów Wnioskodawca powinien zawsze pobierać od kupujących oświadczenie o tym, iż "produkt jest w całości przeznaczony do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem", by móc stosować zerową stawkę akcyzy.

3. Czy wskazane w pytaniu drugim oświadczenie będzie mogło być zastąpione przez umieszczenie w ofercie, spółki oraz na fakturze VAT przeznaczenia produktu, jako przeznaczonego do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem

4. Czy w przypadku sprzedaży opisanych w pytaniu pierwszym wyrobów na rzecz podmiotów z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa) lub poza Unię Europejską (eksport), Wnioskodawca musi sprzedawać je naliczając podatek akcyzowy i występować o jego zwrot. Czy też może sprzedawać produkty w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do pytania nr 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony, w przypadku sprzedaży produktów o kodach CN 2710 19 47-48 tj.: U. - od CN 2710 19 47, U. - kod CN 2710 19 47, M. - kod CN 2710 19 48, do stosowania zerowej stawki podatku akcyzowego zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Nie ma znaczenia zdaniem Wnioskodawcy, czy wyroby są sprzedawane do zarejestrowanych "zużywaczy" czy też do podmiotów niezarejestrowanych oraz pośredników.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym podstawową kategorię wyrobów energetycznych stanowią zdefiniowane w powołanym przepisie paliwa silnikowe i paliwa opałowe, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy. Zasadniczo stawki akcyzy w przypadku wyrobów wymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy mają zastosowanie bez względu na przeznaczenie tych wyrobów, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretny punkt w ustępie pierwszym art. 89 ustawy wskazuje, że dany wyrób podlega określonej stawce akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wyjątkiem takim są m.in. oleje przeznaczone do celów opałowych, o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, których stawka zależy od ich przeznaczenia. Szczególną kategorię stanowią oleje smarowe, które nie należą do kategorii paliw silnikowych, ani paliw opałowych, ale ustawodawca określił dla nich stawkę akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 11.

Drugą kategorią wyrobów są "pozostałe paliwa silnikowe" oraz "pozostałe paliwa opałowe", które zostały zdefiniowane w art. 86 ust. 1 pkt 9 i 10. Stawki dla takich wyrobów zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy. Opodatkowanie "pozostałych paliw" uzależnione jest więc w praktyce od przeznaczenia danego wyrobu. Pozostałym paliwem silnikowym, czy też pozostałym paliwem opałowym może więc być zarówno wyrób energetyczny wymieniony wprost w art. 86 ust. 1 pkt 1-8 inny niż te, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, jak również inne wyroby nie wymienione w przepisach ustawy, ale przeznaczone do celów opałowych lub napędowych lub jako dodatki do takich paliw.

Kolejną kategorią wyrobów energetycznych są wyroby, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1, a które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W rezultacie na podstawie przepisów krajowych, jak i przepisów unijnych, produkcja i przemieszczanie tych wyrobów pomiędzy państwami członkowskim podlega kontroli (wyroby te muszą być produkowane w składzie podatkowym, a ich przemieszczanie pomiędzy państwami członkowskim UE może odbywać się tylko w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy wyroby te podlegają zerowej stawce akcyzy. Zerowa stawka akcyzy, ma więc zastosowanie do tych wyrobów energetycznych w sytuacji, gdy są one wykorzystywane w celach innych, niż opałowe lub napędowe.

Ostatnią kategorię wyrobów energetycznych stanowią wyroby wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1 oraz nie zostały one wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Ta kategoria wyrobów energetycznych nie podlega więc kontroli i nadzorowi zarówno w przypadku produkcji, jak i przemieszczania na terenie kraju, jak i pomiędzy państwami członkowskimi. Wyroby te mogą jednak podlegać opodatkowaniu akcyzą oraz kontroli nad produkcją i przemieszczaniem w sytuacji, gdy są one przeznaczone do celów opałowych, napędowych lub jako dodatki do takich paliw. Wtedy będą one klasyfikowane odpowiednio do kategorii pozostałych paliw silnikowych, czy pozostałych paliw opałowych. W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzenie takiego podziału miało na celu zapewnić nadzór i kontrolę nad produkcją i przemieszczaniem paliw silnikowych i opałowych (w tym pozostałych paliw) oraz spowodować obniżkę kosztów działalności przedsiębiorców w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zero (wyjątek stanowią tu wyroby opodatkowane stawką zero wymienione w załączniku nr 2, które podlegają kontroli i nadzorowi na zasadach analogicznych jak paliwa). Wyroby będące przedmiotem niniejszego wniosku, przeznaczone do innych celów niż napędowe lub opałowe, nie zostały wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, w związku z czym nie może mieć do nich zastosowania żadna ze stawek akcyzy określonych w tych przepisach. Powyższe wyroby nie mogą być również opodatkowane według stawek akcyzy określonych dla "pozostałych paliw silnikowych" lub "pozostałych paliw opałowych". W związku z powyższym uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy dla ww. wyrobów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł. Powołane przepisy nie uzależniają możliwości stosowania zerowej stawki akcyzy od tego komu są sprzedawane wyroby, zatem sprzedaż dla zarejestrowanych zużywaczy, czy też podmiotów niezarejestrowanych i pośredników opodatkowana będzie zerową stawką akcyzy, gdy zostaną spełnione warunki określone w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Należy zaznaczyć, że niezależnie od stosowanej stawki akcyzy rozpatrywane wyroby są wyrobami energetycznymi ujętymi w załączniku nr 2 do ustawy, do których stosuje się wspólnotowy system w zakresie monitorowania produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Umieszczenie ww. olejów napędowych w załączniku nr 2 do ustawy oznacza, iż przy przemieszczaniu tych wyrobów stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy (chyba że wyprowadzenie wyrobów ze składu podatkowego odbywa się poza tą procedurą - np. do odbiorcy, który nie prowadzi własnego składu podatkowego), a ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania zerowej stawki akcyzy przy sprzedaży rozpatrywanych wyrobów, do wszystkich podmiotów bez znaczenia jest to czy są to zarejestrowane podmioty zużywające czy też nie.

Stanowisko do pytania numer 2:

Zdaniem Wnioskodawcy, tak jak zostało to wskazane w uzasadnieniu do pytania numer 1 zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy dla rozpatrywanych wyrobów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł. W przepisie ustawodawca wyraźnie wskazał, iż zastosowanie stawki zerowej zależy od przeznaczenia danego wyrobu. Zatem sprzedając rozpatrywane wyroby Wnioskodawca powinien, pobierać stosowne oświadczenia, iż "produkt jest w całości przeznaczony do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem", by móc stosować zerową stawkę akcyzy.

Stanowisko po pytania numer 3:

Zdaniem Wnioskodawcy wystarczającym do stosowania zerowej stawki akcyzy będzie: jeżeli w ofercie, spółki, na fakturze VAT będzie wskazane przeznaczenie produktu, jako przeznaczonego do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów smarowych do silników i że nie jest barwiony za czerwono i oznaczony znacznikiem

Należy zauważyć, iż prawodawca nie określił warunków formalnych dla określenia przeznaczenia wyrobów akcyzowych (objętych wnioskiem) do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, określenie przeznaczenia wyrobów w ofercie spółki oraz wskazanie przeznaczenia sprzedawanych wyrobów na fakturze VAT wystawianej przez Wnioskodawcę przy sprzedaży należy uznać za prawidłowe i uprawniające do zastosowania stawki 0 zł przy dostawie wyrobów o kodach: CN 2710 19 47-48 tj.: U. - kod CN 2710 19 47, Univis HV113 Pail - kod CN 2710 19 47, M. - kod CN 2710 19 48 w sytuacji gdy w powyższy sposób określi przeznaczenie tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Stanowisko po pytania numer 4:

Sprzedając rozpatrywane wyroby do podmiotów z UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa) lub poza UE (eksport), Wnioskodawca ma prawo sprzedawać je w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 tiret c procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie zgodnie z ust. 2 pkt 1 art. 40, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 jeżeli procedura zawieszania poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do podmiotu nie prowadzącego składu podatkowego muszą być spełnione dodatkowe warunki, by mogła być stosowana.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca będzie sprzedawał rozpatrywane wyroby do podmiotów z poza UE tj. dokona przemieszczenia ze składu podatkowego do składu podatkowego do urzędu celnego na terytorium kraju, który będzie nadzorował faktyczne wyprowadzenie wyrobów z UE, będzie mógł korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy. Podobnie w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy. Jednakże w przypadku sprzedaży do podmiotu z innego kraju UE, nieprowadzącego składu podatkowego, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki określone w art. 41 ust. 2.

W związku w powyższym Wnioskodawca może sprzedawać wskazane wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jedynie w przypadku sprzedaży do podmiotów z UE, które nie mają składu podatkowego i gdy nie będą spełnione warunki z art. 41 ust. 2 Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia akcyzy i następnie, będzie mógł ubiegać się o jej zwrot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej "ustawą" (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, 6, 8 i 12 ustawy, użyte w ustawie określenie:

* wyroby akcyzowe oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

* eksport to wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii Europejskiej,

* dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego,

* procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte kodami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zatem wyroby o kodzie CN 2710 19 47 i CN 2710 19 48 są wyrobami energetycznymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w myśl art. 86 ust. 3 ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

Stawki akcyzy dla konkretnych wyrobów energetycznych zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów.

Ponadto wyroby niewymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczone do celów napędowych lub opałowych, zostały zaliczone odpowiednio do "pozostałych paliw silnikowych" lub "pozostałych paliw opałowych", dla których stawki akcyzy zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy.

Jednocześnie w art. 89 ust. 2 ustawy przyjęto zasadę, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Wskazany wyżej przepis (art. 89 ust. 2) określa jednoznacznie, że w przypadku przeznaczenia wyrobów energetycznych, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, do celów innych niż opałowe i napędowe albo jako dodatki i domieszki do tych paliw, np. do produkcji wyrobów nieakcyzowych, stosuje się zerową stawkę akcyzy.

Jak wynika z wniosku Spółka nabywa wyroby o kodzie CN 2710 19 47 - 48. Produkty są kupowane od dostawcy z zerową stawką akcyzy. Wnioskodawca dalej sprzedaje i będzie sprzedawał wskazane produkty zarówno do zarejestrowanych podmiotów zużywających oraz podmiotów niezarejestrowanych i pośredników. Wyroby nabywane i sprzedawane przez Wnioskodawcę będą w całości przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych lub napędowych. Sprzedawane wyroby opisane w zdarzeniu przyszłym nie są zabarwione na czerwono i nie są oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczegółowymi.

W przedmiotowym przypadku nie znajdzie zatem zastosowania stawka podatku wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy gdzie jest mowa o olejach napędowych o kodach CN 2710 19 47 i 2710 19 48, ale przeznaczonych do celów opałowych. Co więcej zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi. Skoro przedmiotowe oleje - jak wskazuje Spółka - nie są barwione oraz znakowane i nie są przeznaczone na cele opałowe stawka podatku określona w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy (w wysokości 232 zł/1000 litrów) nie będzie mieć zastosowania dla tych wyrobów.

W analizowanej sytuacji, nabywane z zerową stawką akcyzy wyroby i dalej sprzedawane przez Spółkę, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - w myśl uregulowań art. 89 ust. 2 będą opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 0 zł, niezależnie od tego komu będą dostarczane przedmiotowe wyroby. Istotne jest bowiem przeznaczenie tych olejów do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe.

W sytuacji, o której tu mowa, obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Niemniej jednak w interesie Wnioskodawcy jest wykazanie, np. w toku kontroli lub prowadzonego postępowania, iż wyroby akcyzowe, od których akcyza nie została zapłacona, zostały faktycznie wykorzystane lub mają być wykorzystane do celów innych niż napędowe lub opałowe. W takim przypadku pomocne w ustaleniu, do jakich celów wyroby te zostały lub zostaną wykorzystane, może być odbieranie od odbiorcy stosownego oświadczenie bądź też umieszczanie tych informacji (oświadczeń) na fakturach podpisywanych przez odbiorę w przypadku sprzedaży wyrobów.

Ze względu na brak obwarowań formalnych do zastosowania stawki w wysokości 0 zł. Wnioskodawca może również zamieszczać informacje o przeznaczeniu oferowanych wyrobów-do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - w ofercie Spółki jak i też na fakturach.

Odnośnie stanowiska Wnioskodawcy, że "niezależnie od stosowanej stawki akcyzy rozpatrywane wyroby są wyrobami energetycznymi ujętymi w załączniku nr 2 do ustawy, do których stosuje się wspólnotowy system w zakresie monitorowania produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych", a tym samym "przy przemieszczaniu tych wyrobów stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy (chyba że wyprowadzenie wyrobów ze składu podatkowego odbywa się poza tą procedurą - np. do odbiorcy, który nie prowadzi własnego składu podatkowego), a ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym", to należy stwierdzić, że jest ono nieadekwatne do sprawy.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5.

Wyroby, o których mowa we wniosku, niewątpliwie są objęte wspólnotowym system w zakresie monitorowania produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, niemniej jak wynika z wniosku Wnioskodawca nabył przedmiotowe wyroby ze stawką 0 zł. Należy zatem uznać, że wyroby te, zostały wprowadzone do konsumpcji na wcześniejszym etapie obrotu tj. wyprowadzone z procedury zawieszenia poboru akcyzy ze stawką zerową, ze względu na przeznaczenie. Dlatego też w momencie nabycia tych wyrobów przez Wnioskodawcę nie są już objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym nie mogą one być wprowadzone do składu podatkowego Wnioskodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a tym bardziej być wyprowadzone ze składu w tej procedurze.

Oznacza to, że dalsza sprzedaż tych wyrobów na rzecz podmiotów zużywających, a nabytych uprzednio ze stawką zerową (nieprzeznaczonych do szeroko rozumianych celów opałowych i napędowych), odbywa się już na podstawie dokumentów handlowych.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca dokonuje również wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu ww. wyrobów akcyzowych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium kraju:

* do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,

* do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.

W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie na odcinek trasy od składu podatkowego do urzędu celnego poprzez który wyprowadzane są wyroby poza Unię. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy ww. procedura ma zastosowanie do przemieszczania wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium docelowego państwa członkowskiego albo do podmiotu upoważnionego do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach tej procedury.

Stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Jednocześnie zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5.

Zauważyć trzeba, iż załącznik nr 2 do ustawy, zawierający wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym w pozycji 20 pod symbolem CN od ex 2710 11do ex 2710 19 69 wymieniono, oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Zgodnie z ww. przepisami procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie co do zasady do wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Niemniej jak już wcześniej zauważono, wyroby które są przedmiotem sprzedaży, Wnioskodawca nabył ze stawką 0 zł. Zatem w przedmiotowej sytuacji nie są spełnione warunki do zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Nadmienić jednak należy, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy Wnioskodawca winien przemieszczać ww. wyroby na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Uproszczony dokument towarzyszący to dokument, na podstawie którego przemieszcza się w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą (art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy). Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Ponadto zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (wydanie specjalne Dz.Urz.UE rozdział 9, tom 1, str. 216) jeżeli produkty objęte podatkiem akcyzowym, które zostały przeznaczone do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim, mają być wprowadzone do obrotu w innym Państwie Członkowskim w celach określonych w art. 7 dyrektywy 92/12/EWG, osoba, która jest odpowiedzialna za przepływ wewnątrzwspólnotowy, ma obowiązek sporządzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W czasie przepływu tych produktów z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego dokument musi towarzyszyć przesyłce w czasie przepływu i być dostępny dla właściwych władz Państwa Członkowskiego w celu kontroli.

Na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego powinny być więc przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby objęte zharmonizowaną akcyzą na terytorium UE, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, nawet w sytuacji gdy z uwagi na opodatkowanie zerową stawką akcyzy - kwota "zapłaconej" akcyzy wynosi 0 zł. Stosowanie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w przypadku tych wyrobów uzasadnione jest potrzebą udokumentowania, że wyroby te, mimo że zostały dopuszczone do konsumpcji na terytorium kraju (wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego), nie będą jednak przedmiotem konsumpcji na terytorium kraju, ale zostały dostarczone wewnątrzwspólnotowo do odbiorcy w innym państwie członkowskim.

W związku z powyższym, przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, ww. wyrobów, objętych zerową stawką akcyzy, powinno odbywać się z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Natomiast Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wpłacenia podatku oraz zwrócenia się o jego zwrot - o ile nie zostanie zmienione przeznaczenie ww. wyrobów - albowiem dla wyrobów opodatkowanych stawka w wysokości 0 zł przyjmuje się, że podatek został zapłacony.

W przypadku zaś eksportu wyrobów akcyzowych poza procedura zawieszenia poboru akcyzy od których podatek został zapłacony ustawodawca nie przewidział żadnych warunków które winne być spełnione.

Dodatkowo należy zauważyć, że stosownie do art. 6 ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479 z późn. zm.) jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r., do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2016 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowi należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2015 r.

Informuje się, że w zakresie opodatkowania ww. wyrobów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl