Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/4513-120/15/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie zwolnienia z akcyzy paliwa żeglugowego przemieszczanego do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, z wykorzystaniem statków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie zwolnienia z akcyzy paliwa żeglugowego przemieszczanego do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, z wykorzystaniem statków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ("Spółka") prowadzi swoją działalność w zakresie produkcji i handlu asfaltami oraz emulsjami drogowymi, jak również w zakresie obrotu paliwem żeglugowym.

W związku z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu paliwem żeglugowym, Spółka posiada status zarejestrowanego odbiorcy, jak również prowadzi działalność jako podmiot pośredniczący w rozumieniu regulacji akcyzowych.

Spółka zamierza nabywać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy paliwa żeglugowe o różnych kodach CN, stanowiące wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy akcyzowej (dalej: paliwo żeglugowe), ze składu podatkowego znajdującego się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W tym celu, Spółka zamierza uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca.

Następnie, Spółka działając jako zarejestrowany odbiorca będzie nabywał paliwo żeglugowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego znajdującego się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przedmiotowe paliwo będzie przemieszczane do Polski z wykorzystaniem statków. Miejscem odbioru tego paliwa, które będzie wskazane w zezwoleniu na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca, będą zbiorniki znajdujące się na nabrzeżu portu.

Następnie Spółka zamierza dostarczać ww. paliwo żeglugowe do kontrahentów z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie do celów żeglugi (zwolnienie o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej). Dostawa paliwa żeglugowego będzie dokonywana z wykorzystaniem barek bezpośrednio do podmiotów zużywających tj. na statki.

Spółka rozważa czy w przypadku zastosowania powyższego modelu dostawy paliwa będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego, przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów formalnych zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (m.in. prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych; dołączania do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentów dostawy itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego, a następnie dostawy paliwa żeglugowego w opisanym w stanie faktycznym zdarzeniu przyszłym będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowe, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego, a następnie dostawy paliwa żeglugowego w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zwolnienia z podatku akcyzowego.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki:

(i)

W ocenie Spółki, przedstawionym w niniejszym wniosku model nabycia i dostawy paliwa żeglugowego umożliwia jej zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej.

W niniejszej sprawie, kluczowe jest dokonanie analizy prawidłowości poszczególnych etapów obrotu paliwem żeglugowym tj. nabycia paliwa żeglugowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego innego państwa członkowskiego przez Spółkę (etap 1) oraz dostawy paliwa żeglugowego do podmiotów zużywających z zastosowaniem zwolnienia ze względu na przeznaczenie (etap 2).

Pierwszym etapem obrotu paliwem żeglugowym w modelu wskazanym w zdarzeniu przyszłym będzie nabycie paliwa żeglugowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego znajdującego się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jak już zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza dokonywać ww. nabycia jako zarejestrowany odbiorca.

Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy akcyzowej, "Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane: ze składu podatkowego na terytorium państw członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju...".

Zatem Spółka działając jako zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia paliwa żeglugowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego innego państwa członkowskiego, o ile wyroby te zostaną przemieszczone do wskazanego w zezwoleniu miejsca odbioru.

W myśl art. 57 ust. 2 ustawy akcyzowej: "Zarejestrowany odbiorca (...), jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru wyrobów akcyzowych". W dalszej części przepisu wskazane jest, że: "Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (...) może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych".

Przenosząc treść powyżej cytowanych przepisów na grunt omawianych przez Spółkę modeli transakcji wskazać należy, że miejscem odbioru wyrobów akcyzowych będą zlokalizowane przy nabrzeżu portu morskiego barki. Spółka będzie w posiadaniu stosownej dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do wykorzystywania barek. Jednocześnie, adresem miejsca odbioru będzie adres portu w którym będzie zlokalizowane miejsce odbioru wyrobów akcyzowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, barki spełniają wymagania określone w § 2 rozporządzenia w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych tj. będą właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia wyrobów, zapewnią możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów, a także będą odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności za pomocą trwałego oznaczenia.

W ocenie Spółki, nie ma więc przeszkód aby uznać barki za miejsce odbioru wyrobów akcyzowych, kiedy spełniają wszystkie warunki określone przepisami ustawy akcyzowej oraz przepisów wykonawczych, co będzie podlegało ocenie naczelnika urzędu celnego właściwego w kwestii wydania Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca.

Podsumowując, zdaniem Spółki, jako zarejestrowany odbiorca będzie ona mogła nabywać paliwo żeglugowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego znajdującego się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i przemieszczać to paliwo do miejsca odbioru wskazanego w zezwoleniu na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca.

(iii)

Drugi etap transakcji stanowi dostawa paliwa żeglugowego bezpośrednio do podmiotu zużywającego z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej. W przypadku Spółki, dostawa paliwa żeglugowe będzie następowała z wykorzystaniem barek na statki, gdzie będzie następował odbiór paliwa przez podmioty zużywające.

Artykuł 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej wskazuje, że: "Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13".

Jak już Spółka wskazała, paliwo żeglugowe, które zamierza dostarczać, będzie wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy akcyzowej.

Jak wynika z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe w przypadkach wskazanych w art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej. Jednym z przypadków wskazanych w art. 32 ust. 3 jest pkt 5 jest przypadek: "nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego".

Spółka pragnie wskazać, że powyższy przypadek, w którym możliwe jest zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego, będzie miał miejsce w sytuacji Wnioskodawcy, we wskazanym zdarzeniu przyszłym. Wynika to z faktu, iż Spółka zamierza nabywać paliwo jako zarejestrowany odbiorca w celu jego dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Ponadto, Spółka spełni również warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej tj. złoży stosowne zabezpieczenie akcyzowe, będzie dołączała do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumenty dostawy (bądź dokumenty zastępujące dokumenty dostawy), będzie prowadzić ewidencje wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. Jednocześnie dostarczane z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej paliwo żeglugowe, będzie prawidłowo oznaczone i zabarwione w przypadkach gdy jest to wymagane przez przepisy prawa. Ponadto, w sytuacjach przewidzianych przez ustawę akcyzową kontrahent przedstawi Spółce pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej.

(iv)

Podsumowując, Spółka działając jako zarejestrowany odbiorca, który nabywa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego znajdującego się w innym państwie członkowskim paliwo żeglugowe, którego odbiór następuje w zbiornikach, skąd dalej będzie transportowany przy użyciu barek do podmiotów zużywających może dokonywać tej dostawy z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków formalnych zastosowania tego zwolnienia z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.

Przypadki, w których stosuje się przedmiotowe zwolnienie, zostały określone w ust. 3 przedmiotowego art. 32 ustawy. Zgodnie z pkt 5 tego przepisu, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Natomiast warunki stosowania zwolnień wynikających z ww. art. 32 ust. 1 pkt 2 zostały określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy zarejestrowany odbiorca jest to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio "zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca".

Zgodnie z ww. przepisami zwalnia się z akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym. Jednym z przypadków do których ma zastosowanie to zwolnienie jest ich nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego odbiorcę (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca) w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego. Zwolnienie to jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Mając jednak na uwadze, że Wnioskodawca zamierza uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca co jest warunkiem wstępnym umożliwiającym zastosowanie zwolnienia w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa żeglugowego w celu dostarczania go do podmiotów zużywających, konieczne jest tutaj rozstrzygnięcie czy punkt odbioru wyrobów akcyzowych opisanych we wniosku tj. barki spełniają wymagania dla uzyskania takiego zezwolenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy przez procedurę zawieszenia poboru akcyzy rozumie się procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy, w przypadku przemieszczania wyrobu akcyzowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający (zarejestrowanego odbiorcę).

W myśl art. 57 ust. 2 ustawy zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa w szczególności:

1.

numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2.

adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3.

adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4.

rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

5.

formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1048) w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Rozporządzeniem tym określono warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno:

1.

być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów;

2.

spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów;

3.

być odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności za pomocą trwałego oznaczenia.

Ww. przepisy przewidują, że zarejestrowany odbiorca będzie mógł zastosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych w sytuacji gdy wyroby te zostaną przemieszczone do określonego we właściwym zezwoleniu jednego miejsca ich odbioru, do korzystania z którego będzie miał tytuł prawny, a miejsce to będzie spełniało warunki określone w ww. rozporządzeniu.

Ze względu, że przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie definiują pojęcia "miejsce" należy przyjąć jego potoczne znaczenie, które oznacza przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić, część jakiejś przestrzeni, na której ktoś przebywa, coś się znajduje lub odbywa; też: pomieszczenie służące określonym celom. Z powyższego jednoznacznie wynika, że "miejsce" na gruncie podatku akcyzowego należy kojarzyć z określoną nieruchomością. Potwierdza to art. 58 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca zawiera w szczególności adres, pod którym zlokalizowane jest miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Zatem termin "miejsce" oznacza w przepisach ustawy #8722; określony teren i lokalizację.

Zdaniem Organu pogląd, że barka może stanowić "miejsce" odbioru wyrobów akcyzowych jest sprzeczny z istotą pojęcia "miejsce". Przedmiotowe barki, służą do przemieszczania paliwa żeglugowego do odbiorców. Należy je zatem uznać za ruchome punkty odbioru paliw i pływające zbiorniki (magazyny).

Nie można zatem uznać, że rzecz ruchoma służąca do przemieszczenia paliwa żeglugowego stanowi "miejsce" odbioru wyrobów akcyzowych.

Trzeba tu mieć również na uwadze, że zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy zarejestrowany odbiorca winien posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru wyrobów akcyzowych". Trudno uznać, że prawo do korzystania z barek jest prawem do korzystania z miejsca. W istocie będzie to prawo do korzystania z rzeczy ruchomej, która może zmieniać lokalizację.

Dlatego też ewentualne podanie adresu portu w którym cumują barki nie nadaje barce statusu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Warto zauważyć, że adres to wyrażone słowami i numerami określenie miejsca, w którym znajduje się określony budynek, instytucja itp. Podanie adresu portu w tym przypadku będzie stanowiło podanie obszar cumowania barki, a nie miejsce odbioru wyrobów akcyzowych. Barka jako taka ze swej natury nie posiada adresu, który można by wskazać w zezwoleniu na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Nie jest zatem możliwe w tym przypadku wskazanie adresu odbioru wyrobów akcyzowych, co jest niezbędne do uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 58 ustawy.

W ocenie Organu powyższe regulacje wykluczają możliwość uznania barki przemieszczającej się po drogach wodnych i cumowanej w porcie za miejsce odbioru, a w konsekwencji brak jest możliwości wskazania adresu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, co stanowi warunek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca. Wnioskodawca zatem nie powinien uzyskać ww. zezwolenia, którego brak powoduje, że nie wystąpi przypadek, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy.

Zatem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa żeglugowego, którego punktem odbioru jest pływająca barka (rzecz ruchoma) i jego dalszej dostawy do podmiotu zużywającego, Wnioskodawca nie może stosować zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl