IBPP4/4513-114/16/LG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/4513-114/16/LG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-114/16/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie olejów smarowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie konfekcjonowania wyrobów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (dalej: "Wyroby"). Konfekcjonowanie tych Wyrobów polega na rozlewaniu ich do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmienia się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN).

Spółka zamierza nabywać w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej jako "UE") w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej jako: "WNT") oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 1.9 99 (dalej również jako "Wyroby"). Wyroby te zostały wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym W konsekwencji, stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym są wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11, cytowanej ustawy stawka akcyzy na oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, a więc także na Wyroby, wynosi 1.180,00 zł/1000 litrów. Natomiast w państwach członkowskich UE, w których Spółka będzie je nabywać, zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, Wyroby nie są wyrobami akcyzowymi. Wyroby nie są również wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w konsekwencji, zgodnie z art. 40 ust. 6 tej ustawy w odniesieniu do Wyrobów procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się wyłącznie na terytorium kraju.

Dlatego też, nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Spółka zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, będzie:

* dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i składać zabezpieczenie akcyzowe przed wprowadzeniem Wyrobów na terytorium kraju;

* składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonywać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia; powstania obowiązku podatkowego;

* prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Stąd wolą Wnioskodawcy jest uzyskanie stanowiska Organu w zakresie obowiązków Spółki wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, a więc także olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.

Po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego Wyrobów, Spółka będzie je konfekcjonowała. Konfekcjonowanie będzie polegało na rozlewaniu Wyrobów do mniejszych opakowań. W toku konfekcjonowania nie zmieni się skład chemiczny danego Wyrobu ani jego klasyfikacja w ramach Nomenklatury Scalonej (CN). Wyroby klasyfikowane do różnych kodów CN nie będą w toku konfekcjonowania mieszane ze sobą. W związku z tym konfekcjonowanie Wyrobów nie będzie stanowiło produkcji wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Konfekcjonowania Wyrobów będzie się odbywać poza składem podatkowym Spółki.

Część konfekcjonowanych Wyrobów Spółka planuje dostarczać w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej "WDT") do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana.

Po dokonaniu WDT Wyrobów, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka będzie ubiegała się o zwrot akcyzy zapłaconej od nich na terytorium kraju, poprzez złożenie pisemnego wniosku do właściwego naczelnika urzędu celnego. Do wniosku będą załączone następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na kopii dokumenty handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, (iv) dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

Dlatego też wolą Wnioskodawcy jest uzyskanie stanowiska Organu w zakresie:

1.

uprawnień Spółki wynikających z art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych przez Wnioskodawcę olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju;

2.

obowiązków dokumentacyjnych, których spełnienie jest niezbędne w celu zrealizowania przez niego uprawnienia do uzyskania zwrotu akcyzy, w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych przez Wnioskodawcę olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków poza określonymi w art. 78 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

2. Czy w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana, Spółce przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

3. Czy w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym tj. w przypadku zrealizowania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Wnioskodawca, stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, powinien załączyć do wniosku o zwrot akcyzy wyłącznie następujące dokumenty; (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na dokumencie handlowym, (iv) dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

4. Czy w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy Wnioskodawca może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

5. Czy w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu, o którym mowa w pytaniu nr 4, dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana może być oświadczenie ich odbiorcy.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

1. W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nie jest on zobowiązany do i spełnienia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków poza określonymi w art. 78 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

2. W przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których od tych Wyrobów akcyza nie jest wymagana, Spółce przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie.

3. W przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym tj. w przypadku zrealizowania dostawy wewnątrzwspólnotowej konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Spółka, stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, powinna załączyć do wniosku o zwrot akcyzy wyłącznie następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na dokumencie handlowym, (iv) dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

4. W przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy. Wnioskodawca może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

5. W przypadku braku możliwości uzyskania przez Wnioskodawcę dokumentu, o którym mowa w pytaniu nr 4, dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy konfekcjonowanych olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 akcyza od tych Wyrobów nie jest Wymagana, może być oświadczenie ich odbiorcy.

Jednocześnie Spółka informuje, że stanowisko Spółki przedstawione w niniejszym wniosku zostało w całości uznane za prawidłowe w interpretacji indywidualnej nr ILPP3/443-129/14-2/TK z 10 marca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Spółka występuje z ponownym wnioskiem z ostrożności procesowej z uwagi na nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w zakresie przepisów będących przedmiotem interpretacji. Niemniej, zmiany przepisów ustawy, w ocenie Wnioskodawcy, nie mają wpływu na prawidłowość stanowiska Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia argumenty na poparcie swojego stanowiska.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 1.

Należy wskazać, że w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazano obowiązki, jakie musi spełnić podatnik, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego. Podobne wymogi, na mocy art. 78 ust. 3 cytowanej ustawy powinien spełnić podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowy niewymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Jednakże na mocy tego przepisu, z katalogu obowiązków określonych w art. 78 ust. 1 wyłączony został obowiązek potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT) oraz wystawienia i dołączenia do zwracanego UDT dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Należy również zwrócić uwagę, że oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Niemniej, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 11 stawka akcyzy na tej wyroby (za pewnymi wyjątkami) wynosi 1.180,00 zł/1.000 litrów.

W konsekwencji, w przypadku WNT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, Wnioskodawca będzie zobowiązany:

1.

przed ich wprowadzeniem na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2.

bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

3.

prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt 3 powyżej oraz zakres danych, jakie powinna ona zawierać określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2361).

Żadne inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie nakładają innych obowiązków na podatnika dokonującego WNT wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Dlatego też, dokonując WNT olejów smarowych oraz pozostałych oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia wyłącznie obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, o których mowa powyżej, a więc:

a.

dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i składać zabezpieczenie akcyzowe przed wprowadzeniem Wyrobów na terytorium kraju;

b.

składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonywać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

c.

prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 2.

Przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą podatnikowi, który dokonał WDT wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Przepis ten nie ogranicza w żaden sposób katalogu wyrobów, których WDT uprawnia do otrzymania zwrotu akcyzy. Należy zatem stwierdzić, że zwrot ten przysługuje zarówno w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do tej ustawy, jak i wyrobów niewymienionych w tym załączniku, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. A zatem zwrot akcyzy przysługuje także w przypadku dokonania WDT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Cytowany przepis art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza trzy warunki ubiegania się o zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju:

1.

ubiegającym się o zwrot akcyzy jest podatnik podatku akcyzowego;

2.

podatnik ten dokonał WDT wyrobów akcyzowych;

3.

podatnik ten złożył pisemny wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W tym kontekście należy wskazać, że w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu WNT Wyrobów, które po rozlaniu do mniejszych opakowań będą w części przedmiotem WDT. A zatem zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 3, tj. złożył pisemny wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju, Spółce będzie przysługiwał zwrot akcyzy.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 3.

Spółka wskazuje, że zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego niezależnie od wniosku o zwrot akcyzy w przypadku WDT wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju określa art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Dokumentami tymi są:

a.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;

b.

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym;

c.

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

W kontekście powyższego należy wskazać, że przepisy akcyzowe nie precyzują dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej. W konsekwencji wystarczające powinny być faktura VAT oraz dokument przewozowy, jeżeli dany wyrób był przemieszczany z wykorzystaniem obcego środka transportu. Należy również podkreślić, że zgodnie z doktryną prawa podatkowego, organy podatkowe nie mogą żądać przedstawienia dokumentów, które u danego przedsiębiorcy nie są stosowane lub też nie mogą zostać przedstawione, jeżeli inne dokumenty potwierdzają dokonanie dostawy wyrobów akcyzowych do innego państwa członkowskiego (zob. Parulski S. Akcyza. Komentarz. LEX 2010).

Z kolei z informacji posiadanych przez Spółkę, w państwach członkowskich, do których Wnioskodawca planuje dokonywać WDT Wyrobów, podatek akcyzowy nie jest od tych Wyrobów wymagany. W konsekwencji, do wniosku o zwrot akcyzy Spółka powinna załączyć dokument potwierdzający, że w państwie do którego dokonuje WDT Wyrobów, akcyza nie jest wymagana.

Żadne inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają innych dokumentów, jakie należy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oprócz wniosku o zwrot akcyzy w przypadku WDT wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w opisanym zdarzeniu przyszłym, powinien on przedłożyć naczelnikowi urzędu celnego wyłącznie następujące dokumenty: (i) faktura VAT, (ii) dokument przewozowy, (iii) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych na dokumencie handlowym, (iv) dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 4.

Na wstępie należy zauważyć, że stosownie do art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz.UE.L283 z 31 października 2003 r., s. 51 z późn. zm.; tiz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne - Rozdział 9 t. 1, s. 405), wyroby klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (a zatem również oleje smarowe oraz pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99), wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, nie są objęte zakresem tej dyrektywy. W konsekwencji, w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej, oleje smarowe oraz pozostał oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 znajdują się poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że w państwach członkowskich, do których zamierza dostarczać oleje smarowe oraz pozostał oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, nie są one objęte akcyzą.

Spółka pragnie również wskazać, że podjęła, za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej działającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, do którego planuje dostarczać Wyroby w ramach WDT, próbę pozyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego, że akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana. Niemniej do chwili obecnej, takiego dokumentu Spółka nie otrzymała. Wnioskodawca może jedynie przypuszczać, że zwłoka w uzyskaniu takiego dokumentu wynika z braku przepisów w prawie tego państwa członkowskiego, które regulowałyby procedurę jego wystawiania. W konsekwencji, należy założyć, że brak jest gwarancji, że Spółka taki dokument w końcu uzyska. Może się bowiem okazać, że organy podatkowe państw członkowskich nie są do wydawania takich dokumentów uprawnione.

Dlatego też Spółka stwierdza, że w przypadku uzyskania przez nią urzędowego (dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza od tych Wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa, do wniosku o zwrot akcyzy może załączyć uwierzytelnioną przez siebie kopię tego dokumentu, bez konieczności przedkładania każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT.

Żądanie załączenia każdorazowo oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień dokonania WDT stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, państwa członkowskie muszą stosować środki, które przy jednoczesnym skutecznym umożliwieniu im osiągnięcia celów realizowanych przez ustawodawstwo krajowe, w jak najmniejszym stopniu przynoszą uszczerbek celom i zasadom określonym w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego. Dlatego też, chociaż uzasadnione jest, by przepisy przyjęte przez państwo członkowskie zmierzały do jak najskuteczniejszej ochrony interesów budżetu państwa, to nie mogą one wykraczać poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Oczekiwanie, że Wnioskodawca będzie każdorazowa załączał oryginał takiego dokumentu do wniosku o zwrot akcyzy, wykraczałoby poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia celu jakim jest zabezpieczenia interesów budżetu państwa.

UZASADNIENIE w zakresie pytania nr 5.

Jak wskazano w uzasadnieniu w zakresie pytania 4, Spółka podjęła już próbę pozyskania urzędowego dokumentu potwierdzającego, że w państwie członkowskim, do którego planuje dostawę Wyrobów akcyza od nich nie jest wymagana. Niemniej, do chwili obecnej, takiego dokumentu Spółka nie otrzymała. W konsekwencji, Wnioskodawca stwierdza, że w takiej sytuacji dokumentem potwierdzającym, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego Spółka dokonała WDT konfekcjonowanych Wyrobów akcyza nich nie jest wymagana może być oświadczenie ich odbiorcy.

Żądanie w takiej sytuacji załączenia urzędowego dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, oznaczałoby de facto pozbawienie Wnioskodawcy możliwości odzyskania zapłaconej akcyzy.

W tym miejscu warto przytoczyć fragment uzasadnienia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nr IBPP4/443-320/12/PH z 18 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W interpretacji tej organ orzekający stwierdza, m.in. że w przepisach regulujących zwrot podatku akcyzowego podmiot, który jest właściwy do wystawienia dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana, nie został określony. Zatem dokument ten może wystawić każdy podmiot, który funkcjonuje w państwie członkowskim, na rzecz którego dokonano dostawy i ma do czynienia z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium tego państwa, w formie oświadczenia.

Należy również zwrócić uwagę, iż wymaganie, aby dokument potwierdzający, że akcyza w określonym państwie nie jest wymagana, miał zostać sporządzony przez organy podatkowe państwa członkowskiego mogłoby być w praktyce niemożliwe do zrealizowania, ponieważ organy państwa członkowskiego mogłyby nie być uprawnione do wystawiania tego rodzaju dokumentów.

Zatem brak jest przeszkód, aby zgodzić się z Wnioskodawca, iż "właściwym organem do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w ich państwie nie jest wymagana jest każdy podmiot, który funkcjonuje w państwie członkowskim, na rzecz którego dokonano dostawy i ma do czynienia z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium tego państwa."

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 27 załącznika nr 1 do ustawy umieszczono wyroby o kodzie CN 2710, tj. oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją 2710.

Zatem wyroby o kodach CN 2710 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów.

Wyroby o kodach CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w wykazie wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie rady 92/12/EWG.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy - produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Z powyższego wynika, że rozlew wyrobów energetycznych nie jest produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy.

Reasumując, w świetle przepisów art. 87 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym konfekcjonowanie przedmiotowych wyrobów, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju w należnej wysokości, może się odbywać poza składem podatkowym.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

1.

przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego;

2.

potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

3.

bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3a. złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa - art. 78 ust. 3 ustawy.

Na podstawie art. 138c ust. 1 ustawy, ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo prowadzą:

1.

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2.

podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3.

podatnik nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1.

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138I, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1,

2.

sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e -138I,

3.

wzory ewidencji, o której mowa w art. 138I, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2-4,

4.

rodzaje ksiąg kontroli, o których mowa w art. 138d ust. 1, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych księgach, oraz wzory tych ksiąg, a także sposób ich prowadzenia,

5.

rodzaje dokumentacji, o której mowa w art. 138o, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji, oraz jej wzory, a także sposób jej prowadzenia

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2361) określa m.in. szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138g i art. 138I ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz protokołach, o których mowa w art. 138m ust. 1 ustawy oraz sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ust. 1, art. 138b, art. 138c, art. 138e-138I ustawy.

W przedmiotowej sprawie nabywane wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i są objęte stawką akcyzy inną niż 0 zł. Zatem Wnioskodawca winien spełnić wymagania o których mowa w art. 78 ust. 1 w zw. z art. 78 ust. 3 ustawy, tj.

* dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego,

* złożyć deklaracje uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego oraz dokonać obliczenia i wpłacenia należnej akcyzy od nabywanych wyrobów,

* złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

Jednocześnie Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo wynikający z art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast sposób prowadzenia ewidencji i zakres danych jakie powinna taka ewidencja zawierać określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r.

Wnioskodawca wskazał we własnym stanowisku, że w przypadku WNT olejów smarowych oraz pozostałych olejów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 będzie zobowiązany:

* przed ich wprowadzeniem na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

* bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego,

* prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 jest prawidłowe.

Po rozlaniu przedmiotowych wyrobów (niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowanych na terytorium kraju stawką inną niż stawka zerowa) do opakowań jednostkowych będą one przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

W myśl art. 82 ust. 3 ustawy, podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

1.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;

2.

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;

2a. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 82 ust. 7 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając:

1.

konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych;

2.

konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy;

3.

ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy.

Wydane na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1053 z późn. zm.) w § 1 określiło:

1.

tryb zwrotu akcyzy,

2.

terminy zwrotu akcyzy,

3.

minimalną kwotę zwrotu akcyzy,

4.

wzór wniosku o zwrot akcyzy

- w przypadkach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana.

W załączniku do ww. rozporządzenia z 20 sierpnia 2010 r. zamieszczono wzór wniosku o zwrot akcyzy. Pozycja nr 6 wzoru wniosku zawiera listę wymaganych załączników dołączanych do wniosku. Załącznikiem tymi odpowiednio są:

1.

dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju:

2.

dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego:

3.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych:

4.

dokumenty potwierdzające dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych:

5.

informacja o numerze zgłoszenia wywozowego lub dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu wyrobów akcyzowych:

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby celnej.

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy, zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu.

Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a - art. 82 ust. 6 ustawy.

Ponadto w myśl § 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia z w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana. Wypłaty uznanej kwoty zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy i przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 3-4a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.

Zatem ww. przepisy przewidują możliwość zwrotu podatku akcyzowego w przypadku m.in. dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przy czym wysokość uznanej kwoty akcyzy zostaje określona decyzją właściwego naczelnika urzędu celnego po przeprowadzeniu wszczęte wnioskiem o zwrot akcyzy postępowania podatkowego.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyzę zapłacono na terytorium kraju, krąg podmiotów ubiegających się o zwrot akcyzy został określony w powyżej cytowanych przepisach. Wynika z nich, że wniosek taki mogą złożyć tylko podmioty, które dokonały zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu celnego jako podatnicy akcyzy, a następnie dokonały dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu tych wyrobów oraz podmioty, które nabyły te wyroby od podatnika podatku akcyzowego i następnie dokonały ich wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportu. Innymi słowy, przepisy ustawy o podatku akcyzowym uprawniają do zwrotu akcyzy tylko podatnika akcyzy lub pierwszego nabywcę wyrobów po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, czyli pierwszego pośrednika w łańcuchu dystrybucji wyrobów akcyzowych. Do zwrotu akcyzy nie jest natomiast uprawniony drugi ani żaden kolejny pośrednik w obrocie wyrobami akcyzowymi na terenie kraju przed ich wywozem do innego państwa członkowskiego lub poza obszar UE. Tym samym zwrot akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych przysługuje tylko temu podatnikowi albo podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika, który we własnym imieniu dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej (eksportu) wyrobów akcyzowych lub zlecił we własnym imieniu dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej (eksportu) wyrobów akcyzowych.

Ponadto podatnik, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza na terytorium kraju, składając wniosek o zwrot akcyzy winien do tego wniosku dołączyć dokumenty wymienione w art. 82 ust. 1 i 3 ustawy, które na podstawie art. 82 ust. 6 tej ustawy są podstawą dokonania ich weryfikacji przez właściwego w sprawie zwrotu naczelnika urzędu celnego. Tym samym warunkiem rozpatrzenia wniosku o zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych dostarczonych wewnątrzwspólnotowo jest łączne spełnienie warunku, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz dołączenie do wniosku dokumentów wymienionych w art. 82 ust. 3 ustawy. W takim przypadku po przeprowadzonej weryfikacji wniosku zwrot akcyzy następuje w terminie 30 dni (lub 90 dni jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia) od przedstawienia dokumentów wymienionych w art. 82 ust. 3 ustawy.

Zatem wniosek o zwrot akcyzy winien zawierać zarówno dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju przez podatnika podatku akcyzowego jak i dokumenty, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca jako podatnik podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia akcyzowych, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy tych wyrobów, i który złożył wymagany przepisami wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się i otrzymania zwrotu akcyzy zawartej w dostarczonych wewnątrzwspólnotowo wyrobach. Przy czy jak już wyżej wskazano wysokość uznanej kwoty zwrotu określona zostaje decyzją właściwego naczelnika urzędu celnego.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2 jest prawidłowe.

Jak wskazano już wcześniej, w myśl art. 82 ust. 3 ustawy, podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:

1.

dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;

2.

potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy;

2a. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;

3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

Przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym są wyroby niewymienne w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Tym samym przepis art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy nie będzie miał w sprawie zastosowania.

Równocześnie za dokumenty towarzyszących przesyłce mogą być uznane: faktura oraz dokument przewozowy.

Ponadto z opisu zdarzenia przyszłego, wynika, ze w państwach członkowskich, do których Wnioskodawca planuje dokonanie WDT podatek akcyzowy nie jest wymagany od dostarczanych wyrobów.

Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy jest obowiązany załączyć do wniosku o zwrot akcyzy: fakturę, dokument przewozowy, potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym oraz dokument potwierdzający, że w państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego dokonana została dostawa wewnątrzwspólnotowa opisanych konfekcjonowanych wyrobów akcyza od tych wyrobów nie jest wymagana.

W tym miejscu organ pragnie zaznaczyć, co zostało już wskazane w części dotyczącej pytania 2, że wniosek o zwrot akcyzy powinien również zawierać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od dostarczanych wyrobów.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3 zostaje uznane za prawidłowe.

Kolejnym pytaniem w sprawie jest możliwość załączenia do wniosku o zwrot akcyzy kopii dokumentu wydanego przez władze skarbowe państwa, do którego dostarczane są opisane wyroby, potwierdzającego, że w tym państwie członkowskim akcyza od tych wyrobów nie jest wymagana, bez każdorazowego przedkładania oryginału takiego dokumentu aktualnego na dzień wykonania WDT. Dokument taki byłby uwierzytelniony przez Wnioskodawcę.

Przepis regulujące zwrot akcyzy nie zastrzegają aby obowiązkiem ubiegającego się o zwrot akcyzy do wniosku było dołączenie tylko i wyłącznie oryginału dokumentu potwierdzającego, że akcyza w danym państwie nie jest wymagana. Tym samym, w sytuacji aktualności takiego dokumentu, Wnioskodawca do wniosku o zwrot akcyzy może dołączyć kopię tego dokumentu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 jest prawidłowe.

Dalej Wnioskodawca ma wątpliwość czy w przypadku braku posiadania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w danym państwie członkowskim od przedmiotowych wyrobów nie jest wymagana, wydanego przez władze skarbowe tego państwa wystarczającym będzie oświadczenie odbiorcy tych wyrobów w tym zakresie.

Odnosząc się do opisanego zagadnienia, tutejszy organ stwierdza, że w przepisach regulujących zwrot podatku akcyzowego podmiot, który jest właściwy do wystawienia dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana, nie został określony. Zatem dokument ten może wystawić każdy podmiot, który funkcjonuje w państwie członkowskim, na rzecz którego dokonano dostawy i ma do czynienia z obrotem wyrobami akcyzowymi na terytorium tego państwa, w formie oświadczenia.

Zatem dokumentem dołączonym do wniosku o zwrot akcyzy zamiast dokumentu potwierdzającego, że akcyza w danym państwie członkowskim nie jest wymagana może być w tym zakresie oświadczenie odbiorcy wyrobów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W tym miejscu należy wskazać na art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 5 jest prawidłowe.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy zostaje ono uznane za prawidłowe.

Jednakże należy zaznaczyć, że ostateczne rozstrzygnięcie o tym czy Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów przysługuje zwrot podatku akcyzowego i w jakiej wysokości może zostać rozstrzygnięte jedynie w decyzji wydanej przez właściwego w sprawie zwrotu akcyzy naczelnika urzędu celnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl