IBPP4/4513-109/15/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 września 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4513-109/15/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych przez zakład energochłonny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych przez zakład energochłonny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W. sp. sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej: Spółka) jest podmiotem działającym w branży przetwórstwa drewna. Spółka w swojej działalności nabywa i wykorzystuje znaczącą ilości gazu ziemnego, tj. gaz o kodzie CN 2711 21 00. Gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę stanowi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, zwana dalej: "ustawą akcyzową") wyrób akcyzowy.

Zdecydowaną większość gazu ziemnego (około 96%) Spółka wykorzystuje do celów produkcyjnych, tj. gaz wykorzystywany jest do zapewnienia energii niezbędnej w celu przeprowadzenia reakcji estryfikacji celulozy kwasem poliakrylowym oraz do usunięcia ze środowiska reakcji wody powstającej jako produkt uboczny tej reakcji. Około 4% gazu ziemnego Spółka wykorzystuje w okresie zimowym na cele grzewcze.

W roku 2014 koszt zakupu gazu w Spółce wyniósł - (...) zł, w odniesieniu do całości przychodów Spółki ze sprzedaży własnych wyrobów i usług w roku 2014 - (...) zł.

Spółka w chwili obecnej, nabywając gaz ziemny, uiszcza w jego cenie podatek akcyzowy, nie korzystając ze zwolnienia gazu ziemnego od podatku akcyzowego.

Ustawa akcyzowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 przewiduje zwolnienie gazu ziemnego z podatku akcyzowego dla zakładu energochłonnego, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej Spółka jest zakładem energochłonnym, zgodnie z wyżej przedstawionym 12% udziałem kosztu zakupu gazu ziemnego w stosunku do wartości produkcji sprzedanej za rok 2014 r. Spółka prowadzi produkcję w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałując na środowisko. Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Spółka stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko. Proces produkcji generuje niewielką ilość odpadów, które są wywożone przez wynajętą firmę poza teren zakładu i utylizowane. Większość odpadów stanowią cząsteczki włókien zebrane z odpylaczy. Zauważalne ilości drobin włókien nie mogą wydostać się poza granice zakładu podczas normalnej pracy instalacji. Jeżeli wystąpiłaby awaria, ciąg technologiczny zostanie natychmiast zatrzymany. Spółka przedsięwzięła pewne działania w celu wprowadzenia w jej działalności Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. Działania związane z prowadzeniem systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności Spółki na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Wprowadzenie powyższych działań, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładach Spółki, w których spalany jest gaz ziemny odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy W. sp. z o.o., w świetle art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej, po wprowadzeniu w swojej działalności Systemu Zarządzania Środowiskowego, który potwierdzony zostanie przez jednostkę posiadającą akredytację PCA certyfikatem ISO 14001:2004, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy w odniesieniu do całości używanego gazu ziemnego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, iż w świetle art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz 31b ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, po wprowadzeniu w jej obu zakładach Systemu Zarządzania Środowiskowego, który zostanie potwierdzony certyfikatem ISO 14001 uprawniona będzie do zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do całości zużywanego gazu ziemnego.

Powyższe stanowisko Spółki wynika z tego, iż ustawodawca w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej przewidział zwolnienie z podatku akcyzowego gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W odniesieniu do powyższego zwolnienia Spółka powinna spełnić łącznie dwa warunki: po pierwsze powinna być zakładem energochłonnym, po drugie powinna wprowadzić w swojej działalności system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej ustawodawca zdefiniował zakład energochłonny jako podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Prawodawca w ustawie o podatku akcyzowym nie zdefiniował pojęcia produkcji sprzedanej. Jednakże z definicji tego pojęcia zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 wynika, że produkcja sprzedana to wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu.

Udział zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej za rok 2014 w Spółce wyniósł 12% (w roku 2014 koszt zakupu gazu w Spółce wyniósł - (...) zł, w odniesieniu do całości przychodów Spółki ze sprzedaży własnych wyrobów i usług w roku 2014 - (...) zł). W związku z powyższym, w myśl art. 31b ust. 10 ustawy akcyzowej, Spółka jest zakładem energochłonnym.

W odniesieniu do drugiego warunku zwolnienia tj. wprowadzenia do działalności Spółki systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, to na dzień dzisiejszy Spółka nie ma wprowadzonego w życie powyższego systemu, natomiast planuje wprowadzić do swojej działalności System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. W ocenie Spółki po wprowadzeniu przez nią w życie Systemu Zarządzania Środowiskowego, który zostanie potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004 przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA, będzie ona uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w odniesieniu do całości używanego gazu ziemnego, tj. gazu zużywanego do celów produkcyjnych oraz grzewczych.

Zdaniem Spółki, norma ISO 14001 definiuje podstawowe wymagania w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego i jest instrumentem wspomagającym świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wskazana norma ISO określa wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych. System Zarządzania Środowiskowego ma na celu głównie uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska. Powyższe oznacza, że system ISO 14001 ma na celu wprowadzanie takich rozwiązań w danym podmiocie, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Mając na uwadze art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej, w którym ustawodawca odniósł się do systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej, w opinii Spółki należy stwierdzić, że system ISO 14001 spełnia tę przesłankę. Skoro bowiem jego głównym celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne to również jest to cel dotyczący ochrony środowiska. W konsekwencji, w opinii Spółki, system ISO 14001 należy uznać za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej.

Spółka stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerowanie w środowisko, dlatego też jej zdaniem wprowadzenie w jej działalności Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005, w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji powyższego celu. Działania związane z prowadzeniem systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności Spółki na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Wprowadzenie powyższych działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA, jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładach Spółki, w których spalany jest gaz ziemny odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

Zwolnienie gazu ziemnego z podatku akcyzowego, w świetle art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz art. 31b ust. 10, zostało potwierdzone w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2014 r. IPTPP3/443A-70/13-2/k.k., Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2014 r. IBPP4/443-600/13/BP, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2014 r. IPTPP3/443A-69/13-2/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

1.

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;

3.

powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 13 jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów (art. 31b ust. 5 ustawy).

Zasadą jest zatem, że podmiotem korzystającym ze zwolnienia, w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Dla zastosowania ww. zwolnienia konieczne jest, oprócz wymogów zawartych w samym przepisie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, spełnienie również warunku, o których mowa w art. 31b ust. 5 ustawy. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż wyrobu gazowego została dokonana zgodnie ze wszystkimi warunkami uprawiającymi sprzedawcę do zastosowania zwolnienia z akcyzy, a wyroby gazowe zostały przez finalnego nabywcę gazowego zużyte do celów innych niż objęte zwolnieniem podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, będzie finalny nabywca gazowy.

Ze złożonego Wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży przetwórstwa drewna. Spółka w swojej działalności nabywa i wykorzystuje znaczącą ilości gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00. Zdecydowaną większość gazu ziemnego (około 96%) Spółka wykorzystuje do celów produkcyjnych, tj. gaz wykorzystywany jest do zapewnienia energii niezbędnej w celu przeprowadzenia reakcji estryfikacji celulozy kwasem poliakrylowym oraz do usunięcia ze środowiska reakcji wody powstającej jako produkt uboczny tej reakcji. Około 4% gazu ziemnego Spółka wykorzystuje w okresie zimowym na cele grzewcze. W roku 2014 udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniósł 12%.

Spółka przedsięwzięła działania w celu wprowadzenia w jej dwóch zakładach Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, który jest równoznaczny z wymaganiami PN-EN ISO 14001:2005. Działania związane z prowadzeniem systemu Zarządzania Środowiskowego będą miały na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności Spółki na środowisko poprzez usprawnienie zarządzania w Spółce, czyli stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa tak aby zmniejszać negatywny wpływ jego działalności na środowisko naturalne. Wprowadzenie powyższych działań, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zostanie potwierdzone certyfikatem przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), jako zgodne z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. System ISO 14001 potwierdzi, że zarządzanie środowiskowe w zakładach Spółki, w których spalany jest gaz ziemny odbywać się będzie na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, na dowód czego Spółka uzyska stosowny certyfikat z datą ważności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy w odniesieniu do całości używanego gazu ziemnego w świetle art. 31b ust. 1 pkt 5 oraz art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, po wprowadzeniu w swojej działalności Systemu Zarządzania Środowiskowego, który potwierdzony zostanie przez jednostkę posiadającą akredytację PCA certyfikatem ISO 14001:2004.

Podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

1.

winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz

2.

w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:

a.

system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub

b.

do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zwolnienie określone w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest zwolnieniem udzielanym podmiotom ze względu na przeznaczenie - tj. takim podmiotom, które wykorzystują wyroby gazowe w przypadku, gdy w ich przedsiębiorstwie będącym zakładem energochłonnym lub w zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej zakładem energochłonnym (zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy), wprowadzone zostały w życie system, prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Wnioskodawca wskazuje, że w roku 2014 udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej przez Spółkę w jej dwóch zakładach wyniósł 12%, zatem jest większy niż 5% próg wymagany przepisami ustawy o podatku akcyzowym, tym samym Spółka spełnia warunek uznania jej za zakład energochłonny.

Zasadnie przy tym Wnioskodawca uważa, że wartość produkcji sprzedanej, o której mowa w art. 31b ust. 10 powinna być ustalana na podstawie wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, na podstawie delegacji ustawowej z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591).

Zasadność stosowania powyższego sposobu obliczania wartości produkcji sprzedanej w odniesieniu do roku poprzedzającego została potwierdzona prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 936/13, który orzekł: (...) że do ustalenia wartości produkcji sprzedanej stosuje się przepisy z zakresu statystyki publicznej (...).

Wobec powyższego dla zastosowania zwolnienia w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy należy rozpatrzyć czy wprowadzenie przez Wnioskodawcę w życie systemu prowadzącego do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej będzie uprawniało do zastosowania powyższego zwolnienia.

Ustawodawca nie sprecyzował, jakie systemy obowiązujące w polskim systemie prawnym spełniają wymagania systemów, o których mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, to jest jakie systemy prowadzą do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej.

Zatem skoro brak jest odesłania do innych przepisów oraz definicji legalnych w szczególności pojęcia system to "odkodowując" normę prawną należy w pierwszej kolejności odwołać się do reguł językowych języka polskiego.

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 900 "system" to przykładowo:

* zbiór jednostek tworzących jakąś całość organizacyjną, służących jednemu celowi; układ;

* określony sposób, metoda wykonywania jakiejś czynności.

Jest to zatem układ elementów stanowiący organizacyjną całość służących jednemu celowi.

Ponadto jak wskazano w słowniku "Język polski. Współczesny słownik języka polskiego", pod red. Bogusław Dunaj, Warszawa 2007, t. 2, s. 1757, przez system należy rozumieć uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą określone relacje, tworzące pewną całość.

Tym samym nie każdy tego typu układ elementów może być systemem w rozumieniu analizowanego przepisu. Musi on, co wynika wprost z brzmienia przepisu, prowadzić do osiągania jasno sprecyzowanych celów. Ponadto, przy interpretowaniu danego przepisu prawa, należy mieć na względzie to, co ustawodawca chciał przez dane stwierdzenia osiągnąć.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, przyjąć należy, że wprowadzenie w życie przez zakład energochłonny systemu - o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy - polega na wdrożeniu (wprowadzeniu w życie) uporządkowanego układu elementów stanowiących organizacyjną całość w celu:

* osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub

* podwyższenia efektywności energetycznej

w ramach odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień (weryfikowanych dodatkowo przez zewnętrzny podmiot posiadający uprawnienia kontrolne).

Powyższe oznacza, że realizacja powyższego warunku możliwa jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu w jednostkach zużywających wyroby gazowe. Nabywca zużywający gaz ma bowiem wdrożyć układ elementów stanowiący organizacyjną całość służący ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Ponadto podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, określonego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, pod warunkiem, że będą w stanie udokumentować uczestnictwo w systemie prowadzącym do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Za systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, uznaje się:

* objęcie instalacji Europejskim Systemem Handlu Emisjami zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695);

* system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);

* wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001:2004 i uzyskanie w tym zakresie certyfikatu, przyznanego przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą (na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645).

Wskazać ponadto należy, że Ministerstwo Gospodarki powołało na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności państwową osobę prawną - Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawującą nadzór nad akredytowanymi jednostkami, włączając w to nadzór nad audytami przeprowadzanymi przez te jednostki. Zakres działalności akredytacyjnej obejmuje m.in. certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001.

Podsumowując, po wprowadzeniu w zakładach Wnioskodawcy Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 potwierdzonego przez jednostkę posiadającą akredytację PCA, odpowiednim certyfikatem, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zatem stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl