IBPP4/4512-218/15/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 października 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4512-218/15/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 6 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 1 października 2015 r. znak: IBPP4/4512-218/15/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się m.in. zakupem bakalii z całego świata a następnie ich sprzedażą. Wnioskodawca zamierza rozpocząć współpracę z nową firmą z UE, która proponuje Wnioskodawcy zakup towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii, importuje towar z USA drogą morską. Odprawia towar w portach w Holandii lub Niemczech. Następnie trafia on na magazyn do jednej z firm logistycznych w Polsce. Firma magazynuje i przechowuje towar w magazynie logistycznym, skąd odbywa się wysyłka do klientów w Polsce. Dokumentami potwierdzającymi tą transakcję jest faktura wystawiona przez kontrahenta unijnego GB (bez VAT), a list przewozowy jest z firmy logistycznej znajdującej się w Polsce, z którego jasno wynika, że krajem dostawy towaru jest Polska.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

* Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE zgodnie z art. 97 ustawy.

* Po złożeniu zamówienia i zawarciu transakcji sprzedaży, dostawca brytyjski wysyła towar z magazynu firmy logistycznej znajdującej się w Polsce. Dowód dostawy wystawiony jest przez przewoźnika polskiego. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie dostarczenia towaru do nabywcy.

* Podmiot brytyjski jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii.

* Podmiot brytyjski nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jest jedynie najemcą powierzchni magazynowych w polskiej firmie logistycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy nabywając towar od tej firmy Wnioskodawca może rozliczyć ten zakup jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

2. Jeżeli tak, to jakie dokumenty powinien posiadać Wnioskodawca, aby prawidłowo udokumentować tą transakcję.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z definicją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W praktyce więc wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru występuje w sytuacji, gdy towar sprzedawany jest z jednego z krajów Wspólnoty na rzecz podmiotu polskiego, zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego od dokonanego nabycia.

W tym przypadku w momencie zakupu towar nie jest transportowany na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy - Wnioskodawca uważa, że transakcja ta nie może to być potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, przez opodatkowane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

W tym przypadku nie dochodzi do przemieszczenia towarów, gdyż firma brytyjska nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski - Wnioskodawca uważa, że transakcja ta nie może to być potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Ad. 2

WNT jest to dostawa, wykonana w innym państwie członkowskim, z którą jest połączony transport towarów do Polski, zaś nabywcą jest polski podatnik. W związku z tym, że transport towarów nie odbywa się pomiędzy dwoma różnymi krajami unijnymi Wnioskodawca uważa, że dokument wystawiony przez dostawcę w postaci faktury unijnej oraz dokument przewozowy dokumentujący transport towaru na terenie Polski nie są wystarczające, aby uznać transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Artykuł 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

1.

nabywcą towarów jest:

a.

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b.

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit.a.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tym samym potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

* po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

* po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Ponadto bez znaczenia jest również w którym kraju dostawca posiada swoją siedzibę.

Dodatkowo transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pod warunkiem, że nabywcą tych towarów jest podatnik o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem o którym mowa w art. 15, natomiast dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Spółka zajmuje się m.in. zakupem bakalii z całego świata a następnie ich sprzedażą. Wnioskodawca zamierza rozpocząć współpracę z nową firmą z UE, która proponuje Wnioskodawcy zakup towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Firma zarejestrowana jest w Wielkiej Brytanii, importuje towar z USA drogą morską. Odprawia towar w portach w Holandii lub Niemczech. Następnie trafia on na magazyn do jednej z firm logistycznych w Polsce. Firma magazynuje i przechowuje towar w magazynie logistycznym, skąd odbywa się wysyłka do klientów w Polsce. Dokumentami potwierdzającymi tą transakcję jest faktura wystawiona przez kontrahenta unijnego GB (bez VAT), a list przewozowy jest z firmy logistycznej znajdującej się w Polsce, z którego jasno wynika, że krajem dostawy towaru jest Polska.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE zgodnie z art. 97 ustawy. Po złożeniu zamówienia i zawarciu transakcji sprzedaży, dostawca brytyjski wysyła towar z magazynu firmy logistycznej znajdującej się w Polsce. Dowód dostawy wystawiony jest przez przewoźnika polskiego. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie dostarczenia towaru do nabywcy. Podmiot brytyjski jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii. Podmiot brytyjski nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jest jedynie najemcą powierzchni magazynowych w polskiej firmie logistycznej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nabycia towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po stronie Wnioskodawcy, gdyż - jak wynika z okoliczności sprawy - w ramach tej dostawy (po złożeniu zamówienia i zawarciu transakcji sprzedaży) nie nastąpi przemieszczenie do Polski towarów z terytorium innego państwa członkowskiego - towar po zawarciu transakcji będzie dostarczany do Wnioskodawcy z magazynu znajdującego się na terytorium Polski. Nie zostaje zatem spełniony jeden z podstawowych warunków dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ponadto w związku z udzieleniem pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, rozpatrywanie sprawy w kontekście drugiego pytania jest bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl