IBPP4/4512-21/15/BP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4512-21/15/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Y."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Y.".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie nie jest zarejestrowany także jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia wymogu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W grudniu 2013 r. podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

1. Niwelacje terenu wraz z brukowaniem

2. Wybudowanie grillo - wędzarni

3. Wybudowanie placu zabaw

4. Zakupiono wyposażenie w postaci mebli ogrodowych

5. Wybudowano ogrodzenie.

Wszystkie opisane zakupy usług i towarów Wnioskodawca dokonywał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i opłacał je ze środków własnych niezwiązanych z żadną działalnością gospodarczą. Za wykonane usługi i zakupione towary otrzymano oraz opłacono faktury VAT.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał żadnej sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje, gdyż jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Dlatego w ramach projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług.

Ponadto wykazuje się, że:

1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.

2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty)" nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

3. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na X. jako osobę fizyczną.

W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu PKD 55.20.Z jednak, z uwagi na planowany obrót nie będzie spełniał obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty)" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacja projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty), Wnioskodawca nie ma prawa od odliczenia podatku od towarów i usług gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 15, art. 86 i art. 88 ust. 4 i art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie nie jest zarejestrowany także jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie spełniam wymogu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W grudniu 2013 r. podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

1. Niwelacje terenu wraz z brukowaniem

2. Wybudowanie grillo - wędzarni

3. Wybudowanie placu zabaw

4. Zakupiono wyposażenie w postaci mebli ogrodowych

5. Wybudowano ogrodzenie.

Wszystkie opisane zakupy usług i towarów Wnioskodawca dokonywał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i opłacał je ze środków własnych niezwiązanych z żadną działalnością gospodarczą. Za wykonane usługi i zakupione towary otrzymano oraz opłacono faktury VAT.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał żadnej sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje, gdyż jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.

2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. "Y." ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty)" nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

3. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na X. jako osobę fizyczną.

W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu PKD 55.20.Z jednak, z uwagi na planowany obrót nie będzie spełniał obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Y.".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że powyższa ocena ma odniesienie do sytuacji gdy celem projektu nie jest promocja działalności gospodarczej, której efektem w długookresowym czasie ma być doprowadzenie do czynności opodatkowanych. Organ wydając przedmiotową interpretację oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, że zakupione towary i usługi nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego (np. wykorzystania zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl