Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 września 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/4512-204/15/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów w związku z prawomocnym wyrokiem WSA w Gliwicach sygn. akt III SA/Gl 1126/13 z 24 września 2013 r. uchylającym indywidualną interpretację z 28 lutego 2013 r. znak IBPP4/443-517/12/PK doręczonym Organowi 28 lipca 2015 r. stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2012 r. (data wpływu 15 listopada 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. (data wpływu 23 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi w zakresie wykonania automatycznego sterowania i okablowania maszyn oraz wykonania mechanicznego montażu oraz wykonania automatycznego sterowania i okablowania maszyn - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usługi w zakresie wykonania automatycznego sterowania i okablowania maszyn oraz wykonania mechanicznego montażu oraz wykonania automatycznego sterowania i okablowania maszyn. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 9 stycznia 2013 r. znak IBPP4/443-517/12/PK.

W dniu 28 lutego 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretacją znak: IBPP4/443-517/12/PK uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Wnioskodawca na ww. pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożył skargę z 16 kwietnia 2013 r., żądając uchylenia zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wyrokiem z 24 września 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 1126/13 WSA w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretacje. Na ww. wyrok Organ wniósł skargę kasacyjną z 29 listopada 2013 r. Wyrokiem z 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt I FSK 131/14 NSA oddalił skargę kasacyjną.

W ww. wyroku WSA stwierdził, że "ustawa o VAT nie zawiera definicji usług związanych z nieruchomościami, jednak powołany przepis zawiera przykładowe wyliczenie usług, które ustawodawca uznał za związane z nieruchomościami i na ich podstawie można sformułować regułę ogólną jakie usługi uznał on za związane z nieruchomościami. Zdaniem Sądu za ten rodzaj usług należy uznać takie, których przedmiotem jest nieruchomość jako taka. Nietrudno bowiem zauważyć, że przedmiotem usługi rzeczoznawcy jest nieruchomość, jej dotyczą czynności osoby wykonującej usługi rzeczoznawcy i to ona wyczerpuje całość świadczenia. Podobnie rzecz się ma z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, których wszystkie czynności nakierowane są na nabycie lub zbycie nieruchomości, usługi architektów, których projekt odnosi się do konkretnej nieruchomości budynkowej czy osób wykonujących usługi nadzoru budowlanego, a które odnoszą się do budowy konkretnego obiektu".

Ponadto sąd wskazał, że "przedmiotem, w którym wnioskodawca świadczy usługę nie jest bowiem konkretna nieruchomość jako taka (jak w przypadku architektów czy osób wykonujących funkcję nadzoru budowlanego), lecz linia do warzyw. To jej montaż w kompletną nadająca się do użycia zgodnie z przeznaczeniem całość i montaż koniecznego do jej funkcjonowania okablowania i oprogramowania stanowi przedmiot świadczenia wnioskodawcy. Okoliczność, w jakiej nieruchomości montaż ten nastąpi ma charakter wtórny i do pewnego stopnia przypadkowy, zależy bowiem od tego, jaki obiekt w celu dokonania montażu wskaże nabywca linii".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dla niemieckiej firmy wykonuje usługi, w zakres których wchodzi montaż mechaniczny oraz wykonanie automatycznego sterowania i okablowania maszyn linii do warzyw. Kontrahent ma stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Niemiec, nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Na wymienione linie (zestawy maszyn) składają się w różnej konfiguracji takie maszyny i urządzenia jak: przenośniki, urządzenia rozładowcze, kosze zasypowe, urządzenia separujące, myjka do warzyw, odkamieniacz, polerki szczotkowe do warzyw, obcinaczka szczypioru, sortowniki na grubość, na długość, stoły selekcyjne, wagi maszyny pakujące, urządzenie układające worki, nogi i konstrukcje dla dopasowania wysokości pomiędzy elementami, podesty pod urządzenia oraz dla obsługi.

Maszyny i urządzenia są dostarczane do kraju przez zleceniodawcę - firmę niemiecką na obiekt użytkownika końcowego, gdzie są ustawiane w hali, pomieszczeniu gospodarczym.

Montaż mechaniczny polega na ustawieniu i (lub) poskręcaniu maszyn na podstawie rysunku ich rozmieszczenia, a także wskazówek producentów danych maszyn. Urządzenia wraz z konstrukcjami zostają ustawione bezpośrednio na posadzce, jakie zwykle występują w tego rodzaju obiektach. Część maszyn i konstrukcji zostaje przymocowana do posadzki kotwami śrubowymi.

Wykonanie automatycznego sterowania i okablowania polega na dostarczeniu i montażu panelu sterującego oraz aparatury łączeniowej i sterowniczej, dostarczeniu przewodów i niezbędnego osprzętu oraz wykonaniu połączeń pomiędzy głównym panelem sterującym, a poszczególnymi maszynami, silnikami, siłownikami, czujnikami, a także wykonanie programu sterującego działania linii, zgodnego z algorytmem uzgadnianym z zamawiającym, i (lub) użytkownikiem końcowym oraz uruchomienie.

Powyższe prace Wnioskodawca wykonuję osobiście wraz z swoimi podwykonawcami.

Maszyny, których dotyczą wymienione usługi instalowane są w taki sposób, że ich zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce nie powoduje uszkodzenia ani istotnej zmiany podłoża, na którym są ustawione. Zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce nie spowoduje jakiegokolwiek uszczerbku na funkcjonalności tych maszyn, które po przeniesieniu w inne miejsce mogą być dalej wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Przedmiotem wniosku jest jedno świadczenie kompleksowe zaklasyfikowane jako usługa, na które składa się dostawa panelu sterującego oraz aparatury łączeniowej i sterowniczej, przewodów, i niezbędnego osprzętu oraz wykonaniu połączeń zgodnie z opisem zawartym we wniosku, i wykonanie programu sterującego które jest wykonywane w ramach kompleksowej usługi, polegającej na wykonaniu automatycznego sterowania i okablowania zgodnie z opisem zawartym we wniosku oraz na wykonaniu mechanicznego montażu oraz wykonania automatycznego sterowania i okablowania maszyn zgodnie z opisem zawartym we wniosku.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy prawidłowym jest zastosowanie się przez Wnioskodawcę do przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług - art. 28b ust. 1 przy wystawianiu faktur za wykonane usługi na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem, przy jednoczesnym wykluczeniu art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j, art. 28n, tym samym czy Wnioskodawca opisane wyżej prace winien traktować jako związane z nieruchomością i opodatkować w Polsce, czy też jako usługę związaną z uruchomieniem maszyny i wtedy nabywca usługi rozliczy podatek tam gdzie posiada swoją siedzibę czyli w Niemczech.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako miejsce świadczenia usług uznać należy siedzibę usługobiorcy, który jest producentem lub dostawcą maszyny, z siedzibami poza terytorium kraju, co pozwala wykluczyć zastosowanie art. 28b ust. 2-4. Z uwagi na fakt, że wykonane usługi w sposób bezpośredni i podmiotowy związane są z maszynami oraz liniami do warzyw, które stanowią mienie ruchome, nawet jeżeli zostaną przymocowane na czas użytkowania, wyklucza, art. 28e-miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

Z uwagi na charakter usług nie mają również zastosowania art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j, art. 28n. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Mając na uwadze treść powyższej regulacji o usłudze związanej z nieruchomością można mówić tylko w takim przypadku, gdy dana nieruchomość jest wpisana w istotę świadczonej usługi i jest jej centralnym elementem, tkwi w niej samej, nadając główny sens usłudze i determinując jej treść - innymi słowy, usługa może być wykonana tylko i wyłącznie w bezpośrednim związku z tą, a nie inną nieruchomością. W przypadku usług świadczonych przez wnioskodawcę montaż mechaniczny i wykonanie sterowania, i okablowania maszyn linii do warzyw zapewne pewien związek z nieruchomością będzie występował, ale będzie miał jedynie charakter wtórny i może dotyczyć każdej nieruchomości, gdzie stałoby urządzenie, które montuje wnioskodawca, co jednak nie daje podstaw do zastosowania art. 28e ustawy o VAT.

Usługi świadczone przez wnioskodawcę należy traktować jako świadczone na urządzeniu, które nie stanowi obiektu budowlanego. W związku z tym miejsce ich świadczenia należy określać na zasadach ogólnych, wynikających z art. 28b ustawy o VAT.

Wynik prac wnioskodawcy wiązał się będzie ściśle z maszynami, które będzie musiał uruchomić i okablować a nie z nieruchomością, gdzie te maszyny stoją. Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają legalnej definicji pojęcia "usług związanych z nieruchomościami", zdaniem Wnioskodawcy pojęcie to należy interpretować w kontekście przytoczonych w przepisie przykładów usług. Analiza tych przykładów prowadzi do wniosku, że za usługi związane z nieruchomościami należy uznać takie usługi, które prowadzą do zmiany stanu prawnego bądź fizycznego nieruchomości. Usługi świadczone przez wnioskodawcę nie dotyczą nieruchomości jako takiej, ale urządzeń - maszyn znajdujących się wewnątrz tej nieruchomości, będą to usługi polegające na montażu panelu sterującego oraz połączeniach elektrycznych pomiędzy silnikami oraz czujnikami i elementami sterowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy usługi w postaci wykonaniu sterowania i okablowania maszyn linii do warzyw nie są usługami związanymi z nieruchomościami w myśl art. 28e ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja jest wydana na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

W art. 28a ustawy wskazano, iż na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub zobowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1, 28g ust. 1 i 1a, 28i, 28j i 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia.

Od powyższej reguły ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. I tak, stosownie do art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia, stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma postać otwartą.

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 47 Dyrektywy 112 Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), który przewiduje, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

W Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 9 (2) (a) VI Dyrektywy wskazano, że opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami jest bardziej racjonalne w miejscu, w którym dana nieruchomość się znajduje. Rozwijając powyższą myśl, należy uznać, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim zapewnić realizację podstawowej zasady wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji towaru lub usługi. Efekt czynności związanych z nieruchomościami jest bowiem w większości przypadków wykorzystywany w miejscu lokalizacji nieruchomości.

Należy podkreślić jednak, że reguła art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE ma zastosowanie tylko w sytuacjach, w których wynik prac wiąże się z konkretną nieruchomością o ustalonym miejscu położenia. Nieruchomość nie musi być już wyodrębniona jako przedmiot własności (dotyczy to gruntów), nie musi być już wybudowana, choćby w części (dotyczy to budynków), lecz musi być znana chociażby jej lokalizacja.

W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C -166/05 pomiędzy Rudi Heger GmbH a Finanzamt Graz-Stadt (Austria) dotyczącej sprzedaży praw do dokonywania połowów w austriackiej rzece ETS wskazał m.in., że należy zbadać jeszcze, czy związek łączący owe usługi z tymi nieruchomościami jest wystarczający.

TSUE uznał, że jedynie świadczenie usług, które pozostaje w bezpośrednim związku z nieruchomością, mieścić się będzie zakresie art. 9 ust. 2 lit. a Szóstej Dyrektywy. W takim związku pozostają wszystkie usługi wymienione w tym przepisie (obecnie we wskazanym art. 47 Dyrektywy 112).

Z powyższego przepisu wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie polega na przygotowywaniu i koordynowaniu prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego.

Zatem aby określić miejsce świadczenia usług świadczonych przez Wnioskodawcę w pierwszej kolejności należy ocenić charakter tych usług. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca świadczy dla niemieckiej firmy - nie mającej stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski - usługi, w zakres których wchodzi montaż mechaniczny oraz wykonanie automatycznego sterowania i okablowania maszyn linii do warzyw. Montaż mechaniczny polega na ustawieniu i (lub) poskręcaniu maszyn na podstawie rysunku ich rozmieszczenia, a także wskazówek producentów danych maszyn. Urządzenia wraz z konstrukcjami zostają ustawione bezpośrednio na posadzce, jakie zwykle występują w tego rodzaju obiektach. Część maszyn i konstrukcji zostaje przymocowana do posadzki kotwami śrubowymi.

Wykonanie automatycznego sterowania i okablowania polega na dostarczeniu i montażu panelu sterującego oraz aparatury łączeniowej i sterowniczej, dostarczeniu przewodów i niezbędnego osprzętu oraz wykonaniu połączeń pomiędzy głównym panelem sterującym, a poszczególnymi maszynami, silnikami, siłownikami, czujnikami, a także wykonanie programu sterującego działania linii, zgodnego z algorytmem uzgadnianym z zamawiającym, i (lub) użytkownikiem końcowym oraz uruchomienie. Maszyny, których dotyczą wymienione usługi instalowane są w taki sposób, że ich zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce nie powoduje uszkodzenia ani istotnej zmiany podłoża, na którym są ustawione. Zdemontowanie i przeniesienie w inne miejsce nie spowoduje jakiegokolwiek uszczerbku na funkcjonalności tych maszyn, które po przeniesieniu w inne miejsce mogą być dalej wykorzystywane w działalności gospodarczej. Jak wskazał Wnioskodawca świadczy on w sprawie objętej wnioskiem jedno świadczenie kompleksowe zaklasyfikowane jako usługa.

Mając na uwadze powyższe oraz wskazane na wstępie uwagi sądu należy stwierdzić, że przedmiotem świadczonej przez Wnioskodawcę usługi nie jest konkretna nieruchomość jako taka, lecz ruchomość w postaci linii do warzyw. To jej montaż w kompletną nadająca się do użycia zgodnie z przeznaczeniem całość i montaż koniecznego do jej funkcjonowania okablowania i oprogramowania wraz z dostarczeniem panelu sterującego, aparaturą łączeniową i sterowniczą, przewodów, i niezbędnego osprzętu stanowi kompleksowy przedmiot świadczenia Wnioskodawcy. Okoliczność, w jakiej nieruchomości montaż ten nastąpi ma charakter wtórny i do pewnego stopnia przypadkowy, zależy bowiem od tego, jaki obiekt w celu dokonania montażu wskaże nabywca linii.

Mając zatem na uwadze, że prawodawca nie przewidział szczególnego miejsca świadczenia dla tego typu usług, miejscem świadczenia dla kompleksowej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę będzie terytorium Niemiec tj. kraj nabywcy usługi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl