IBPP4/4512-135/15/BP - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/4512-135/15/BP Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "X." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "X.".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania (Wnioskodawca) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich a także na podstawie własnego statutu. Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego.

Wnioskodawca realizował Projekt Współpracy pn. "X.", dofinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 w zakresie Działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez 6 LGD z terenu A. i B.

Celem projektu jest zachowanie od zapomnienia tradycyjnej kuchni regionalnej oraz promocja obszaru LGD. W ramach działania 421 Wnioskodawca poniósł koszty związane z udziałem w projekcie... tj. koszty transportu, koszty zakwaterowania uczestników projektu, koszty zakupu produktów spożywczych do przygotowania potraw, koszty materiałów promocyjnych, koszty warsztatów rękodzielniczych oraz koszty koordynacji projektu. Wnioskodawca, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabyte w ramach PROW 2007-2013 działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu nie generowała i nie wygeneruje dochodu. Realizowany projekt współpracy finansowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie Projektów Współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822 z późn. zm.) tj. w formie refundacji poniesionych kosztów. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność, w celu zakwalifikowania poniesionych w pełni kosztów realizowanej operacji, jest interpretacja indywidualna, o którą Wnioskodawca prosi w przedmiotowej deklaracji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pn. "X.".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z pewnymi zastrzeżeniami. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika tj. takimi, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto, podjęte działania w czasie realizacji operacji, nie generują żadnego dochodu na rzecz Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Lokalna Grupa Działania działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich a także na podstawie własnego statutu. Wnioskodawca jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego. Wnioskodawca realizował Projekt Współpracy pn. "X.", dofinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 w zakresie Działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy. Projekty współpracy realizowane są w oparciu o posiadaną i zatwierdzoną Lokalną Strategię Rozwoju. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez 6 LGD z terenu A. i B. Celem projektu jest zachowanie od zapomnienia tradycyjnej kuchni regionalnej oraz promocja obszaru LGD. W ramach działania 421 Wnioskodawca poniósł koszty związane z udziałem w projekcie... tj. koszty transportu, koszty zakwaterowania uczestników projektu, koszty zakupu produktów spożywczych do przygotowania potraw, koszty materiałów promocyjnych, koszty warsztatów rękodzielniczych oraz koszty koordynacji projektu. Wnioskodawca, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca oświadcza, że towary i usługi nabyte w ramach PROW 2007-2013 działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Realizacja projektu nie generowała i nie wygeneruje dochodu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powyższego Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. "X.".

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl