IBPP4/443-973/09/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-973/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2009 r. (data wpływu 19 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu 7 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia struktury jaką należy przyjąć do częściowego odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia struktury jaką należy przyjąć do częściowego odliczenia podatku naliczonego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 października 2009 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-973/08/JP z dnia 24 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, którą powołano uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2000 r.

Instytucja wpisana została do gminnego rejestru pod pozycją nr 1/2000 uzyskując osobowość prawną. Wnioskodawca rozpoczął działalność od 1 września 2000 r., siedziba Wnioskodawcy znajduje się w K.

Zgodnie ze statutem nadanym przez uchwałę z dnia 20 czerwca 2007 r. podstawowymi celami Wnioskodawcy są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców, promowanie kultury i organizowanie działalności w tej dziedzinie oraz jej współtworzenie we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta poprzez sieć biblioteczną i wydawanie gazety oraz działalność gospodarcza.

Wnioskodawca prowadzi różnorodną działalność tj. organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży jako kółka zainteresowań, warsztaty tematyczne, zespoły taneczno wokalne, taneczno folklorystyczne, prowadzi dział biblioteczny wraz z filiami, organizuje bezpłatne imprezy kulturalne w plenerze i w obiektach instytucji, wynajmuje pomieszczenia oraz sprzęt techniczny do obsługi imprez kulturalnych, organizuje seanse filmowe, współorganizuje przedstawienia teatralne, organizuje różnego typu przedstawienia muzyczne. W związku z powyższym instytucja dokonuje różnorodnych zakupów, które można powiązać ze sprzedażą opodatkowaną np. zakup materiałów, usługi kurierskie, wynajem kopii filmowych.

Następna grupa to zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną tj. materiały zużyte podczas zajęć w kółkach zainteresowań, oraz materiały służące do przygotowania imprez kulturalnych.

Następna grupa to zakupy związane z działalnością nieodpłatną, tj. zakup księgozbioru, energia elektryczna i C.O. zużywane w pomieszczeniach bibliotek, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych z wolnym wstępem.

Kolejną grupę stanowią zakupy, które związane są zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną jak również z działalnością nieodpłatną np. energia elektryczna zużywana w budynku administracji, usługi telekomunikacji, olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup sprzętu do pomieszczeń administracji.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 5 października 2009 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklaracje VAT 7.

Proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT będzie wyższa niż 2%.

Wnioskodawca będzie w stanie odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w większości działalności, natomiast w stosunku do ponoszonych kosztów ogólnych (administracyjnych, użytkowania budynków), nie jest w stanie wyodrębnić konkretnych kwot podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną oraz działalnością nieodpłatną na zasadach określonych w art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez zastosowanie współczynnika rocznego obrotu sprzedaży uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego w całkowitym obrocie ze sprzedaży poprzez dwuetapowy klucz podziału dobrany dla specyfiki prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosując dwuetapowy klucz podziału uzyska kwotę podatku VAT naliczonego do odliczenia, która będzie prawidłowa.

Wnioskodawca dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, opodatkowanymi i zwolnionymi z opodatkowania. Jednocześnie w stosunku do niektórych kosztów ogólnych nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania dokonanych zakupów do konkretnego rodzaju działalności, a więc wyodrębnienia podatku naliczonego. Chcąc dokonać odliczenia podatku naliczonego zdaniem Wnioskodawcy należałoby zastosować dwuetapowy klucz podziału. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym będzie, w pierwszym etapie z całości zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej, wydzielenie tej ich część, która jest związana z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i części, która związana jest z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną. Aby tego dokonać Wnioskodawca uważa że powinien posłużyć się przez siebie dobranym kluczem podziału, który będzie odpowiedni dla specyfiki prowadzonej działalności.

W tym celu uważa, iż należy dokonać obliczenia kwoty niepodlegającej rozliczeniu współczynnikiem tj. obliczyć% wskaźnik: tj. w liczniku zostaną umieszczone zakupy związane z działalnością kulturalną całkowicie nieodpłatną w kwocie brutto, natomiast w mianowniku zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną w kwocie netto + zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną kwota brutto + zakupy związane z działalnością kulturalną całkowicie nieodpłatną w kwocie brutto + zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną i nieodpłatną w kwocie netto. Uzyskany w ten sposób wskaźnik% będzie służyć Wnioskodawcy do rozliczenia sumy VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną tj. nastąpi wyodrębnienie kwoty niepodlegającej rozliczeniu współczynnikiem rocznego obrotu sprzedaży (art. 90 i 91 ustawy o VAT).

Natomiast w drugim etapie w odniesieniu do części zakupów związanych z działalnością opodatkowana i zwolnioną Wnioskodawca uważa, iż należy ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności opodatkowanej i zwolnionej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o VAT a następnie tak obliczoną proporcją rozliczyć kwoty podatku naliczonego związanego działalnością opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a)

z tytułu nabycia towarów i usług,

b)

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c)

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku natomiast gdy towary i usługi wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 ww. artykułu, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT), a sposób obliczenia proporcji regulują dalsze przepisy art. 90 ustawy o VAT. Jak stanowi ust. 3 tego artykułu proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4, 5 i 6 ustawy o VAT proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się również obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. W myśl art. 90 ust. 8 ustawy o VAT podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Jak stanowi ust. 9 art. 90 ww. przepis stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Jak wynika z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Należy również podkreślić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie odliczanie podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami stanowiłoby nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Ponadto brak jest w ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia w rozpatrywanej sytuacji.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Sprzedażą natomiast - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy - jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy obliczaniu proporcji istotne jest ustalenie, czy analizowane czynności stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc czy stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. W sytuacji, gdy są to czynności niebędące sprzedażą (niestanowiące obrotu, tj. czynności niepodlegające opodatkowaniu) - wówczas nie uwzględnia się ich przy ustalaniu proporcji.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu.

Wnioskodawca będzie w stanie odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w większości działalności, natomiast w stosunku do części ponoszonych kosztów (koszty ogólne, tj. administracyjne, użytkowania budynków), nie jest w stanie wyodrębnić konkretnych kwot podatku naliczonego.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca dokonuje zakupów związanych z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu oraz z czynnościami zwolnionymi i podlegającymi opodatkowaniu. Jednocześnie Wnioskodawca będzie w stanie odrębnie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT w większości działalności, natomiast w stosunku do ponoszonych kosztów ogólnych (administracyjnych, użytkowania budynków), nie jest w stanie wyodrębnić konkretnych kwot podatku naliczonego.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykonuje czynności mieszczące się w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (zarówno czynności opodatkowane i zwolnione) oraz wykonuje czynności niepodlegające podatkowi VAT zdaniem tut. organu, w odniesieniu do kosztów ogólnych, mając na uwadze regulacje zawarte w przepisie art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dla ustalenia kwoty podatku naliczonego przysługującego do odliczenia należy zastosować dwuetapowy podział podatku naliczonego.

W pierwszym etapie, z całości zakupów związanych, których Wnioskodawca nie potrafi bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej, powinien wydzielić tą ich część, która związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu i część, która związana jest z działalnością gospodarczą (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną). Aby tego dokonać powinien posłużyć się wybranym przez siebie miarodajnym i uzasadnionym kluczem.

Natomiast w drugim etapie, w odniesieniu do zakupów związanych z działalnością gospodarczą (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną), Wnioskodawca winien ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności gospodarczej opodatkowanej w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej.

W treści wniosku, Wnioskodawca proponuje następujący sposób wyliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia z zastosowaniem dwuetapowego podziału podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym będzie, w pierwszym etapie z całości zakupów, których nie można bezpośrednio przyporządkować działalności opodatkowanej, wydzielenie tej ich część, która jest związana z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu i części, która związana jest z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną. Aby tego dokonać Wnioskodawca uważa, że powinien posłużyć się przez siebie dobranym kluczem podziału, który będzie odpowiedni dla specyfiki prowadzonej działalności.

W tym celu uważa, iż należy dokonać obliczenia kwoty niepodlegającej rozliczeniu współczynnikiem tj. obliczyć% wskaźnik. Uzyskany w ten sposób wskaźnik% będzie służyć Wnioskodawcy do rozliczenia sumy VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną tj. nastąpi wyodrębnienie kwoty niepodlegającej rozliczeniu współczynnikiem rocznego obrotu sprzedaży (art. 90 i 91 ustawy o VAT).

Natomiast w drugim etapie w odniesieniu do części zakupów związanych z działalnością opodatkowana i zwolnioną Wnioskodawca uważa, iż należy ustalić właściwą proporcję jako udział rocznego obrotu z działalności opodatkowanej i zwolnionej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o VAT a następnie tak obliczoną proporcją rozliczyć kwoty podatku naliczonego związanego działalnością opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia części podatku naliczonego z zastosowaniem dwuetapowego podziału podatku naliczonego, pod warunkiem, że proponowany przez Wnioskodawcę klucz podziału jest miarodajny i faktycznie stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych wartości dotyczących działalności opodatkowanej jednostki. Należy podkreślić, iż wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie dokonać oceny prawidłowości stosowanego klucza podziału.

Reasumując należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że chcąc dokonać odliczenia podatku naliczonego należy zastosować dwuetapowy klucz podziału, który w efekcie pozwoli uzyskać kwotę podatku naliczonego do doliczenia.

Dla Wnioskodawcy istotne jest również, aby prowadzona przez niego ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zawierająca m.in. kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, służąca prawidłowemu sporządzeniu deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy była prowadzona prawidłowo, rzetelnie i wiarygodnie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. organ pragnie zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym tut. organ w niniejszej interpretacji odniósł się wyłącznie do możliwości odliczenia podatku VAT związanego z zakupami, których wnioskodawca nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować do każdej z poszczególnych kategorii działalności tj. opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy faktycznie wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nieodpłatne nie podlegają regulacją ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe przyjęto jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl